Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Studie: Alfa-blockerare (doxazosin) sämre än diuretikum i ALLHAT-studien!

Bakgrund

Efter en interrimsanalys har man avbrutit alfa-blockerararmen i den stora amerikanska hypertonistudien ALLHAT (Antihypertensive and Lipid Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial).

Studien, som startade 1994, omfattar 42 448 patienter med blodtryck =140/90 mmHg och minst en ytterligare riskfaktor (diabetes, cigarettrökning, lågt HDL eller tidigare, men ej "recent", hjärtinfarkt eller stroke). Patienterna är över 55 år och har en blandad etnisk bakgrund. Gamla och nya hypertonimedel jämförs i ALLHAT-studien. Studiens slut planeras till 2002, men säkerhetskommittén har nu avbrutit behandling med doxazosin i studien.

Information i pressrelease

Följande information har publicerats på Internet i en pressrealease från NIH (National Institutes of Health)

En interrimsanalys visade att doxazosinbehandlade patienter hade 25% fler kardiovaskulära händelser och hospitaliserades dubbelt så ofta för hjärtsvikt i jämförelse med patienter som behandlades med klortalidon (Hygroton®; ett tiazidliknande diuretikum). Systoliska blodtryck var något högre med doxazosin jämfört med klortalidon. Compliance var även sämre med doxazosin; efter 4 års behandling stod endast 75% av dessa patienter kvar på doxazosin, jämfört med 86% av patienterna som behandlades med klortalidon.

Doxazosinbehandling i studien har avbrutits och NIH uppmanar patienter som behandlas med detta medel att kontakta sina läkare utan att självmant sluta med behandlingen. Övriga delar av ALLHAT-studien fortgår enligt planerna.

Expertgruppens kommentar

Vi valde att inte inkludera någon alfa-blockerare i Bassortiment 2000, pga avsaknaden av data rörande effekter av sådan behandling på morbiditet och mortalitet, samt även pga resultat från tidigare studier som visat en högre biverkningsfrekvens med alfa-blockerare än med andra hypertonimedel. Pressreleasen från ALLHAT-studien stödjer vår åsikt att alfa-blockerare bör reserveras för speciella (terapiresistenta) fall vid behandling av hypertoni.

Läksaks expertgrupp för hjärt-kärlsjukdomar; Paul Hjemdahl, professor, ordförande

Senast ändrad