Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Utbytbarhet av epilepsiläkemedel på recept

För att undvika att patienter med epilepsi står utan läkemedel föreslår expertgruppen för nervsystemets sjukdomar att läkaren anger på receptet att aktuellt läkemedel är utbytbart till synonymläkemedel med samma beredningsform.

På senare tid har restnoterade läkemedel blivit allt vanligare inklusive flera läkemedel mot epilepsi och mycket talar för att denna situation är bestående under överskådlig tid.

Läkemedelsverket har beslutat att utbytbarhet på recept av epilepsiläkemedel inte är tillåtet. Skälet till beslutet är att försämrad anfallskontroll inte kan uteslutas på individnivå.

För patienter med epilepsi innebär förbudet mot utbytbarhet att vården (i regel ordinerande vuxen- eller barnneurologmottagning) måste kontaktas för nytt recept även om synonymläkemedel finns att tillgå. Risken att patienten under en tid står utan läkemedel ökar därmed vilket i sin tur ökar risken för epileptiska anfall.

Det finns inte några prospektiva studier som påvisar signifikanta farmakokinetiska skillnader mellan originalepilepsiläkemedel och generiska epilepsiläkemedel (synonymläkemedel) med undantag för två äldre läkemedel, fenytoin och karbamazepin, som båda har ett förhållandevis snävt terapeutiskt intervall. Relativt små studiepopulationer i många hittills genomförda studier av andra epilepsiläkemedel gör emellertid att det inte kan uteslutas att kliniskt relevanta farmakokinetiska variationer kan förekomma i subgrupper av patienter efter byte av synonymläkemedel mellan olika tillverkare.

Även om risken för försämrad anfallskontroll inte kan uteslutas på individnivå är den risken avsevärt större om patienter med epilepsi under en tid inte har tillgång till läkemedel.

Som en anpassning till rådande situation med återkommande restnoteringar föreslår expertgruppen därför att förskrivande läkare anger i doseringsfältet att aktuellt läkemedel är utbytbart till synonymläkemedel med samma beredningsform. Då kan expedierande farmaceut byta till en produkt som finns tillgänglig.

Expertgruppens bedömning är att ett sådant förfarande skulle innebära en minskad risk för epileptiska anfall orsakade av behandlingssvikt på grund av att patienten saknar tillgång till ordinerat epilepsiläkemedel och därmed en påtagligt ökad patientnytta för patienter med epilepsi.

Se även information om val av preparat: Välj generika vid förskrivning av lamotrigin, levetiracetam, topiramat eller lakosamid.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för nervsystemets sjukdomar

Senast ändrad