Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vid sömnstörningar: Utred bakomliggande orsak. Välj sömnrestriktion, sömnhygieniska insatser och KBT före läkemedel vid primär insomni

Långvariga sömnsvårigheter bör i första hand behandlas med sömnhygieniska insatser, kognitiv beteendeterapi (KBT), råd, utbildning och hjälpmedel.

Se filmen om det tidigare Kloka rådet nedan. Filmen är från år 2021 men informationen stämmer fortfarande. Klicka på CC i filmrutan om du vill välja bort textningen.

Med KBT kan patienten bland annat få hjälp med (nya) rutiner, som nedvarvning före sänggåendet. För mer information om icke-farmakologiska metoder se expertgruppsutlåtandet Ta reda på orsaken innan du behandlar en sömnstörning.

En korttidsbehandling med läkemedel (minsta förpackningen) vid sömnsvårigheter kan vara rimlig i olika situationer, till exempel vid akut somatisk sjukdom, smärtor och kriser. Förskriv i första hand preparat utan beroenderisk. Melatonin är utan risk för beroendeutveckling och med låg risk för andra komplikationer. Sömnbesvär som kvarstår behöver utredas för att klargöra bakomliggande orsak eftersom sömnstörning finns vid många somatiska och psykiska sjukdomar. Om sjukdom ligger bakom bör behandlingen av den aktuella sjukdomen bedömas och optimeras.

Behandlingseffekten av sömnmedel kan avta vid annat än kort tids användning och för vissa sömnmedel finns risk för beroende. Såväl milda som allvarliga biverkningar förekommer; bland de äldre är fallrisk och konfusion viktiga. Det finns också data som visar att användning av sömnmedel ökar mortaliteten även efter korrigering för annan sjuklighet.

Läkemedel mot sömnsvårigheter är godkända endast för korttidsbruk eftersom det saknas evidens för effekterna vid långtidsbruk. Trots det har cirka 60 procent av alla som fått sömnmedel på recept i Stockholms län hämtat ut för mer än tre månaders behandling. Bland befolkningen över 85 år har ungefär 40 procent någon gång under 2019 köpt ut recept på sömnmedel som i genomsnitt räcker i åtta månader.

Användningen av sömnmedel ökar med stigande ålder, men bland dem som hämtat ut sömnmedel är mängden per individ i snitt ungefär den samma i olika åldersgrupper. Förbrukningen i Stockholms län ligger litet över riksgenomsnittet, mätt som andel individer som någon gång under året fått recept på sömnmedel. Andelen sömnmedelsanvändare har ökat med åren.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för psykisk hälsa

Senast ändrad