Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cannabis mot smärta – översikt och värdering av evidensläget

Sammanfattning av evidens för cannabinoider vid smärta. Kunskapsläget är otillräckligt för att rekommendera ett specifikt cannabispreparat vid ett specifikt smärttillstånd.

Det finns i samhället, bland patienter, patientorganisationer och även bland läkare en uppfattning att cannabis kan erbjuda smärtlindring i situationer där övriga analgetika sviktar.

 

I vårt uppdrag som expertgrupp smärta och reumatiska sjukdomar inom Region Stockholms läkemedelskommitté ingår att vi granskar vetenskapliga underlag för läkemedelsbehandling av olika smärttillstånd. I granskningen ingår en detaljerad analys av indikationen eller smärttillståndet, den farmakologiskt aktiva substansen och den aktuella dosen. Dessutom värderar vi kontrollbehandlingen och utfallsmåttet samt behandlingsdurationen i de kliniska prövningarna. Om vi finner att kunskapsunderlaget är tillräckligt för att kunna avgöra om nyttan med en behandling är större än riskerna för biverkningar kan vi presentera vår bedömning till läkemedelskommittén som tar ställning till en rekommendation som kan återfinnas i Kloka listan. Som regel granskar vi enbart läkemedel som är godkända för marknadsföring i Sverige eller inom EU. Vi brukar inte ta ställning till läkemedel som endast kan förskrivas på licens eller ex tempore. För tre år sedan (2021) publicerade vi expertgruppsdokumentet Cannabis – översikt och värdering av evidensläget vid smärta. Vi har valt att uppdatera detta dokument eftersom det har tillkommit resultat från några randomiserade kontrollerade studier. Dessutom har flera systematiska översikter publicerats under senare tid. Vi har även tagit del av synpunkter och frågor avseende vårt tidigare dokument och vi hoppas att vårt reviderade dokument kan vara till hjälp.


Efter att ha granskat det vetenskapliga underlaget om cannabispreparat mot smärta drar vi slutsatsen att evidensen är otillräcklig för att rekommendera något specifikt cannabispreparat vid ett specifikt smärttillstånd.


Allmän bakgrund

Cannabis har använts som medicinalväxt i tusentals år, enligt kinesisk muntlig tradition mot malaria, förstoppning och smärta så tidigt som 2600 år före Kristus. Växten kallades Cannabis sativa av Leonhardt Fuchs 1542, och införlivades som analgetikum, antispasmodikum, antiemetikum och hypnotikum i västerländsk medicinsk praxis under 1800-talet. Användningen avtog i början av 1900-talet på grund otillförlitlig potens samt ökande tillgång på andra potenta läkemedel [1].

Endo­cannabinoid­systemet

Människans endocannabinoida system (ECS) har succesivt kartlagts efter 1988 då den första cannabinoidreceptorn, CB1R, upptäcktes och sedermera klonades. Några år senare påträffades en andra cannabinoidreceptor, CB2R. Förekomsten av en receptor indikerar förekomsten av endogena ligander, och N-arachidonoylethanolamin (anandamid), identifierades 1992. En andra ligand, 2-arachidonoylglycerol (2-AG) påträffades strax därefter. Specifika antagonister har därefter utvecklats och syntes, transport, samt nedbrytning av receptorerna har klarlagts. En tredje receptor, CB3R, förefaller finnas i Hippocampus, men oklarhet råder för närvarande.

CB1R är den vanligaste G-proteinkopplade receptorn i centrala nervsystemet, huvudsakligen uttryckt i neokortex, hippocampus, basala ganglier och cerebellum, men även i hjärnstammen, ryggmärg och perifera nerver. CB2R är inblandad i ett flertal system, immunologiska mekanismer, inlärningsförstärkning, smärttransduktion med flera [2]. ECS anses även vara inblandat i ett antal psykiatriska och medicinska tillstånd [3].

Cannabispreparat

Över hundra aromatiska kolväten, fytocannabinoider, har identifierats i cannabisharts. Tetrahydracannabinol (THC) är den cannabinoid som främst betingar den psykoaktiva effekten, och är den bäst studerade. Cannabidiol (CBD) har också tilldragit sig intresse och har uppgivits ha till exempel antiinflammatoriska, neuroprotektiva, antipsykotiska, anxiolytiska effekter.

Andra cannabinoider såsom cannabigerol (CBG), cannabichromene (CBC), cannabidivarin (CBDV) och tetrahydrocannabivarin (THCV) har också identifierats [4]. Utöver naturligt förekommande cannabinoider finns även ett antal syntetiska CBR agonister, som huvudsakligen används rekreationellt [5].

Systematiska översikter av cannabisstudier mot smärta

Frågan vi önskar besvara är om det finns tillräcklig vetenskaplig evidens för att kunna avgöra om en definierad dos av en specifik cannabinoid resulterar i en kliniskt relevant effekt jämfört med placebo vid ett specifikt smärttillstånd.

För att få en överblick över evidensläget har vi granskat relevanta systematiska översikter, som inkluderat placebokontrollerade och randomiserade studier på cannabinoider vid smärta. Vid en Pubmed-sökning (2024-02-06) utifrån dessa kriterier identifieras 43 systematiska översikter.

Många systematiska översikter har fokuserat på specifika smärttillstånd såsom akut smärta [6, 7], cancerrelaterad smärta [7-9], kronisk (icke-cancerrelaterad) smärta [7, 9-13], kronisk primär smärta [14], fibromyalgi [13, 15] artrit [13] orofacial smärta [16], neuropatisk smärta vid multipel skleros (MS) [17] och neuropatisk smärta [13, 18-20].

Genomgående redovisar dessa systematiska översikter resultat på gruppnivå när det gäller cannabinoider eftersom syftet med många systematiska översikter var att kunna ta reda på huruvida cannabinoider (oberoende av beredning eller dos) har en bättre effekt än placebo på smärta generellt eller vid ett specifikt smärttillstånd. Vi får dock inget bra svar på vår fråga ” Vilket smärttillstånd har bäst förutsättning att svara på en specifik beredning av en cannabinoid och med vilken dos?”

Avseende såväl akut smärta som cancerrelaterad smärta verkar det inte föreligga något stöd från randomiserade studier, RCT, som tyder på att cannabinoider skulle ha en bättre effekt än placebo. Vid kroniska smärttillstånd, som innefattar neuropatisk smärta föreligger några enstaka studier där cannabinoider resulterar i en bättre effekt än placebo.

Akut smärta

En systematisk översikt som enligt vår bedömning har gjort en relevant selektion av kliniska studier på smärta [7] identifierade fyra studier med 530 studiedeltagare. I tre av dessa studier förelåg ingen skillnad mellan placebo och cannabinoidpreparaten. I en studie rapporterade patienter som randomiserades till cannabinoidpreparatet nabilon i doseringen 2 mg en högre smärtintensitet än placebogruppen [21].

Cancerrelaterad smärta

En systematisk översikt som enligt vår bedömning har gjort en relevant selektion av kliniska studier på cancerrelaterad smärta [7] identifierade sex studier med sammanlagt 1 550 studiedeltagare. I ingen av dessa studier var effekten på smärta med cannabinoider signifikant bättre än med placebo. Även en systematisk översikt på cannabinoider vid cancersmärta [8] samt en nyligen publicerad Cochrane metaanalys drar samma slutsats [22].

Kronisk smärta

En systematisk översikt [7] listar 16 studier på kronisk smärta med 2 030 studiedeltagare. Vid en metaanalys baserad på samtliga inkluderade studier oberoende av cannabinoid var medeldifferensen med 98 % konfidensintervall jämfört med placebo 0,43 poäng (98 % KI: 0,72 till 0,15) på den 10 gradiga smärtskalan.

Eftersom indikationen kronisk smärta inte tar hänsyn till smärtmekanismen anser expertgruppen att denna indikation är inte är tillräckligt specifik för att kunna utgöra en grund som läkemedelsrekommendation.

I ett supplement till denna systematiska översikt [8] har man delat upp de olika studierna som återfanns under rubriken kronisk smärta i olika undergrupper:

Central neuropatisk smärta

 • Multipel skleros (MS):
  • Två positiva studier [23, 24]
   Zajicek 2012: Kapsel THC per os /max 25 mg/dygn (n=327; 12-14 veckor)
   Rog 2005: Sativex THC/CBD spray (n=66; 1 vecka).
  • Tre negativa studier [25-27]
   Langford 2013: Sativex THC/CBD spray (n=339; 14 veckor)
   Schimrigk 2017: Sativex THC/CBD spray (n=240; 16 veckor)
   Wade 2004: Sativex THC/CBD spray (n=160; 10 veckor).
 • Progressiv MS:
  • En studie med kortvarig effekt [28]
   Van Amerongen 2018: Kapsel THC per os/max 16 mg/dygn (n=24; 4 veckor).
 • Spasticitet vid motorneuronsjukdom:
  • En negativ studie [29]
   Riva 2019: Sativex THC/CBD spray (n=60; 6 veckor).
 • Smärta på grund av en ryggmärgsskada:
  • En negativ studie [30]
   NCT01606202: Sativex THC/CBD spray (n=116; 3 veckor).

Perifer neuropatisk smärta

 • En positiv studie [31]
  Nurmikko 2007: Sativex THC/CBD spray (n=125; 5 veckor).
 • En positiv studie med enrichment design [32]
  Toth 2012: Nabilone per os /1-4 mg/dygn (n=26; 5 veckor).
 • Två negativa studier [33, 34]
  Selvarajah 2010: Sativex THC/CBD spray (n= 297; 14 veckor)
  Serpell 2014: Sativex THC/CBD spray (n= 246; 15 veckor).

Blandad neuropatisk smärta

 • En studie med tveksam effekt på smärta [35]
  Karst 2003: CT-3/40-80 mg/dygn (n=21; 1 vecka).

Fibromyalgi

 • En negativ studie [36]
  Skrabek 2008: Nabilone per os /1 mg x 2 (n=40; 4 veckor).

Somatisk smärta (artros och psoriasisartrit)

 • En negativ studie [37]
  Vela 2022: CBD per os/ 20–30 mg (n=136; 12 veckor).

Visceral nociceptiv smärta

 • En negativ studie kronisk buksmärta eller kronisk pankreatit [38]
  De Vries 2017: THC per os /9-15 mg/dygn (n=50; 7 veckor).

Sammanfattningsvis framkommer inget specifikt smärttillstånd där cannabinoider har en avsevärt bättre effekt än placebo i flera likartade studier. Något som brukar vara ett krav när företag ansöker om indikationer för sina läkemedel.

Eftersom några positiva studier har identifierats på patienter med neuropatisk smärta har vi valt att granska studier för de olika cannabispreparaten inom detta indikationsområde. Vi inleder med två preparat som är registrerade som läkemedel inom EU (men på en annan indikation än smärta).

Studier med cannabinoider vid neuropatisk smärta

Cannabispreparatet nabiximols THC/CBD (Sativex)

Ett cannabispreparat med marknadsföringsstillstånd inom EU och som är tillgängligt som läkemedel i Sverige är nabiximols (Sativex). Preparatet är narkotikaklassat enligt förteckning II och ingår inte i läkemedelsförmånen. Indikationen är ”…behandling för att lindra symtom hos vuxna patienter med måttlig till allvarlig spasticitet orsakad av multipel skleros (MS), och som inte har svarat tillfredsställande på annan medicinering mot spasticitet och som uppvisar en kliniskt signifikant förbättring av symtom relaterade till spasticitet under en inledande försöksbehandling”.

Under 2021 publicerades en systematisk översikt på nio randomiserade studier, RCT, vid neuropatisk smärta [39]. Av dessa studier har sex publicerats och för tre studier kan man ta del av resultaten på www.clinicaltrials.gov, en hemsida från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Förste författaren till denna systematiska översikt har anknytning till företaget som tillverkar Sativex.

Följande indikationer har studerats:

Neuropatisk smärta vid MS. Två studier, en studie med 65 deltagare där effekten med nabiximols var större än med placebo [24] och en större studie med 339 patienter där effekten av nabiximols inte var större än med placebo [25]. En studie som inkluderade patienter med MS eller annan central neuropatisk smärta med 70 patienter visade inte heller någon bättre effekt med nabiximols än med placebo NCT01606176 [40]. Utöver dessa studier identifierade en annan systematisk översikt [19] ytterligare en negativ studie på 160 patienter med neuropatisk smärta vid MS [27].

Neuropatisk smärta efter ryggmärgsskada (spinal cord injury). En studie med 116 deltagare där nabiximols inte resulterade i en bättre smärtlindring än placebo NCT01606202 [30].

Neuropatisk smärta efter brachialplexusavulsion. En studie med 48 patienter där nabiximols resulterade i en större smärtlindring än placebo [41].

Perifer neuropatisk smärta med allodyni. Två studier. I den mindre studien med 125 deltagare var effekten av nabiximols större än med placebo [31], men i den större studien med 246 deltagare var skillnaden inte statistiskt signifikant [34].

Smärtsam diabetesneuropati. En studie på 297 patienter där effekten av nabiximols inte var bättre än med placebo NCT00710424 [42]. Utöver denna studie identifierade en annan systematisk översikt [19] ytterligare en negativ studie på 30 patienter med diabetesneuropati [33].

Neuropatisk smärta efter kemoterapi. En cross-overstudie på 18 patienter där det inte förelåg någon skillnad mellan nabiximols och placebo [43].

CBD (Epidyolex)

Cannabidiol (CBD) är ett annat cannabispreparat med marknadsföringsstillstånd inom EU. Denna substans är tillgängligt som läkemedel i Sverige under namnet Epidyolex som oral lösning 100 mg/ml. Preparatet är narkotikaklassat enligt förteckning II och ingår inte i läkemedelsförmånen. Indikationen är ”…tilläggsbehandling av krampanfall vid Lennox-Gastauts syndrom (LGS) eller Dravets syndrom (DS), i kombination med klobazam, hos patienter från 2 års ålder. Epidyolex är avsett att användas som tilläggsbehandling av krampanfall vid tuberös skleroskomplexet (TSC) hos patienter från 2 års ålder.”

Vi lyckades inte identifiera relevanta kliniska prövningar som visar att CBD skulle vara bättre än placebo. Däremot identifierades fyra placebokontrollerade studier som inte visar någon specifik effekt:

Olika neuropatiska smärttillstånd (neuropatisk smärta på grund av MS (n=18), efter ryggmärgsskada (N=4), efter plexusskada (n=1) och efter amputation (n=1). En cross-over studie med oklar effekt på smärta [44].

Perifer neuropatisk smärta (polyneuropati (n=95), diabetespolyneuropati (n=26), postherpetisk neuralgi (n=9), nervskada (n=11). En negativ randomiserad studie, RCT, med 115 patienter som behandlades under 8 veckor [45].

Artros i händer eller psoriasisartrit. En negativ RCT med 136 patienter som behandlades under 8 veckor [37].

Akut lumbago. En negativ RCT på en dos 400 mg CBD med 100 patienter med akut lumbago (low back pain) [46].

Nabilone och dronabinol är cannabinoidderivat (delta-9-tetrahydrocannabinol) som registrerades 1985 som läkemedel av FDA i USA för behandling av illamående av kemoterapi [47].

Nabilone per os

Vi lyckades inte identifiera relevanta kliniska prövningar som visar att nabilone skulle vara bättre än placebo. Däremot identifierades fyra randomiserade studier, RCT, som inte visar någon specifik effekt:

Akut smärta. En negativ studie på 340 individer på en dos [48].

Cancersmärta. En negativ studie på 47 individer med icke-småcellig lungcancer (NSCLC) under 8 veckor [49].

Neuropatisk smärta vid MS. En negativ studie på 15 individer under 61 dagar [50].

Smärta på grund av spasticitet. En cross-overstudie på 13 individer med oklar effekt på smärta efter 4 veckor [51].

Dronabinol

Vi lyckades endast identifiera en relevant klinisk prövning som visar att dronabinol ger en bättre smärtlindring än placebo:

Neuropatisk smärta vid MS. En cross-overstudie på 24 individer visar en bättre effekt mot smärta än placebo efter cirka 21 dagar [52].

THC

När det gäller THC, så har administrationsformen varierat. En relevant systematisk översikt [19] har identifierat sex studier på THC vid neuropatisk smärta, varav tre positiva studier där inhalation av THC resulterade i en större smärtminskning än placebo:

Neuropatisk smärta efter brachialplexus avulsion. En cross-overstudie på 48 individer med THC 2,7 mg som nässpray [41]. NNT 7,7 för minst 30 % smärtminskning.

HIV-associerad neuropatisk smärta. En crossover-studie på 34 patienter med rökt THC 1-8 % under 2 veckor [53]. NNT 3,5 för minst 30 % smärtminskning. En cross-overstudie på 55 patienter med THC-cigaretter 3,56 % [54]. NNT 3,8 för > 30 % smärtminskning.

Smärtsam diabetesneuropati. En positiv studie på 16 patienter med THC 7 % ånga (vapor) under fyra timmar [55].

Neuropatisk smärta med olika genes. En cross-overstudie på 2,5 mg THC-spray under två veckor till individer med neurogena symptom på grund av MS (n=18), efter ryggmärgsskada (n=4), efter plexusskada (n=1) och efter amptation (n=1) [44]. Endast för 12 studiedeltagare rapporterades smärta. Hos dessa var smärtintensiteten 69 på en 100-gradig skala vid studiestart. Efter två veckor med THC var smärtskattningen 45 jämfört med 53 med placebo.

Neuropatisk smärta med allodyni efter trauma eller kirurgi. En cross-overstudie på 23 individer med THC ånga 9,4 % (vapor) [56]. Den genomsnittliga smärtintensiteten på NRS var 6,1 med placebo och 5,4 med 9,4 % THC.

CBDV och CT-3

Utöver ovanstående cannabispreparat har även cannabispreparaten Cannabidivarin (CBDV) och den syntetiska cannabinoiden CT-3 studerats på patienter med neuropatisk smärta:

HIV-neuropati. En negativ studie på 32 individer med cannabidivarin (CBDV) 400 mg/d som lösning [57].

Olika neuropatiska smärttillstånd. En cross-overstudie på 21 individer som behandlades med 10 mg av cannabisanalogen CT-3 visade en smärtminskning tre timmar efter intag [35].

Biverkningar

I en systematisk översikt [7] var förekomsten av allvarliga biverkningar (SAE) med cannabispreparat jämförbar med placebo. Men cannabinoider kan framkalla både akuta och fördröjda kvarstående psykossymptom [58, 59]. Dessutom har långvariga kognitiva störningar påvisats hos ungdomar [60]. En nyligen publicerad systematisk översikt har sammanfattat biverkningar med cannabinoider vid olika indikationer [61].

Expertgruppens rekommendationer

Kunskapsläget är otillräckligt för att rekommendera ett specifikt cannabispreparat vid ett specifikt smärttillstånd.

Internationella riktlinjer

International association for the study of pain IASP

WASHINGTON, DC – MARCH 18, 2021 – The International Association for the Study of Pain (IASP) said in a statement today that due to a lack of evidence from high quality research, it does not endorse the general use of cannabinoids to treat pain. IASP has also published a list of research priorities which need to be addressed in order to properly determine the potential efficacy, and to confirm the safety of, cannabinoids when used in the treatment of pain.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar
Region Stockholms läkemedelskommitté

Källa

 1. Robson PJ. Therapeutic potential of cannabinoid medicines. Drug Test Anal. 2014 Jan-Feb;6(1-2):24-30
 2. Ye L, Cao Z, Wang W, Zhou N. New Insights in Cannabinoid Receptor Structure and Signaling. Curr Mol Pharmacol. 2019;12(3):239-248
 3. Di Marzo V, Bifulco M, De Petrocellis L. The endocannabinoid system and its therapeutic exploitation. Nat Rev Drug Discov. 2004 Sep;3(9):771-84
 4. Russo EB. Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects. Br J Pharmacol. 2011 Aug;163(7):1344-64
 5. Antoniou T, Juurlink DN. Synthetic cannabinoids. CMAJ. 2014 Feb 18;186(3):210
 6. Gazendam A, Nucci N, Gouveia K, Abdel Khalik H, Rubinger L, Johal H. Cannabinoids in the Management of Acute Pain: A Systematic Review and Meta-analysis. Cannabis Cannabinoid Res. 2020 Dec 15;5(4):290-297
 7. Barakji J, Korang SK, Feinberg J, Maagaard M, Mathiesen O, Gluud C, Jakobsen JC. Cannabinoids versus placebo for pain: A systematic review with meta-analysis and Trial Sequential Analysis. PLoS One. 2023 Jan 30;18(1):e0267420
 8. Boland EG, Bennett MI, Allgar V, Boland JW. Cannabinoids for adult cancer-related pain: systematic review and meta-analysis. BMJ Support Palliat Care. 2020 Mar;10(1):14-24
 9. Wang L, Hong PJ, May C, Rehman Y, Oparin Y, Hong CJ, et al. Medical cannabis or cannabinoids for chronic non-cancer and cancer related pain: a systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials. BMJ. 2021 Sep 8;374:n1034
 10. Jeddi HM, Busse JW, Sadeghirad B, Levine M, Zoratti MJ, Wang L, et al. Cannabis for medical use versus opioids for chronic non-cancer pain: a systematic review and network meta-analysis of randomised clinical trials. BMJ Open. 2024 Jan 3;14(1):e068182
 11. Wong SSC, Chan WS, Cheung CW. Analgesic effects of cannabinoids for chronic non-cancer pain: a systematic review and meta-analysis with meta-regression. J Neuroimmune Pharmacol. 2020 Dec;15(4):801-829
 12. Johal H, Devji T, Chang Y, Simone J, Vannabouathong C, Bhandari M. Cannabinoids in Chronic Non-Cancer Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. Clin Med Insights Arthritis Musculoskelet Disord. 2020 Feb 19;13:1179544120906461
 13. Stockings E, Campbell G, Hall WD, Nielsen S, Zagic D, Rahman R et al. Cannabis and cannabinoids for the treatment of people with chronic noncancer pain conditions: a systematic review and meta-analysis of controlled and observational studies. Pain. 2018 Oct;159(10):1932-1954
 14. Giossi R, Carrara F, Padroni M, Bilancio MC, Mazzari M, Enisci S, et al. Systematic Review and Meta-analysis Seem to Indicate that Cannabinoids for Chronic Primary Pain Treatment Have Limited Benefit. Pain Ther. 2022 Dec;11(4):1341-1358
 15. Strand NH, Maloney J, Kraus M, Wie C, Turkiewicz M, Gomez DA, et al. Cannabis for the Treatment of Fibromyalgia: A Systematic Review. Biomedicines. 2023 Jun 2;11(6):1621
 16. Votrubec C, Tran P, Lei A, Brunet Z, Bean L, Olsen BW, et al. Cannabinoid therapeutics in orofacial pain management: a systematic review. Aust Dent J. 2022 Dec;67(4):314-327
 17. Filippini G, Minozzi S, Borrelli F, Cinquini M, Dwan K. Cannabis and cannabinoids for symptomatic treatment for people with multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev. 2022 May 5;5(5):CD013444
 18. McParland AL, Bhatia A, Matelski J, Tian C, Diep C, Clarke H, et al. Evaluating the impact of cannabinoids on sleep health and pain in patients with chronic neuropathic pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Reg Anesth Pain Med. 2023 Apr;48(4):180-190
 19. Sainsbury B, Bloxham J, Pour MH, Padilla M, Enciso R. Efficacy of cannabis-based medications compared to placebo for the treatment of chronic neuropathic pain: a systematic review with meta-analysis. J Dent Anesth Pain Med. 2021 Dec;21(6):479-506
 20. Mücke M, Phillips T, Radbruch L, Petzke F, Häuser W. Cannabis-based medicines for chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Mar 7;3(3):CD012182
 21. Beaulieu P. Effects of nabilone, a synthetic cannabinoid, on postoperative pain. Can J Anaesth. 2006 Aug;53(8):769-75
 22. Häuser W, Welsch P, Radbruch L, Fisher E, Bell RF, Moore RA. Cannabis-based medicines and medical cannabis for adults with cancer pain. Cochrane Database Syst Rev. 2023 Jun 5;6(6):CD014915
 23. Zajicek JP, Hobart JC, Slade A, Barnes D, Mattison PG; MUSEC Research Group. Multiple sclerosis and extract of cannabis: results of the MUSEC trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2012 Nov;83(11):1125-32
 24. Rog DJ, Nurmikko TJ, Friede T, Young CA. Randomized, controlled trial of cannabis-based medicine in central pain in multiple sclerosis. Neurology. 2005 Sep 27;65(6):812-9
 25. Langford RM, Mares J, Novotna A, Vachova M, Novakova I, Notcutt W, Ratcliffe S. A double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-group study of THC/CBD oromucosal spray in combination with the existing treatment regimen, in the relief of central neuropathic pain in patients with multiple sclerosis. J Neurol. 2013 Apr;260(4):984-97
 26. Schimrigk S, Marziniak M, Neubauer C, Kugler EM, Werner G, Abramov-Sommariva D. Dronabinol Is a Safe Long-Term Treatment Option for Neuropathic Pain Patients. Eur Neurol. 2017;78(5-6):320-329
 27. Wade DT, Makela P, Robson P, House H, Bateman C. Do cannabis-based medicinal extracts have general or specific effects on symptoms in multiple sclerosis? A double-blind, randomized, placebo-controlled study on 160 patients. Mult Scler. 2004 Aug;10(4):434-41
 28. van Amerongen G, Kanhai K, Baakman AC, Heuberger J, Klaassen E, Beumer TL, Strijers RLM, Killestein J, van Gerven J, Cohen A, Groeneveld GJ. Effects on Spasticity and Neuropathic Pain of an Oral Formulation of Δ9-tetrahydrocannabinol in Patients WithProgressive Multiple Sclerosis. Clin Ther. 2018 Sep;40(9):1467-1482
 29. Riva N, Mora G, Sorarù G, Lunetta C, Ferraro OE, Falzone Y, et al. Safety and efficacy of nabiximols on spasticity symptoms in patients with motor neuron disease (CANALS): a multicentre, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 2 trial. Lancet Neurol. 2019 Feb;18(2):155-164
 30. A Study of Cannabis Based Medicine Extracts and Placebo in Patients With Pain Due to Spinal Cord Injury 2005. Clinicaltrial.gov. NCT01606202
 31. Nurmikko TJ, Serpell MG, Hoggart B, Toomey PJ, Morlion BJ, Haines D. Sativex successfully treats neuropathic pain characterised by allodynia: a randomised, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Pain. 2007 Dec 15;133(1-3):210-20
 32. Toth C, Mawani S, Brady S, Chan C, Liu C, Mehina E, et al. An enriched-enrolment, randomized withdrawal, flexible-dose, double-blind, placebo-controlled, parallel assignment efficacy study of nabilone as adjuvant in the treatment of diabetic peripheral neuropathic pain. Pain. 2012 Oct;153(10):2073-2082
 33. Selvarajah D, Gandhi R, Emery CJ, Tesfaye S. Randomized placebo-controlled double-blind clinical trial of cannabis-based medicinal product (Sativex) in painful diabetic neuropathy: depression is a major confounding factor. Diabetes Care. 2010 Jan;33(1):128-30
 34. Serpell M, Ratcliffe S, Hovorka J, Schofield M, Taylor L, Lauder H, et al. A double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel group study of THC/CBD spray in peripheral neuropathic pain treatment. Eur J Pain. 2014 Aug;18(7):999-1012
 35. Karst M, Salim K, Burstein S, Conrad I, Hoy L, Schneider U. Analgesic effect of the synthetic cannabinoid CT-3 on chronic neuropathic pain: a randomized controlled trial. JAMA. 2003 Oct 1;290(13):1757-62
 36. Skrabek RQ, Galimova L, Ethans K, Perry D. Nabilone for the treatment of pain in fibromyalgia. J Pain. 2008 Feb;9(2):164-73
 37. Vela J, Dreyer L, Petersen KK, Arendt-Nielsen L, Duch KS, Kristensen S. Cannabidiol treatment in hand osteoarthritis and psoriatic arthritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Pain. 2022 Jun 1;163(6):1206-1214
 38. de Vries M, van Rijckevorsel DCM, Vissers KCP, Wilder-Smith OHG, van Goor H; Pain and Nociception Neuroscience Research Group. Tetrahydrocannabinol Does Not Reduce Pain in Patients With Chronic Abdominal Pain in a Phase 2 Placebo-controlled Study. Clin Gastroenterol Hepatol. 2017 Jul;15(7):1079-1086
 39. Dykukha I, Malessa R, Essner U, Überall MA. Nabiximols in Chronic Neuropathic Pain: A Meta-Analysis of Randomized Placebo-Controlled Trials. Pain Med. 2021 Apr 20;22(4):861-874
 40. A Study to Evaluate the Effects of Cannabis Based Medicine in Patients With Pain of Neurological Origin. 2023 [cited 2024-02-27]. Clinicaltrials.gov. NCT01606176
 41. Berman JS, Symonds C, Birch R. Efficacy of two cannabis based medicinal extracts for relief of central neuropathic pain from brachial plexus avulsion: results of a randomised controlled trial. Pain. 2004 Dec;112(3):299-306
 42. A Study of Sativex for Pain Relief Due to Diabetic Neuropathy. 2023 [cited 2024-02-27]. Clinicaltrials.gov. NCT00710424
 43. Lynch ME, Cesar-Rittenberg P, Hohmann AG. A double-blind, placebo-controlled, crossover pilot trial with extension using an oral mucosal cannabinoid extract for treatment of chemotherapy-induced neuropathic pain. J Pain Symptom Manage. 2014 Jan;47(1):166-73
 44. Wade DT, Robson P, House H, Makela P, Aram J. A preliminary controlled study to determine whether whole-plant cannabis extracts can improve intractable neurogenic symptoms. Clin Rehabil. 2003 Feb;17(1):21-9
 45. Zubcevic K, Petersen M, Bach FW, Heinesen A, Enggaard TP, Almdal TP, et al. Oral capsules of tetra-hydro-cannabinol (THC), cannabidiol (CBD) and their combination in peripheral neuropathic pain treatment. Eur J Pain. 2023 Apr;27(4):492-506
 46. Bebee B, Taylor DM, Bourke E, Pollack K, Foster L, Ching M, et al. The CANBACK trial: a randomised, controlled clinical trial of oral cannabidiol for people presenting to the emergency department with acute low back pain. Med J Aust. 2021 May;214(8):370-375
 47. Todaro B. Cannabinoids in the treatment of chemotherapy-induced nausea and vomiting. J Natl Compr Canc Netw. 2012 Apr;10(4):487-92
 48. Levin DN, Dulberg Z, Chan AW, Hare GM, Mazer CD, Hong A. A randomized-controlled trial of nabilone for the prevention of acute postoperative nausea and vomiting in elective surgery. Can J Anaesth. 2017 Apr;64(4):385-395
 49. Turcott JG, Del Rocío Guillen Núñez M, Flores-Estrada D, Oñate-Ocaña LF, Zatarain-Barrón ZL, Barrón F, et al. The effect of nabilone on appetite, nutritional status, and quality of life in lung cancer patients: a randomized, double-blind clinical trial. Support Care Cancer. 2018 Sep;26(9):3029-3038
 50. Turcotte D, Doupe M, Torabi M, Gomori A, Ethans K, Esfahani F, et al. Nabilone as an adjunctive to gabapentin for multiple sclerosis-induced neuropathic pain: a randomized controlled trial. Pain Med. 2015 Jan;16(1):149-59
 51. Wissel J, Haydn T, Müller J, Brenneis C, Berger T, Poewe W, et al. Low dose treatment with the synthetic cannabinoid Nabilone significantly reduces spasticity-related pain : a double-blind placebo-controlled cross-over trial. J Neurol. 2006 Oct;253(10):1337-41
 52. Svendsen KB, Jensen TS, Bach FW. Does the cannabinoid dronabinol reduce central pain in multiple sclerosis? Randomised double blind placebo controlled crossover trial. BMJ. 2004 Jul 31;329(7460):253
 53. Ellis RJ, Toperoff W, Vaida F, van den Brande G, Gonzales J, Gouaux B, et al. Smoked medicinal cannabis for neuropathic pain in HIV: a randomized, crossover clinical trial. Neuropsychopharmacology. 2009 Feb;34(3):672-80
 54. Abrams DI, Jay CA, Shade SB, Vizoso H, Reda H, Press S, Kelly ME, Rowbotham MC, Petersen KL. Cannabis in painful HIV-associated sensory neuropathy: a randomized placebo-controlled trial. Neurology. 2007 Feb 13;68(7):515-21
 55. Wallace MS, Marcotte TD, Umlauf A, Gouaux B, Atkinson JH. Efficacy of Inhaled Cannabis on Painful Diabetic Neuropathy. J Pain. 2015 Jul;16(7):616-27
 56. Ware MA, Wang T, Shapiro S, Robinson A, Ducruet T, Huynh T, Gamsa A, Bennett GJ, Collet JP. Smoked cannabis for chronic neuropathic pain: a randomized controlled trial. CMAJ. 2010 Oct 5;182(14):E694-701
 57. Eibach L, Scheffel S, Cardebring M, Lettau M, Özgür Celik M, Morguet A, et al. Cannabidivarin for HIV-Associated Neuropathic Pain: A Randomized, Blinded, Controlled Clinical Trial. Clin Pharmacol Ther. 2021 Apr;109(4):1055-1062
 58. Radhakrishnan R, Wilkinson ST, D'Souza DC. Gone to Pot - A Review of the Association between Cannabis and Psychosis. Front Psychiatry. 2014 May 22;5:54
 59. Gonçalves-Pinho M, Bragança M, Freitas A. Psychotic disorders hospitalizations associated with cannabis abuse or dependence: A nationwide big data analysis. Int J Methods Psychiatr Res. 2020 Mar;29(1):e1813
 60. Morin JG, Afzali MH, Bourque J, Stewart SH, Séguin JR, O'Leary-Barrett M, Conrod PJ. A population-based analysis of the relationship between substance use and adolescent cognitive development. Am J Psychiatry. 2019 Feb 1;176(2):98-106
 61. Solmi M, De Toffol M, Kim JY, Choi MJ, Stubbs B, Thompson T, et al. Balancing risks and benefits of cannabis use: umbrella review of meta-analyses of randomised controlled trials and observational studies. BMJ. 2023 Aug 30;382:e072348

Senast ändrad