Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Frågor och svar angående cannabinoider vid smärta

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar har tagit del av nedanstående frågor rörande cannabinoider vid smärta och här följer våra svar eller kommentarer.

Vad vet vi idag om medicinsk cannabis som vi inte visste för 10 år sen?

Flera välgjorda studier har tillkommit, ofta har man inte har kunnat upprepa tidigare positiva resultat avseende smärta. Man har studerat många olika smärttillstånd med många olika preparat. Dock har man inte lyckats med att identifiera ett enskilt tillstånd som har bra förutsättning att svara på cannabinoider generellt eller ett specifikt cannabispreparat.

Finns det evidens om medicinsk cannabis mot långvarig smärta?

Evidensgraden är mycket låg och endast om man sammanställer många olika smärttillstånd i en grupp och inte heller tar hänsyn till att man har använt sig av olika preparat med olika doseringar. Gruppen långvarig smärta är inte tillräckligt specifik för att kunna vara av värde för våra läkemedelsrekommendationer.

Varför är bevisen för effekt så ifrågasatta?

Vi ifrågasätter inga bevis, vi tittar på resultat från kliniska prövningar. Om det publiceras resultat som skulle visa ett specifikt cannabispreparat har en effekt som är större än placebo vid ett specifikt smärttillstånd och om risken för biverkningar är acceptabel kan vi ändra uppfattning. Som med alla andra läkemedelsbehandlingar efterfrågas undersökningar med olika doser för att kunna värdera risk/nytta-balansen.

Kan medicinsk cannabis vara ett verktyg mot långvarig smärta med färre risker för biverkningar än opioider?

Vi har tagit del av en nätverksmetaanalys som landar i slutsatsen att effekten av cannabis skulle vara jämförbar med opioider vid kronisk icke-cancerrelaterad smärta. Dessutom har vi tagit del av en bedömning från hälsoministeriet (Department of health and human services) i USA från augusti 2023 som föreslår att cannabinoider ska få en lägre narkotikaklassing än opioider (Klass III). Eftersom långvarig smärta endast i undantagsfall ska behandlas med opioidanalgetika är det inte relevant att värdera huruvida cannabinoider skulle ha en lägre risk. Dessutom är gruppen långvarig smärta allt för ospecifik för att kunna vara användbar i rekommendationsarbetet.

Huruvida USA överväger att ändra narkotikaklassificeringen för cannabinoider är inte heller relevant för vårt uppdrag som expertgrupp.

Var passar medicinsk cannabis i ett skandinaviskt sammanhang, om alls?

När det gäller behandling av smärta så anser expertgruppen att cannabinoider endast ska användas inom ramen för randomiserade kliniska prövningar.

Potentiella långsiktiga risker med medicinsk cannabis?

Cannabinoider kan framkalla både akuta och fördröjda kvarstående psykossymptom (se länken nedan), men detta har inte varit fokus för vår utredning.

För vidare läsning se dokument Cannabis mot smärta – översikt och värdering av evidensläget.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för smärta och reumatiska sjukdomar
Region Stockholms läkemedelskommitté

Senast ändrad