Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vägledning för vaccination av vuxna patienter inför eller efter splenektomi

Bakgrund
Efter splenektomi ökar risken för invasiv infektion (meningit och sepsis) orsakad av kapslade bakterier, för vuxna i första hand pneumokocker och meningokocker. Risken avtar dock med tid efter ingreppet. Om underliggande immunsupprimerande sjukdom var orsaken till ingreppet så är risken för invasiv infektion ytterligare ökad. Vaccination mot Haemophilus influenzae typ b (Hib) rekommenderas också, även om risken för denna typ av infektion hos vuxna bedöms som liten i nuvarande epidemiologiska läge. En influensainfektion kan öka risken för sekundära bakteriella infektioner och därför rekommenderas influensavaccination särskilt i denna riskgrupp.

När ska vaccinerna ges?
Vaccinationerna ska helst vara avslutade två veckor före splenektomin. Alternativt påbörjas vaccineringen tidigast två veckor efter ingreppet.

Vem ansvarar för att vaccinering utförs och bör stå för kostnaden?
Expertgruppens rekommendation är att kliniken som beslutar om ingreppet ansvarar för att den profylaktiska vaccinationen utförs före och/eller till och med cirka sex månader efter splenektomin, för att inbegripa samtliga grundvaccinationsdoser.

Säsongsinfluensavaccin

Rekommenderas årligen. Vaccinationen är gratis för riskgrupper och kan göras på vårdcentral eller vaccinationsmottagning. Informera patienten om detta.

Pneumokockvaccin

Polysackaridvaccin 23-valent (PPV23) Pneumovax och 13-valent konjugatvaccin (PCV13) Prevenar13.

Till tidigare inte pneumokockvaccinerad

En dos av PCV13 ges intramuskulärt följt av en dos PPV23 med minst åtta veckors intervall dem emellan. Om sjukdomen inte medger minst åtta veckor före operationen kan PCV13 ges två veckor före ingreppet och PPV23 sex veckor efter. Vid akut/traumatisk splenektomi påbörjas vaccination två veckor efter ingreppet.

Splenektomi

Till tidigare vaccinerad med polysackaridvaccin PPV23

En dos PCV13 ges tidigast ett år efter senaste dosen av PPV23.

Revaccination
PPV23 kan upprepas en gång när det gått minst fem år sedan den första dosen med PPV23. Behovet av revaccination med ytterligare doser av pneumokockvaccin är för närvarande inte fastställt.

Meningokockvaccin

Fyrvalenta (ACWY) konjugatvaccin: Menveo och Nimenrix. Meningokock grupp B-vaccin: Bexsero och Trumenba.

Till tidigare inte meningokockvaccinerad

  1. Konjugerat vaccin ACWY två doser med minst två månaders mellanrum (en månad om nödvändigt). Menveo och Nimenrix likvärdiga, välj ett av preparaten för båda doserna.
  2. Meningokock grupp B vaccin ges antingen som Bexsero i två doser med minst en månads mellanrum eller som Trumenba, i tre doser med 1–2 månader mellan dos 1 och 2. Dos 3 ges sex månader efter första dosen

Boosterdoser

  1. Konjugerat vaccin ACWY (oavsett vilket): en dos rekommenderas fem år efter grundvaccination ovan.
  2. Grupp B vaccin (oavsett vilket): vid tidigare genomförd komplett grundvaccination enligt ovan rekommenderas en boosterdos ett år efter senaste dosen och därefter en dos var tredje år så länge förhöjd risk för meningokockinfektion kvarstår (ACIP 2019*).

Behovet av ytterligare boosterdoser efter detta är för närvarande inte fastställt.

*Update From the Advisory Committee on Immunization Practices. Sean T. O’Leary, Yvonne A. Maldonado, and David W. Kimberlin Journal of Pediatric Diseases Society Aug 2019.

Förnyelsedos vid splenektomi av tidigare meningokock ACYW och B vaccinerade

  1. Konjugerat ACWY vaccin: en dos om det gått mer fem år sedan föregående dos och grundvaccinationen var komplett. Om inkomplett grundvaccination rekommenderas ny grundvaccination inför splenektomi.
  2. Grupp B vaccin: en dos om det gått mer än 1–3 år sedan dos 3 eller mer än tre år sedan dos 4. Om inkomplett grundvaccination rekommenderas ny grundvaccination inför splenektomi.

Hib-vaccin

Konjugerat Haemophilus influenza typ b (Hib) vaccin: Act-HIB.

Vaccinet ges i en dos till vuxna oavsett om tidigare vaccinerad mot Hib eller inte. Dokumenterad indikation finns för barn upp till och med 5 års ålder men inte för vuxna. Till vuxna ges därför vaccinet ”off-label”. En dos för alla över 2 års ålder beräknas ge livslångt skydd.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Senast ändrad