Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Självdeklaration avseende husläkarmottagningens arbete för en klok och återhållsam antibiotikaanvändning

Självdeklarationen avser arbete som genomförts under 2020. Ifylld självdeklaration skickas senast den 31 januari 2021. Tiden för detta har i nuläget förlängts till den 25 Februari. Ett bekräftelse mail kommer att skickas till er inom några dagar efter inskickad deklaration. Om ni inte får någon bekräftelse inom 2–3 arbetsdagar maila strama.hsf@sll.se.

Formuläret består av två delar:

  • del 1 handlar om Smittskydds- och Stramauppdraget
  • del 2 handlar om fortbildning av Strama och/eller Medicinsk fortbildning, genomgång av patientfall samt journalgranskning.

Smittskydds- och Stramaansvariga och verksamhetschefen ansvarar tillsammans för att:

  • aktiviteterna som krävs för den målrelaterade ersättningen genomförs korrekt
  • formuläret fylls i. Den som fyller i formuläret ska minst ha deltagit i punkt 2B och 2C
  • majoriteten av husläkarmottagningens medarbetare deltar aktivt i punkterna 2A, 2B och 2C vilket styrks med närvarolistor.
1. Denna del avser Smittskydds- och Stramauppdraget enligt punkt 5.3.5 i Förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
Det ska finnas en Smittskydds- och Stramaansvarig läkare på varje husläkarmottagning. För husläkarmottagningar med fler än 5000 listade ska det dessutom finnas en Smittskydds- och Stramaansvarig sjuksköterska. Se länk till höger om uppdraget som Smittskydds- och Stramaansvarig.

Namn
Mailadress

Namn
Mailadress
Smittskydd Stockholm och Strama Stockholm erbjuder varje år utbildningar för de Smittskydds- och Stramaansvariga på länets husläkarmottagningar. Det ingår i uppdraget att delta på något av Smittskydd Stockholms höstmöten. Nya Smittskydds- och Stramaansvariga ska också gå grundkursen. Vårmötet arrangeras av Strama Stockholm.
Har Smittskydds- och Stramaansvarig läkare under året deltagit i
något av höstmötena * (obligatorisk)
något av höstmötena


vårmötet * (obligatorisk)
vårmötet


grundkursen  * (obligatorisk)
grundkursen


Har Smittskydds- och Stramaansvarig sjuksköterska under året deltagit i
något av höstmötena
något av höstmötena


vårmötet
vårmötet


grundkursen
grundkursen


2. Denna del avser underlag för målrelaterad ersättning enligt punkt 7.2.3 i Förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård.
Syftet är att främja en klok antibiotikaanvändning och följsamhet till behandlingsrekommendationer genom att stimulera till kollegiala diskussioner och gemensamt lärande på mottagningen.
För godkänd självdeklaration och för att erhålla målrelaterad ersättning krävs att samtliga moment A-C som anges nedan har genomförts med aktivt deltagande av flertalet av mottagningens medarbetare (alla personalkategorier).
2A. Fortbildning på mottagning av informationsapotekare/-läkare eller Strama Stockholm
Kravet är minst två besök från Strama Stockholm och/eller informationsläkare/apotekare från Medicinsk fortbildning. Minst en timme ska avsättas för varje besök och majoriteten av relevant personalgrupp ska vara närvarande.
Har mottagningen under 2020 tagit emot besök av Strama Stockholm? * (obligatorisk)
Har mottagningen under 2020 tagit emot besök av Strama Stockholm?


Har mottagningen under 2020 tagit emot besök av informationsläkare/apotekare från Medicinsk fortbildning i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen? * (obligatorisk)
Har mottagningen under 2020 tagit emot besök av informationsläkare/apotekare från Medicinsk fortbildning i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen?2B. Fallgenomgång av ett (1) patientfall
På stramastockholm.se finns ett antal patientfall med handledarmanual (se länk till höger). Välj ett (1) av dessa och gå igenom tillsammans med både läkare och sjuksköterskor på mottagningen. En medarbetare, i första hand någon av de Smittskydds- och Stramaansvariga, leder genomgången och har tillgång till handledarmanualen.


2C. Journalgranskning av 10 journalanteckningar
Granskningen avser journalanteckningar som förts vid läkarbesök på grund av infektioner under 2020. Vi rekommenderar att man granskar journaler med samma diagnos som i patientfallet ovan.
Målsättningen är att granskningen ska innebära ett lärande i god anda, inte att leta fel eller brister hos någon medarbetare. Granskning och efterföljande diskussion görs tillsammans av både läkare, sjuksköterskor, annan personal och verksamhetschef på mottagningen. Samma förskrivare som är med och granskar ska också ha skrivit journaler som granskas. Diskussionen leds med fördel av de Smittskydds- och Stramaansvariga på mottagningen.
Verksamhetschefen och de Smittskydds- och Stramaansvariga ansvarar tillsammans för att ta fram minst 10 journalanteckningar för granskning. En förskrivare ska inte ensam granska sina egna journaler.
Granskning av journaler är tillåtet för att bedriva kvalitetsarbete men vid behov kan anteckningarna avidentifieras.
ÖvrigtVerksamhetschef


Verksamhetschefen har tagit del av denna självdeklaration

Smittskydds- och Stramaansvarig läkare har tagit del av denna självdeklaration

Smittskydds- och Stramaansvarig sjuksköterska har tagit del av denna självdeklaration (om mer än 5000 listade)

Mall för journalgranskning

Denna mall är enbart avsedd för att underlätta journalgranskningen och behöver inte vara ifylld för godkänd självdeklaration.


Granskningen utförd av:


Patientens ålder:


Patientuppgifter av vikt för handläggningen av den aktuella infektionen, till exempel graviditet och allergi:


Datum för besöket:


Diagnos:

Adekvat diagnos?

Ja

Nej, borde ha varit:

Adekvat provtagning?

Ja

Nej, borde ha:

Adekvat behandling?

Ja

Nej, borde ha:

Har följt behandlings­rekommendationerna?

Ja

Nej, eftersom:


Kommentar:


Observera att det i utvalda fall kan finnas goda skäl att göra avsteg från behandlingsrekommendationerna. Det bör i så fall finnas en välgrundad motivering i journalen.


Behandlingsrekommendationerna återfinns bland annat på stramastockholm.se.