Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Självdeklaration avseende vårdcentralens arbete för en klok och återhållsam antibiotikaanvändning

Det finns två olika sätt att fylla i självdeklarationen. Välj det sätt som passar er bäst.

 • Antingen kan ni fylla i formuläret på denna sida och klicka på ”skicka” längst ner när ni är klara. Hela formuläret behöver då fyllas i vid ett enda tillfälle och kan inte fyllas i lite i taget.
 • Eller så laddar ni ner Wordfilen nedan till er dator och fyller på den allteftersom ni arbetar med självdeklarationen. När ni är klara döper ni filen till ”Självdeklaration + er vårdcentrals namn” och skickar till strama@regionstockholm.se.
  Självdeklaration som wordfil Word, 42 kB.

Självdeklarationen avser arbete som genomförts under 2024. Ifylld självdeklaration skickas senast den 31 januari 2025 till Strama Stockholm. Ett bekräftelsemejl kommer att skickas till er inom några dagar efter inskickad självdeklaration. Om ni inte får någon bekräftelse inom 2–3 arbetsdagar, mejla strama@regionstockholm.se

Formuläret består av tre delar:

 • del 1 handlar om Smittskydds- och Stramauppdraget.
 • del 2 handlar om genomgång av ett fiktivt patientfall samt journalgranskning.
 • del 3 handlar om data ur Primärvårdskvalitet.

Godkänd del 1 och del 2 ger tillsammans 2 kronor per listad i målrelaterad ersättning. Godkänd del 3 ger ytterligare 2 kronor per listad men endast under förutsättning att både del 1 och 2 är korrekt utförda.

Smittskydds- och Stramaansvariga och verksamhetschefen ansvarar tillsammans för att

 • aktiviteterna som krävs för den målrelaterade ersättningen genomförs korrekt.
 • formuläret fylls i. Den som fyller i formuläret ska själv ha deltagit.
 • verksamhetschefen, majoriteten av läkarna och majoriteten av sjuksköterskorna på vårdcentralen, men gärna även övriga personalkategorier, deltar aktivt i punkterna 2A och 2B vilket styrks med deltagarlista.
 • gå igenom och svara på del 3. Denna del är inte nödvändig för godkänd självdeklaration men ger ytterligare målrelaterad ersättning. I del 3 behöver inte majoriteten av mottagningens läkare och sjuksköterskor delta, det räcker med verksamhetschef, MLA och/eller Smittskydds- och Stramaansvariga.

Att tänka på

 • Verksamhetschefen, majoriteten av mottagningens läkare och majoriteten av mottagningens sjuksköterskor måste delta aktivt i både 2A och 2B för att självdeklarationen ska bli godkänd.
 • Syftet är att uppmuntra till diskussion och utbyte av erfarenheter på just er enhet. Varje mottagning måste därför göra sitt eget arbete och skriva sin egen text.
 • Om ni gjort självdeklarationen föregående år – välj då ett annat ämne i år om inte majoriteten av personalen på mottagningen är utbytt.
 • Planera fallgenomgång och journalgranskning i god tid före den 31 januari 2025.
 • Fyll i deltagarlistan med namn och yrkesroll för de som deltog vid 2A och 2B. Ange också hur många av läkarna och sjuksköterskorna som varit frånvarande.
1. Denna del avser Smittskydds- och Stramauppdraget enligt punkt 5.3.4 i Förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
Det ska finnas en Smittskydds- och Stramaansvarig läkare på varje vårdcentral. För vårdcentraler med fler än 5000 listade ska det dessutom finnas en Smittskydds- och Stramaansvarig sjuksköterska.

Smittskydd Stockholm och Strama Stockholm erbjuder varje år utbildning för de Smittskydds- och Stramaansvariga på länets vårdcentraler. Det ingår i uppdraget att delta på något av Smittskydd Stockholms höstmöten. Nya Smittskydds- och Stramaansvariga ska också gå grundkursen. Vårmöten arrangeras av Strama Stockholm.

2. Denna del avser underlag för målrelaterad ersättning enligt punkt 7.2.3 i Förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
Syftet är att främja en klok antibiotikaanvändning och följsamhet till behandlingsrekommendationer genom att stimulera till kollegiala diskussioner och gemensamt lärande på mottagningen.
För godkänd självdeklaration och för att erhålla målrelaterad ersättning krävs att moment A och B som anges nedan har genomförts med aktivt deltagande av verksamhetschef, majoriteten av mottagningens läkare och majoriteten av mottagningens sjuksköterskor.
A. Genomgång av fiktivt patientfall från stramastockholm.se
På stramastockholm.se, med länk uppe till höger på denna sida, finns ett antal patientfall med handledarmanual. Välj ett av dessa och diskutera tillsammans med verksamhetschef, läkare, sjuksköterskor och annan personal på mottagningen. Deltagarna förväntas vara aktiva och bidra med synpunkter och erfarenheter. En medarbetare, i första hand någon av de Smittskydds- och Stramaansvariga, leder genomgången och har tillgång till handledarmanualen.
Vi valde fall (ex patientfall 3 – bensår eller patientfall 5 – recidiverande UVI)


Datum då genomgången av det fiktiva patientfallet gjordes
Datum då genomgången av det fiktiva patientfallet gjordes

B. Journalgranskning av 10 journalanteckningar
Granska journalanteckningar som förts vid läkar- eller sjuksköterskebesök på er mottagning på grund av infektioner under 2024. Vi rekommenderar att ni granskar journaler med samma diagnos som i det fiktiva patientfallet ovan.
Målsättningen är att granskningen ska innebära ett lärande i god anda, inte att leta fel eller brister hos någon medarbetare. Granskning och diskussion angående handläggning görs tillsammans av verksamhetschef, läkare, sjuksköterskor och annan personal på mottagningen. Diskussionen leds med fördel av de Smittskydds- och Stramaansvariga på mottagningen.
Granskning av journaler är tillåtet för att bedriva kvalitetsarbete men vid behov kan anteckningarna avidentifieras både avseende patient och behandlare.
Datum då journalgranskningen gjordes
Datum då journalgranskningen gjordes

3. Denna del avser Primärvårdskvalitet enligt punkt 5.3.9 i Förfrågningsunderlag för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård
I denna del behöver inte majoriteten av mottagningens läkare och sjuksköterskor delta, det räcker med verksamhetschef, MLA och/eller Smittskydds- och Stramaansvariga. Primärvårdskvalitet är ett nationellt system för kvalitetsdata i primärvården med syfte att stödja förbättringsarbete och uppföljning genom analys, reflektion och lärande. I Primärvårdskvalitet kan du se hur din mottagning ligger till jämfört med andra för en mängd olika parametrar, bland annat antibiotikaförskrivning vid olika infektioner. I varje indikator kan du också få fram en lista med vilka patienter på din egen mottagning som finns med i datan.
De flesta vårdcentraler i Region Stockholm når Primärvårdskvalitet via Medrave. Om du inte är bekant med Primärvårdskvalitet finns en lathund i högermenyn.
A. Gå in i Primärvårdskvalitet och titta på indikatorn Inf51, andel paronyki och nageltrång med antibiotika.
Paronyki och nageltrång ska i de allra flesta fall behandlas med alsolsprit och kirurgi, inte antibiotika. Målet är att högst 5% får antibiotika.


Övrigt

Verksamhetschef


Verksamhetschefen har tagit del av detta ifyllda formulär
Datum
Datum
Smittskydds- och Stramaansvarig läkare har tagit del av detta ifyllda formulär
Datum
Datum
Smittskydds- och Stramaansvarig sjuksköterska har tagit del av denna självdeklaration (om mer än 5000 listade)
Datum
Datum

Mall för journalgranskning

Denna mall är enbart avsedd för att underlätta journalgranskningen och behöver inte vara ifylld för godkänd självdeklaration.


Granskningen utförd av:


Patientens ålder:


Patientuppgifter av vikt för handläggningen av den aktuella infektionen, till exempel graviditet och allergi:


Datum för besöket:


Diagnos:

Adekvat diagnos?

Ja

Nej, borde ha varit:

Adekvat provtagning?

Ja

Nej, borde ha:

Adekvat behandling?

Ja

Nej, borde ha:

Har följt behandlings­rekommendationerna?

Ja

Nej, eftersom:


Kommentar:


Observera att det i utvalda fall kan finnas goda skäl att göra avsteg från behandlingsrekommendationerna. Det bör i så fall finnas en välgrundad motivering i journalen.


Behandlingsrekommendationerna återfinns bland annat på stramastockholm.se