Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Svininfluensavaccin under graviditet gav inte fler missbildningar

Publicerat 2016-11-07

H1N1-vaccination under graviditet kunde inte kopplas till fler medfödda missbildningar, inte heller vid en jämförande syskonanalys.

I en populationsbaserad prospektiv studie jämfördes förekomsten av missbildningar hos barn till mödrar som under graviditeten fått H1N1-influensavaccin (Pandemrix), drygt 40 000 nyfödda, med de som inte exponerats, knappt 200 000 nyfödda. Korrelationen mellan exponerade och icke-exponerade syskon undersöktes också.

Risken för medfödda missbildningar skiljde sig inte mellan de som exponerats under fostertiden och de som inte exponerats. Jämförande analys av syskon, för att upptäcka eventuella intrafamiljära felkällor, gav inte heller några signifikanta riskskillnader.

Den justerade risken för medfödd missbildning var 4,98 procent hos exponerade och 4,96 procent hos oexponerade. En möjlig felkälla är att missfall som kan ha berott på missbildning inte tagits med i beräkningarna.

Världshälsoorganisationen, WHO, deklarerade 2009 att H1N1-viruset hade orsakat en epidemi. I Sverige erbjöds alla invånare gratis vaccination med det monovalenta vaccinet Pandemrix. Gravida räknades som en högrisk-grupp och rekommenderades vaccin.

Två tidigare studier har visat att vaccination av gravida med Pandemrix mot svininfluensa, A(H1N1) inte påverkar vare sig moder eller foster negativt. I den ena studien undersöktes risken för förtida födsel (tidigare än 37 veckor), för låg födelsevikt (under 2 500 g) och för låg födelsevikt i förhållande till gestationsåldern och i den andra dödligheten hos fostret eller barnet upp till cirka 4 års ålder.

Elin Jerremalm

Källa:
  1. Ludvigsson JF, Ström P, Lundholm C, Cnattingius S, Ekbom A, Örtqvist Å et al. Swedish research council and swedish council for working life and social research. Risk for congenital malformation with H1N1 influenza vaccine: a cohort study with sibling analysis. Ann Intern Med. 2016 Sep 20. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad