Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ökad risk vid samtidigt bruk av opioid och bensodiazepin

Publicerat 2017-04-06

Från år 2001 till 2013 fördubblades nästan antalet individer som både tog opioider och bensodiazepiner enligt en studie från USA. Samtidigt sågs en ökad risk för akutbesök på grund av opioidöverdos i denna grupp.

I studien granskades 315 428 personer mellan 18–64 år som hade fått minst en opioid utskriven under perioden 2001–2013. Det analyserades också om dessa samtidigt tog bensodiazepiner. Som samtidig användning bedömdes ett intag av läkemedel från båda läkemedelsgrupperna med minst en dags överlapp, vilket beräknades från utskrivna recept. Under perioden ökade antalet individer med samtidigt intag från 9 procent till 17 procent. Den största ökningen från 2001 till 2013 fanns bland dem med intermittent opioidbehandling.

Det primära effektmåttet för studien var intagning på akutmottagning eller sjukhus på grund av opioidöverdos. Opioidanvändning och samtidigt bensodiazepinintag associerades med en ökad risk för akutintagning, justerat odds ratio 2,14, jämfört med endast opioidanvändning. Både i gruppen med intermittent opioidbehandling och i gruppen med kronisk opioidbehandling, som samtidigt tog bensodiazepeiner sågs en ökad risk för akutintagning på grund av opioidöverdos, jämfört med enbart opioidbehandling. Risken var dock större för dem med kronisk behandling. Som kronisk användning betraktades fler än tio recept eller mer än 120 dagars opioidanvändning på ett år.

Det noterades också att andelen med komorbiditet var signifikant högre i gruppen som tog både opioider och bensodiazepiner.

I studien beräknades även i vilken grad risken för akutbesök, på grund av opioidöverdos, skulle kunna minska om opioider och bensodiazepiner inte togs samtidigt. Om sambanden i studien stämmer bedömdes risken kunna minska med cirka 15 procent på befolkningsnivå.

Ett par begränsningar i studien är att de i analysen endast fick med de fall av överdoser där patienterna överlevde, vilket skulle kunna tyda på att risken med kombinationen egentligen är ännu större. Dessutom saknas data för dem som fick tag på läkemedlen illegalt under perioden.

Problemet framhålls i Klokt råd 2017

Med anledning av att det har kommit flera studier, från framförallt USA, som visar på att det finns en ökad risk för död vid samtidig användning av opioidanalgetika och bensodiazepiner har Stockholms läns läkemedelskommitté och expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar lyft problemet genom ett nytt Klokt råd i årets Kloka Listan som lyder:

”Undvik samtidig förskrivning av opioidanalgetika och bensodiazepiner”

– Genom att uppmärksamma förskrivarna på den potentiella risken för problem vid samtidig användning av opioider och bensodiazepiner hoppas vi att de blir mer återhållsamma, speciellt till riskgrupper, när det gäller denna relativt vanliga kombination, säger Carl-Olav Stiller, ordförande i expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar.

Susanne Elfving

Källa:
  1. Sun EC, Dixit A, Humphreys K, Darnall BD, Baker LC, Mackey S. Association between concurrent use of prescription opioids and benzodiazepines and overdose: retrospective analysis. BMJ. 2017 Mar 14;356:j760. PubMed

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad