Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fördel för kombination av LAMA+LABA

Publicerat 2018-12-10

Långverkande antikolinergika, LAMA, kombinerat med långverkande beta-2-stimulerare, LABA, gav färre exacerbationer och pneumonier samt ökad livskvalitet jämfört med LABA kombinerat med inhalationssteroider vid KOL. Evidensgraden bedömdes som låg till måttlig.

Bricka med olika inhalatorer.

Foto: Kari Kohvakka.

SBU har kommenterat en Cochrane-sammanställning som utvärderar kombinationsbehandling av kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. I sammanställningen inkluderades elva studier med knappt 10 000 deltagare, varav den största studien stod för 37 procent av patienterna. Alla studier utom en var sponsrade av läkemedelsföretag.

Slutsatsen att exacerbationerna minskade bygger på en analys där alla preparatkombinationer av LAMA+LABA utvärderades tillsammans, men när de olika kombinationerna utvärderades separat var det bara indakaterol+glykopyrronium som visade en gynnsam effekt. Därför är det oklart om det bara gäller denna kombination eller om det gäller generellt.

Översiktens slutsatser är i linje med svenska riktlinjer för behandling av KOL. SBU betonar att slutsatserna är särskilt relevanta för Sverige eftersom det har rapporterats om en omfattande överförskrivning av inhalationssteroider vid KOL, främst i form av att man kombinerar LABA och inhalationssteroider.

I översiktens studier används dock inhalationssteroiden flutikasonpropionat och inte inhalationssteroiden budesonid, som ofta används i Sverige.

– Våra rekommendationer på Kloka listan är helt i linje med svenska och internationella riktlinjer för KOL. Kom ihåg att KOL ska behandlas efter symtom och exacerbationsfrekvens. Det är också viktigt att lära patienten korrekt inhalationsteknik, säger Michael Runold ordförande för expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar. 

Elin Jerremalm

Källa

  1. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Kombinationsbehandling vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)
  2. N Horita, A Goto, Y Shibata, E Ota, K Nakashima, K Nagai. Takeshi Kaneko Long‐acting muscarinic antagonist (LAMA) plus long‐acting beta‐agonist (LABA) versus LABA plus inhaled corticosteroid (ICS) for stable chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 2. CD012066 DOI: 10.1002/14651858.CD012066.pub2

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad