Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förändrat förskrivnings­mönster av opioder

Publicerat 2020-02-25

Under åren 2006–2018 har förskrivningen av oxikodon ökat samtidigt som tramadol har minskat i samma utsträckning. Den totala mängden opioid som förskrivits är oförändrad, räknat på morfinekvivalenter, enligt en rapport från Läkemedelsverket. 

Vallmoblommor.

De vanligaste opioderna var kodein/paracetamol, oxikodon och tramadol. Andelen som hämtade ut kodein/paracetamol-kombinationen minskade mellan 2014–2018, till cirka 29/1 000 invånare, efter att tidigare ha ökat under en sexårsperiod. Däremot ökade andelen som hämtade ut oxikodon från 3/1 000 invånare 2006 till 27/1 000 invånare år 2018. För tramadol minskade andelen till en fjärdedel av vad det var år 2006, till cirka 11/1 000 invånare 2018. För övriga opioider, som till exempel morfin och buprenorfin, var det ingen större skillnad under åren utan de låg på en låg jämn nivå. Den totala mängden uthämtad opioid har inte förändrats under perioden, när alla opioider räknas om till morfinekvivalenter.

Trots att morfin för det mesta rekommenderas i första hand förskrivs ofta andra opioider i mycket större utsträckning i flera av landets regioner.

Vid en jämförelse mellan olika regioner noterades att antalet individer som hade hämtat ut opioider under perioden 2006–2018 hade minskat i nästan alla län förutom i Kronoberg, Uppsala och Gävleborg. Under 2018 hade Jämtland, Blekinge och Norrbotten högst andel uthämtade recept på opioider medan Östergötland, Värmland och Dalarna hade lägst.

Vanligast med kodein/paracetamol

Rapporten innehåller även analyser för perioden 2012–2015 för vuxna 18–64 år med nyinsatt opioidbehandling. Patienter med diagnosticerad cancer var undantagna i rapporten. I analysen framgår att kombinationen kodein/paracetamol utgjorde mer än hälften av alla uttagna opioider på förstagångsrecept, tramadol knappt 20 procent och oxikodon cirka 17 procent under perioden.

Inom öppenvården hade opioider framförallt nyförskrivits vid muskuloskeletala sjukdomar, frakturer och olika diagnoser som lett till operation, medan det inom slutenvården främst förskrivits vid diagnoser kopplade till kirurgiska åtgärder eller operation.

Den specialiserade öppenvården stod för 33 procent av nyförskrivningen av opioder, primärvården för 28 procent och slutenvården för 16 procent. Cirka 9 procent av recepten skrevs ut av tandläkare och den övervägande opioiden var kodein i kombination med paracetamol (92 %). I vissa fall var det svårt att koppla förskrivningen till något vårdbesök.

Läkemedelsverket har tagit fram rapporten om förskrivning av opioider med syftet att öka kunskapen om användningen av opioder i Sverige. Tanken är att rapporten ska vara ett underlag till framtida åtgärder som kan bidra till en ändamålsenlig användning av opioider. Detta är den första av två delrapporter. Nästa rapport ska behandla långtidsanvändning och beroendeutveckling av opioider.

I kartläggningen ingår endast uthämtade opioider på recept, inte opioider på rekvisition. Läkemedelsverket har valt att jämställa förskrivning med uthämtade recept i rapporten då de bedömer att uthämtade recept i stort överensstämmer med det som förskrivits.

Susanne Elfving

Källa

  1. Läkemedelsverket. Förskrivning av opioider i Sverige. Läkemedel, doser och diagnoser. Rapport från Läkemedelsverket Dnr: 4.3.1-2018-102265
    2020-02-14

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad