Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kommande brist på ceftibuten

Publicerat 2021-06-30

Under hösten 2021 kommer det att uppstå en långvarig brist på läkemedel (kapslar och oral suspension) som innehåller ceftibuten. Cefixim kan då vara ett alternativ vid vid febril urinvägsinfektion.

Enligt gällande behandlingsrekommendationer är ceftibuten förstahandsval vid peroral behandling av febril UVI hos barn och gravida kvinnor. Det är också ett alternativ vid febril UVI hos icke-gravida kvinnor och män vid resistens mot ciprofloxacin och trimetoprim-sulfametoxazol. Det finns sedan ett antal år inte något registrerat läkemedel med ceftibuten på den svenska marknaden varför förskrivare varit hänvisade till licensförskrivning.

Enligt behandlingsrekommendationen utgör cefixim ett alternativ till ceftibuten när det senare inte finns att tillgå. Cefixim finns tillgängligt genom licensförskrivning och finns både som oral suspension och som tablettberedning. Aktiviteten är hög (> 90%) mot Escherichia coli, Klebsiella spp och Proteus spp, men otillräcklig mot ESBL-producerande stammar. Kliniska studier och erfarenhet stöder användning av cefixim som peroral uppföljning vid febril UVI. Däremot finns begränsade data för empirisk behandling. Låg biotillgänglighet och hög proteinbindning (70 %) innebär att relativt låga fria systemiska koncentrationer av antibiotika uppnås, vilket kan innebära ökad risk för terapisvikt vid allvarligare infektioner. Dosering var tolfte timme är att föredra.

Rekommendation:

  • Vid brist på ceftibuten kan preparatet ersättas av cefixim för oral behandling av febril UVI.
  • Vid mer allvarliga infektioner bör initial intravenös behandling med till exempel cefotaxim ges tills patienten har förbättrats.
  • På grund av begränsad erfarenhet och låga plasmakoncentrationer av fritt cefixim bör man vid empirisk behandling vara extra observant på tecken till terapisvikt.

För att underlätta den praktiska hanteringen av dessa preparat har Läkemedelsverket sedan tidigare beslutat att läkemedel innehållande ceftibuten eller cefixim får förskrivas på recept och expedieras på öppenvårdsapotek förutsatt det finns en generell licens. Vid receptförskrivning rekommenderas kontakt med apotek för att få information om aktuell tillgänglighet för produkter innehållande ceftibuten eller cefixim.

För rekvisitionsförsäljning av cefixim hänvisar ApoEx till nedanstående licensalternativ:

Uppgifter för licensansökan
Cefixim, tabletter

Preparatets namn: Suprax
Läkemedelsform: tabletter
Läkemedelsstyrka: 400 mg, 10 stycken
Tillståndsinnehavare: Odan laboratories ltd, Kanada
Pris: 440 kr, ledtid en arbetsdag
Varunummer: 842859


Cefixim, pulver till oral suspension

Preparatets namn: Suprax
Läkemedelsform: oral suspension
Läkemedelsstyrka: 100 mg/5ml, 1x50 ml
Tillståndsinnehavare: Odan laboratories ltd, Kanada
Pris: 300 kr, ledtid en arbetsdag 
Varunummer: 842860

Läs mer om rekommendationerna (från Referensgruppen för antibiotikafrågor, RAF och Strama) samt licensförskrivning i referenserna nedan.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar

Glasampuller.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb
http://sll.apoex.rest/

Läkemedelsverket

Restnoteringslista
https://lakemedelsverket.se/OVRIGA­-SIDOR/Restnoteringar/

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner
https://vardgivarguiden.se/kunskapsstod/smittskydd/amnesomraden/vaccination/restnoterade-vacciner/