Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Uppdaterat om läkemedels­behandling av de mest sjuka äldre

Publicerat 2022-03-07

Åtgärder vid akut konfusion och behandling med SGLT2-hämmare hör till de nytillkomna avsnitten i den reviderade upplagan av kunskapsstödet ”Klok läkemedelsbehandling av de Mest Sjuka Äldre”, MSÄ, som nu finns att läsa på janusinfo.se eller beställa i pappersformat.

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre kräver särskild kunskap. Det är viktigt att börja med låga doser av läkemedel vid nyinsättning och att vara uppmärksam på hur doser av redan insatta läkemedel är anpassade till patienten. Det är nödvändigt att utvärdera behandlingen och att göra regelbundna läkemedelsgenomgångar. God livskvalitet och avsaknad av biverkningar är ofta prioriterat framför behandlingseffekter som kan förväntas på lång sikt.

Kunskapsstödet Klok läkemedelsbehandling av de Mest Sjuka Äldre, MSÄ, som uppdateras vartannat år, vänder sig till läkare och sjuksköterskor som behandlar de mest sjuka och sköra äldre, patienter med ett stort behov av både sjukvård och omsorg. Kunskapsstödet tas fram av expertgruppen för äldres hälsa under Region Stockholms läkemedelskommitté tillsammans med övriga expertgrupper.

Nytillkomna avsnitt

Ett nytt avsnitt om akut konfusion har lagts till. Akut konfusion förekommer hos så många som 30 procent av äldre som vårdas på sjukhus för somatisk sjukdom. Ofta finns bakomliggande medicinska tillstånd som behöver åtgärdas. Det saknas evidens för att behandla symtom vid akut konfusion, exempelvis förvirring, agitation och sömnstörning med läkemedel. Istället prioriteras icke-farmakologiska strategier.

SGLT2-hämmarna som nu kom mer på bred front för flera diagnoser lyfts fram under avsnitten diabetes och hjärtsvikt. Det är sannolikt att även vissa patienter i MSÄ-gruppen framöver kommer att behandlas med dessa preparat. Det saknas dock studier kring effekt och säkerhet för SGLT2-hämmarna för patienter i den här gruppen, användning bör därför ske under noggrann uppföljning. Vissa biverkningar kan förväntas bli ett större problem i denna patientgrupp.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för äldres hälsa

Senast ändrad