Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tillägg av SGLT2-hämmare trots god glukoskontroll?

Publicerat 2021-09-28

”Jag har på min vårdcentral fått en remiss från en hjärtläkare som tycker jag ska sätta in SGLT2-hämmare på en av mina diabetiker som är 70 år och som uppnår målvärde på under 52 i HbA1c med enbart metformin. Patienten har ischemisk hjärtsjukdom men ingen njursvikt eller hjärtsvikt enligt nyligt EKO via hjärtläkaren. Hur aggressiva ska vi vara egentligen? Eftersom patienten uppnår målvärdet är jag inte benägen att ge henne ytterligare medicinering i nuläget. Är detta fel?”

Karolina Nowinski. Foto: Anna Molander

Karolina Nowinski, med dr, bitr överläkare, Medicinsk enhet Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset, ordförande Region Stockholm läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar.

Hjärtläkaren har i detta fall rekommenderat SGLT2-hämmare för att minska risken för kardiovaskulära händelser och död, inte för att sänka HbA1c.

SGLT2-hämmare är läkemedel som har funnits i flera år och använts vid diabetes mellitus typ 2 i första hand som blodglukossänkande läkemedel, men de senaste åren har flera studier publicerats som visar att SGLT2-hämmare minskar risken för kardiovaskulära händelser och död hos patienter som har ischemisk hjärtsjukdom. En metaanalys av tre kliniska prövningar av dapagliflozin, empagliflozin och kanagliflozin som inkluderade patienter med aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom (DECLARE-TIMI 58, EMPA-REG OUTCOME, CANVAS) visade en 14 procent lägre kombinerad risk för hjärtinfarkt, stroke och kardiovaskulär död.

Läs mer i det dokument som vi skrivit och som finns på Janusinfo.

Pontus Curman. Foto: Anna Molander

Pontus Curman, överläkare, Ersta Diabetes och endokrinmottagning, ledamot i Region Stockholm läkemedelskommittés expertgrupp för endokrina sjukdomar

Rekommendationen från kardiologen är i linje med den behandlingsrekommendation för typ 2-diabetes som finns i Kloka listan, vilken baseras på internationella riktlinjer från ADA/EASD. Vid typ 2-diabetes och samtidigt aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom rekommenderas att tidigt lägga till SGLT2-hämmare eller GLP-1-agonist till metformin och hälsosamma levnadsvanor.

Målvärdet för HbA1c är det högsta rekommenderade HbA1c-värdet med hänsyn taget till risk för hypoglykemi, eftersom hypoglykemi är en stressfaktor som bör undvikas vid ischemisk hjärtsjukdom. Om man kan uppnå ett lägre HbA1c utan att behandlingen innebär risk för hypoglykemi, finns det ingen anledning att anpassa behandlingen för att bibehålla HbA1c 52 mmol/mol. Då varken metformin eller SGLT2-hämmare innebär risk för hypoglykemi, så ser jag ingen anledning att minska metformindosen vid insättning av SGLT2-hämmare. Observera eventuella riskfaktorer för normoglukem ketoacidos hos patienten före insättning och förse patienten med den patientinformation som finns på Janusinfo.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad