Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Experten svarar: SCORE2/SCORE2-OP

Publicerat 2022-06-21

Thomas Forslund, med dr, distriktsläkare, ledamot i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar

Thomas Forslund, med dr, distriktsläkare, ledamot i Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar

Hos vilka personer är det aktuellt att använda SCORE2/SCORE2-OP?

I första hand hos en obehandlad population utan känd aterosklerotisk sjukdom eller diabetes mellitus.

Hos min patient varierar blodtrycket mycket från en gång till en annan. Vilket blodtryck ska jag använda i SCORE2/SCORE2-OP?

Använd genomsnittet av flera mottagningsblodtryck för säkrare uppskattning. Observera att kraftigt varierande blodtryck i sig är en riskfaktor.

Min patient hade ett blodtryck på 165/95 mm Hg som efter behandling sjunkit till 135/70 mmHg. Vilket av blodtrycken ska användas i SCORE2/SCORE2-OP?

SCORE2/SCORE2-OP är inte validerat hos patienter med behandlad hypertoni. Det kan dock vara rimligt att använda verktyget hos patienter med hypertoni och då används blodtrycket efter behandling. Observera dock att risken för en patient med behandlad hypertoni är högre än hos en patient utan hypertoni (med samma blodtryck).

Vilket kolesterolvärde ska användas i SCORE2/SCORE2-OP?

Non-HDL kolesterol används vid riskskattning i SCORE2-SCORE2-OP. Räknas ut genom att ta totalkolesterol minus HDL-kolesterol. För behandlingsmål används LDL-kolesterol.

Behöver alla personer över 40 år behandlas med läkemedel för att nå LDL under 2,6 mmol/l?

Nej, men från 40 års ålder är det rimligt att fundera över om patienten har ökad risk enligt SCORE2 eller förekomst av andra kardiovaskulära riskfaktorer som motiverar behandling. Det finns ofta anledning att rekommendera förändringar i levnadsvanor och ibland erbjuda läkemedelsbehandling till en motiverad patient som vill minska sin livstidsrisk.

Vid prioriteringar i verksamheten bör man i första hand säkerställa gott omhändertagande av de patienter som har högst risk i form av 1) känd aterosklerotisk sjukdom, 2) diabetes mellitus eller 3) hypertoni i kombination med flera andra riskfaktorer.

Hur stämmer riskbegreppet (mycket hög, hög, måttlig-låg risk) i SCORE2/SCORE2-OP överens med riskerna som uppskattas vid manifest aterosklerotisk sjukdom, diabetes och samvägning av övriga riskfaktorer?

I SCORE2/SCORE2-OP bedöms risken separat för olika åldersgrupper med resonemang om livstidsrisk och utan att ta hänsyn till andra riskfaktorer än ålder, rökning, kön, blodtryck och non-HDL kolesterol. Denna riskindelning kan inte direkt jämföras med den riskindelning som görs i andra sammanhang. Man kan således inte likställa en individ med mycket hög risk på grund av aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom (sekundärprevention) med en individ som erhåller ”mycket hög risk” enligt SCORE.

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad