Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nya behandlings­rekommendationer för astma och KOL

I slutet av mars publicerade Läkemedelsverket nya behandlings­rekommendationer för astma respektive KOL. ­Inhalationssteroider kommer nu in tidigare i behandlingstrappan för astma. För KOL presenteras en ny behandlingstrappa med lång­verkande luftrörsvidgare som första läkemedel.

Publicerat 2023-06-01

Vid rökning är rökstopp centralt såväl vid astma som KOL. Då effekten av den sjukdomsspecifika behandlingen utvärderas bör också följsamhet till behandling samt inhalationsteknik bedömas.

Inhalationssteroider redan på steg 1 i behandlingstrappan vid astma hos vuxna

Vid astmasymtom högst två gånger per månad hos vuxna rekommenderas behandling med inhalationssteroid (ICS) samt snabbverkande luftrörsvidgare (FABA, fast acting beta-2-agonist, salbutamol, terbutalin och formoterol) vid behov (steg 1, se figur sid 33). Fast kombination av FABA och inhalationssteroid vid behov säkerställer att inflammationen behandlas, så snart symtom föreligger. I dagsläget innebär det fasta kombinationer med inhalationssteroid och formoterol, vilket överensstämmer med rekommendationen i Kloka listan 2023. På steg 2 rekommenderar Läkemedelsverket daglig underhållsbehandling med inhalationssteroid.

För att säkerställa att inhalationssteroid ges även om följsamheten till den dagliga underhållsbehandlingen skulle brista, rekommenderas även här fast kombination av FABA och inhalationssteroid som symtomlindrande läkemedel vid behov. Från steg 3 rekommenderas underhållsbehandling med inhalationssteroid och långverkande beta-2-stimulerare.

Eva Wikström Jonsson

Eva Wikström Jonsson

Om den fasta kombinationen innehåller formoterol, så kan den användas även för att lindra akuta symtom. Andra långverkande beta-2-stimulerare har för långsamt insättande effekt för att kunna användas vid behov. Vid underhållsbehandling med någon av dem i kombination med inhalations­steroid används kortverkande beta-2-receptor­agonist (salbutamol eller terbutalin) vid behov. Vid otillräcklig astmakontroll kan doserna av inhalationssteroid ökas eller antileukotrienen montelukast läggas till. På steg 4 kan inhalerade långverkande antikolinergika läggas till. Om inte montelukast prövats tidigare kan det vara ett alternativ. Innan patienten remitteras till specialiserad vårdnivå bör även effekten av högdos inhalationssteroid ha utvärderats. Steg 5 är huvudsakligen avsett för specialiserad vård. Där återfinns olika tilläggsbehandlingar, såsom biologiska läkemedel, makrolidantibiotika och perorala glukokortikoider.

Inhalationssteroider bör erbjudas till alla barn med astma

För de yngsta barnen, till och med 5 års ålder, rekommenderas högdos inhalationssteroid periodiskt på steg 1, jämför rekommendationen för episodisk astma i Kloka listan 2023. Inhalationssteroid finns sedan med som underhållsbehandling på samtliga behandlingssteg. För barn från 6 års ålder rekommenderas, precis som för vuxna, fast kombination av inhalationssteroid och FABA vid behov redan på steg 1, vilket är en skillnad jämfört med Kloka listan 2023 som här har salbutamol vid behov. Steg 2 avviker från trappan för vuxna genom att underhållsbehandling med montelukast kan utgöra ett alternativ till inhalationssteroid. Från 12 års ålder är behandlingsrekommendationen mycket lik den för vuxna.

Ny behandlingstrappa vid KOL

Läkemedelsvalet vid KOL baseras på symtom och exacerbationsrisk enligt det koncept som utvecklats av GOLD och som också används i Kloka listan, men kombination av LAMA och LABA kommer in tidigare i den nya behandlingsrekommendationen från Läkemedelsverket.

För patienter i kategori A, med lite symtom och låg exacerbationsrisk, rekommenderas steg 1–2. Steg 1 innebär icke-farmakologiska åtgärder. På steg 2 rekommenderas inhalerade långverkande luftrörsvidgare, antingen antikolinergika (LAMA) eller beta-2-receptoragonister (LABA). På steg 3 för patienter i kategori B, med låg exacerbationsrisk, men mer symtom, rekommenderas LAMA och LABA. Nytt i behandlingsrekommendationen, liksom i GOLD 2023, är att de båda kategorierna med ökad exacerbationsrisk, C och D, sammansmälts till E och rekommenderas behandling på steg 4. LAMA och LABA rekommenderas där fortfarande, men vid upprepade exacerbationer kan dessutom tillägg övervägas. Roflumilast kan vara aktuellt vid FEV1 < 50 procent av förväntat samt kronisk bronkit. Inhalationssteroid bör användas exempelvis vid tidigare astma.

Läs mer
Ladda ner rapporterna på Läkemedelsverket, lakemedelsverket.se.

Eva Wikström Jonsson, docent, överläkare, ME Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset, ledamot Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad