Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Nytt om vaccination mot pneumokocker

Publicerat 2023-06-01

I december 2022 infördes ett nytt nationellt program för pneumokockvaccination till 75-åringar och medicinska riskgrupper. Region Stockholms erbjudande om kostnadsfri vaccination till personer som fyllt 65 år gäller nu året om. Två nya pneumokockvaccin har tagits i bruk och revaccination med Pneumovax rekommenderas.

Helena Hervius Askling. Foto: Andreas Andersson

Helena Hervius Askling

Pneumokocker är bakterier som innefattar nästan 100 kända serotyper. Små barn är koloniserade med pneumokocker i nasofarynx och hos de allra flesta orsakar bakterierna inte sjukdom. Några barn drabbas dock av otit, sinuit eller pneumoni. Invasiv pneumokocksjukdom, IPD, i form av sepsis och meningit är ovanligt men livshotande och kan även leda till ­kvarstående komplikationer som hjärnskador och dövhet. Pneumokocksjukdom orsakade cirka 300 000 dödsfall globalt hos barn under fem år 2015. IPD är en anmälningspliktig sjukdom enligt Smittskyddslagen och i Sverige drabbades 75–100 barn under 5 år årligen före 2007. Konjugerat polysackaridvaccin mot pneumokocker erbjuds till alla barn i Stockholms län sedan 2007 och sedan 2009 inom det allmänna vaccinationsprogrammet i hela Sverige. Detta har resulterat i mer än en halvering av antalet fall.

Katarina Widgren. Foto: Anna Molander

Katarina Widgren

Hos vuxna ökar risken för invasiv pneumokocksjukdom med stigande ålder och oavsett ålder om personen är kraftigt immunsupprimerad där särskilt splenektomerade individer har utmärkande förhöjd risk att drabbas. Personer med till exempel underliggande hjärt-lungsjukdom, lever- eller njursvikt har också ökad risk för att bli svårare sjuka av pneumokockinfektion. I takt med att de flesta barn i Sverige har vaccinerats mot pneumokocker* har incidensen av IPD orsakat av de vaccinspecifika serotyperna minskat även i den äldre befolkningen. Dock kvarstår en relativt hög incidens i hela befolkningen, 12–14/100 000 personår med undantag för en tydlig minskning under åren 2020–2021 till följd av smittskyddsåtgärder och restriktioner på grund av pandemin. De flesta fallen av IPD har serotyper som inte täcks av något av ­vaccinerna.

Aktuella vacciner i Sverige

23-valent polysackaridvaccin (Pneumovax) innehåller 23 serotyper. Vaccinet har funnits sedan 1980-talet och inducerar ett t-cellsoberoende immunsvar som inte är effektivt för barn under 2 år. Vaccinet kan ges till barn över 2 år och vuxna med underliggande sjukdomar som behöver optimalt skydd mot invasiv pneumokocksjukdom.

Fyra olika konjugerade polysackaridvaccin

10-valent (Synflorix, GSK) innehåller 10 serotyper och är godkänt för barn upp till 5 års ålder och ingår för närvarande i barnvaccinationsprogrammet vid tre tillfällen: 3, 5 och 12 månaders ålder.


13-valent (Prevenar 13, Pfizer) innehåller 13 serotyper och är godkänt för barn och vuxna och rekommenderas till äldre barn med underliggande riskfaktorer som inte tidigare fått konjugerat vaccin inom ramen för barnvaccinationsprogrammet.


15-valent (Vaxneuvance, MSD) innehåller 15 serotyper och är godkänt för både barn och vuxna.


20-valent (Apexxnar, Pfizer) innehåller 20 serotyper (Prevenar 13+ ytterligare 7 serotyper) och är godkänt för vuxna.

Vaccinrekommendationer för vuxna

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan många år vaccin mot pneumokocker till alla individer över 65 år och oavsett ålder till andra särskilda riskgrupper för invasiv pneumokocksjukdom. ­Regionerna har själva beslutat om de ska följa ­rekommendationen och huruvida vaccinationen ska vara kostnadsfri eller subventioneras. Det saknas ett nationellt vaccinationsregister för vacciner som inte ingår i nationella vaccinationsprogramprogram och det finns därför ingen säker uppgift om hur många äldre eller i riskgrupper som har vaccinerats mot pneumokocker i Sverige. I Stockholm har minst 39 procent av alla över 65 år någon gång fått en vaccination mot pneumokocker.

Vuxna – vilket vaccin gäller och när?

  • Det allra flesta, alla individer som är 65 år och äldre samt de med ökad risk för sjukdom rekommenderas det 23-valenta polysackaridvaccinet (Pneumovax). Vaccinet kan ges oavsett tid på året.
  • Patienter med mycket hög risk för pneumokocksjukdom rekommenderas 20-valent konjugerat pneumokockvaccin. För de splenektomerade, de med grav immunsuppression och likvorläckage rekommenderas även, för att få en optimal serotypstäckning, det 23-valenta polysackaridvaccinet minst åtta veckor senare. Vaccinerna kan ges oavsett tid på året.

Behövs det en påfyllnadsdos?

  • I nuläget rekommenderas påfyllnadsdos av det 23-valenta polysackaridvaccinet, Pneumovax, när det har gått minst fem år sedan tidigare dos av samma vaccin.

Nationellt vaccinationsprogram för 75-åringar startade december 2022

I december 2022 startade det första nationella vaccinationsprogrammet som gäller vuxna: pneumokockvaccination till 75-åringar. Att det är ett nationellt vaccinationsprogram innebär att staten tillför pengar till regionerna som då också måste genomföra detta och erbjuda vaccinet kostnadsfritt. Eftersom rekommendationen från 65 år finns sedan tidigare och Region Stockholm fortsatt erbjuder kostnadsfri vaccination till gruppen kommer det nationella vaccinationsprogrammet inte bli en så stor praktisk skillnad på individnivå. En förändring är dock att kostnadsfriheten nu gäller året om.

Personer med ökad risk för pneumokocksjukdom

En rad kroniska sjukdomar innebär en ökad risk för svår sjukdom med pneumokocker, varför personer med dessa tillstånd rekommenderas vaccination även om de är under 65 år. Detta gäller vid kronisk hjärt- eller lungsjukdom, lever- eller njursvikt, diabetes mellitus och tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion och hostkraft.

Personer med mycket hög risk för pneumokocksjukdom

Det finns också några medicinska tillstånd som innebär mycket hög risk att drabbas av invasiv pneumokocksjukdom, till vilka Folkhälsomyndigheten räknar: Splenektomi, grav immunsuppession på grund av sjukdom eller behandling (till exempel organtransplanterade patienter eller patienter med annan immunsupprimerande behandling), likvorläckage, cochleaimplantat, nefrotiskt syndrom och cystisk fibros.

Helena Hervius Askling, docent och överläkare infektionssjukdomar Akademiskt Specialistcentrum, ordförande Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer
Katarina Widgren, PhD och Bitr. Smittskyddsläkare Smittskydd Stockholm, ledamot Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad