Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Riktlinjer för vaccinationer hos patienter som behandlas med antitrombotiska läkemedel

Introduktion

Cirka 4–5 procent av befolkningen behandlas med antitrombotiska läkemedel (antikoagulantia eller trombocythämmande läkemedel). När vaccinerna mot Covid-19 kom på markanden förenklades riktlinjerna avseende åtgärder för patienter som behandlas med antitrombotiska läkemedel för att möjliggöra massvaccinering.

Vid intramuskulär vaccination finns en viss blödningsrisk men det är inte att förvänta att någon mer allvarlig blödning ska uppstå hos patienter med antitrombotisk behandling. Det är därför särskilt viktigt med lokal kompression efter vaccination hos dessa patienter. se även Val av administrationssätt för vaccination vid oral antikoagulantiabehandling.

De aktuella riktlinjerna syftar till att förenkla rutiner vid intramuskulär vaccination och dra nytta av erfarenheterna under pandemin.

Lokal kompression av injektionsstället rekommenderas under fem minuter efter given intramuskulär vaccination.

Läkemedelsspecifika rekommendationer

Warfarin (Waran)

Patienterna ska ha uppvisat ett PK(INR)-värde ≤3,0 vid ett tillfälle inom de senaste två veckorna innan vaccination.

Nya orala antikoagulantia (NOAK) (Eliquis, Xarelto, Pradaxa, Lixiana)

Behandlingen med NOAK behöver ej pausas eller förskjutas.

Lågmolekylära hepariner (Innohep, Fragmin, Klexane) samt Arixtra

Behandlingen med lågmolekylära hepariner behöver ej pausas eller förskjutas.

Enkel eller dubbel trombocythämning (Trombyl, Plavix, Clopidogrel, Grepid, Brilique, Efient)

Behandling med ett eller två trombocythämmande läkemedel behöver ej pausas eller förskjutas.

Behandling med Warfarin och samtidigt enkel eller dubbel trombocythämning

Hos patienter med behandling med Warfarin och enkel /eller trombocythämningrekommenderar vi att vaccination kan utföras vid ett PK(INR) på högst 2,0, som ska ha kontrollerats vid ett tillfälle inom de senaste sju dagarna.

Behandling med peroral FXa-hämmare ( apixaban, rivaroxaban, edoxaban) eller dabigatran i kombination med enkel eller trombocythämning

Ge vaccination två timmar före intag av antikoagulantia och trombocythämmare, det vill säga be patienten att skjuta upp morgondosen om vaccination sker på förmiddagen. Exempel: patienten vaccineras klockan 9.00. Patienten tar sedan sina antitrombotiska läkemedel klockan 11.00.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Senast ändrad