Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Resevaccinationer

Stelkramp och difteri

Även om inte resan i sig behöver innebära ökad risk för smitta så kan tillfället vara en påminnelse om att fylla på skydd mot stelkramp och difteri var 20:e år, och särskilt i länder där vaccinationstäckning mot difteri är lägre. Se även Om sjukdomarna och Vaccinerna.

Influensa

Influensa sprids vid resor och vid nya kontakter. Vaccinering rekommenderas särskilt till riskgrupper och äldre vuxna under perioden november-mars för att undvika sjukhusvård och komplikationer på resmålet. Se även Vårdgivarguiden.

Covid-19

Covid-19 vaccin rekommenderas enligt de riktlinjer för aktuell åldersgrupp och särskilt till riskgrupper och äldre vuxna under perioden november-mars för att undvika sjukhusvård och komplikationer på resmålet. Se även Vårdgivarguiden.

Övriga vaccin som kan vara aktuella är listade nedan men beror på aktuell epidemiologi på resmålet.

Mässling

Om ett barn ska vistas utanför de nordiska länderna kan första dosen MPR-vaccin ges redan från 9 månaders ålder eller i vissa fall tidigare, dock tidigast från 6 månaders ålder, om det föreligger en hög risk för exposition (läkarordination). MPR-vaccination före 12 månaders ålder betraktas som reseprofylax och föräldrarna hänvisas till vaccinationscentral. Observera att om första dosen ges före 12 månaders ålder ska den ordinarie dosen vid 18 månaders ålder också ges liksom ordinarie dosen i årskurs 1–2.

För vuxna ovaccinerade rekommenderas två doser med minst en månad emellan doserna. Om osäkerhet finns om tidigare doser kan en extrados ges.

För information om sjukdomen och vaccinerna se Om sjukdomarna och vaccinerna.

Hepatit A

För information om sjukdomen och vaccinerna se Om sjukdomarna och vaccinerna.

Vaccination rekommenderas framför allt vid resa till Asien, Afrika, Syd- och Mellanamerika. Risken för hepatit A kan vara relativt hög även i vissa andra länder. Två vaccindoser ger ett mycket långvarigt skydd.

Hepatit B

För information om sjukdomen och vaccinerna se Om sjukdomarna och vaccinerna.

Vaccination rekommenderas vid resa till ett område där risken att smittas av hepatit B är större än i Sverige, såsom stora delar av Asien, Afrika eller Sydamerika.

Se även kombinationsvacciner hepatit A och B i Om sjukdomarna och vaccinerna.

Meningokockinfektion

För information om sjukdomen och vaccinerna se Om sjukdomarna och vaccinerna.

Vid resa till högriskområden för meningokocker behövs i första hand vaccin mot grupp ACWY, men vid utbrott av grupp B-meningokocker bör vaccin som täcker in denna grupp ges. För pilgrimer till Saudiarabien finns krav på genomförd meningokockvaccination. Vid studier utomlands finns vaccinationskrav från skolan i många länder.

Se även Folkhälsomyndighetens rekommendationer vid meningokockinfektion.

Polio

Sjukdom

Polio orsakas av poliovirus, och finns i tre olika typer, poliovirus 1,2 och 3. Virusets enda värd är människan. Samtliga tre virustyper ger samma sjukdomsbild. Poliovirus 2 och 3 är deklarerade som utrotade av WHO. Cirka 10 procent av de som infekteras får ospecifika symtom som feber, huvudvärk, illamående och kräkningar, och hos cirka 1 procent kan symtomen efter några dygn följas av förlamningar, i såväl extremiteter som i andningsmuskulatur. Polio förekommer idag endast i ett fåtal länder.

Vaccin och indikation vid resa

Inaktiverat vaccin mot polio ingår i det sexvalenta vaccinet som ges inom det svenska barnvaccinationsprogrammet vid 3, 5 och 12 månader, och i det fyrvalenta vaccinet som ges som påfyllnadsdos vid 5 år. Sverige har aldrig använt det levande perorala vaccin som har varit vanligt i många länder.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande vid resa till länder där polio förekommer:

”Vid resor till länder där polio förekommer bör barn vara grundvaccinerade innan resan och vuxna fylla på skyddet med en femte dos av poliovaccin om det har gått tio år sedan den senaste dosen. Spädbarn bör vara primärvaccinerade med två doser enligt vaccinationsschemat eller med tre doser enligt påskyndat schema om resan ska ske före 5 månaders ålder.

WHO har utfärdat tillfälliga rekommendationer för länder som utgör en risk för internationell smittspridning. Enligt dessa bör alla resenärer som vistats längre än fyra veckor i riskländer ha fått poliovaccin fyra veckor till tolv månader innan de lämnar landet. Rekommendationerna ses över var tredje månad.”

Gula febern

Sjukdom

Gula febern är en myggöverförd virussjukdom som förekommer i vissa delar av Afrika och Sydamerika. Symtomen är initialt influensaliknande men kan progrediera till fulminant leversvikt, njursvikt och blödningssymtom. Mortaliteten är 20–50 procent.

Vaccin och indikation vid resa

Vaccinet (Stamaril) är levande och ges intramuskulärt eller subkutant i en dos minst tio dagar före resa till högriskområde. Barn rekommenderas i första hand vaccination från 1 års ålder men vid mycket hög risk för sjukdom kan man ge det från 9 månaders ålder. Om vaccination ges före 2 års ålder ska två doser ges. I undantagsfall kan vaccinet ges redan från 6 månaders ålder vid pågående utbrott, men i första hand bör då avrådas från resa. Vaccin mot gula febern är kontraindicerat vid nedsatt immunförsvar och vid graviditet och relativt kontraindicerat vid amning samt till personer med multipel skleros, myastenia gravis och thymussjukdom. Personer över 60 år har ökad biverkningsrisk varför risk mot nytta måste vägas särskilt noggrant.

Äggallergiker måste bedömas av allergolog innan vaccinering och vid hög risk för sjukdom kan det i vissa fall bli aktuellt att ge vaccinet fraktionerat på en allergimottagning.

Vaccinationen ska dokumenteras på ett standardiserat sätt med stämpel och batchnummer. Intyg om genomförd vaccination eller undantag från vaccination krävs före inresa till vissa länder.

WHO har 2016 tagit beslut att skyddet av en dos gula febern-vaccin räcker livet ut. Vissa länder följer dock inte beslutet och dessutom dyker det upp temporära rekommendationer då och då i samband med utbrott av gula febern. För personer vars vaccination ligger mer än tio år tillbaka rekommenderas därför att skriva ett nytt gult kort där man under ”valid from” skriver datumet som var tio dagar efter själva vaccinationen och under ”until” skriver ”for life of person vaccinated”. Det gula kortet dateras inte, utan den enda dateringen är när vaccinet gavs.

Rabies

Sjukdom

Rabies orsakas av ett virus som sprids via bett/slick på skadad hud från saliven på infekterade däggdjur, framför allt hundar. Smittan förekommer i nästan hela världen men Asien, Afrika och Sydamerika är högriskområden. Sjukdom är 100 procent dödlig och terapi saknas.

Vaccin och indikation vid resa

Vaccin mot rabies är framför allt indicerat vid längre resa, vid risk för yrkesmässig exponering eller till boende i drabbade länder. Det kan även rekommenderas till barn i familjer som utlandsstationeras i högriskområden.

Enligt Folkhälsomyndigheten rekommenderas två doser intramuskulärt eller intrakutant dag 0 och 7. Till immunsupprimerad person ges tre doser dag 0, 7, 21 (–28).

För postexpositions profylax, se Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Japansk encefalit

Sjukdom

Japansk encefalit (hjärninflammation) är en myggöverförd virussjukdom som förekommer framför allt på landsbygden i Asien. Mortaliteten är cirka 30 procent.

Vaccin och indikation vid resa

Vaccin mot japansk encefalit är indicerat vid längre resor (>fyra veckor) till endemiskt område, men vid övernattning utanför stadsmiljö i riskområden bör vaccination övervägas även för kortare resa. Grundimmuniseringen med två doser bör avslutas minst en vecka före avresa.

Ett inaktiverat vaccin (Ixiaro) är godkänt för vuxna och barn från 2 månaders ålder.

Vaccin mot japansk encefalit

Vaccin mot japansk encefalit

VaccinÅlder DoseringDosintervallBoosterdos
Ixiaro2 mån– 3 år0,25 ml0, 1 månEfter 12–24 månader, samt efter tio år om fortsatt exponering/ny resa
3 år–<18 år0,5 ml0, 1 mån-”-
18 år– ≤65 år0,5 ml0, 1 mån (Snabbschema:0, 7 dagar)-”-
>65 år0,5 ml0, 1 mån*-”-

*Då personer >65 år visats ha ett klart sämre immunsvar diskuteras en extrados off label till denna åldersgrupp, det vill säga 0, 1, 2–3 mån.

Tyfoidfeber

Sjukdom

Tyfoidfeber är en typ av blodförgiftning som orsakas av bakterien Salmonella typhi och som sprids via fekalt förorenad mat och vatten. Feber, frossa och huvudvärk är de dominerande symtomen. Allvarliga komplikationer kan uppträda om inte adekvat behandling med antibiotika kan ges. Sjukdomen finns i hela världen men är vanligare i låginkomstländer.

Vaccin och indikation vid resa

Tyfoidvaccin är indicerat vid längre resor (över fyra veckor) eller vid mycket enkel levnadsstandard i framför allt Indien, Sydostasien, Afrika, Syd- och Mellanamerika.

Vaccin mot tyfoidfeber

Vaccin mot tyfoidfeber


ÅlderDoseringDosintervall
Typhim-Vi (inaktiverat, ges intramuskulärt)>2 år0,5 mlEn dos. Upprepad dos efter tre år om ny exponering.Upprepa dosen vart tredje år vid fortsatt exposition
Vivotif* (levande peroralt, ges som kapsel)>5 årEn kapselEn kapsel dag 1, 3 och 5, upprepas efter tre år om fortsatt exponering

*Vid pågående behandling med antibiotika eller antibakteriell sulfonamid ska vaccination med Vivotif skjutas upp under och i minst tre dagar efter avslutad behandling. Om möjligt ska inte heller behandling med antibiotika eller antibakteriell sulfonamid påbörjas inom tre dagar efter avslutad vaccination med Vivotif.

Om malariaprofylax behövs, rekommenderas att vaccinationen med Vivotif avslutas innan malariaprofylaxen påbörjas. I detta fall ska det gå minst tre dagar mellan den sista dosen av Vivotif och starten av malariaprofylax.

Det finns också ett nytt kombinationsvaccin, ViATIM, mot tyfoidfeber och hepatit A. Vaccinet kan ges från 16 år ålder.

Kolera

Sjukdom

Kolera orsakas av kolerabakterien Vibrio cholerae och orsakar allvarlig tarmsjukdom och hög dödlighet i områden med dålig hygien och otillräcklig sjukvård. Vaccin mot kolera är framför allt indicerat vid mycket enkel levnadsstandard eller kontakt med kolerautbrott i Afrika, Asien eller Sydamerika, och därmed inte indicerat vid resor till turistanläggningar. Risken att få allvarlig kolera vid ”vanliga” turistresor är liten. Immuniseringen ska avslutas minst en vecka före avresa.

Vaccin och indikation vid resa

Det finns två perorala vacciner: inaktiverat vaccinet Dukoral är godkänt för vuxna och barn från 2 års ålder. Det finns inga kliniska effektdata för upprepade boosterdoser. Om mer än 2 år har förflutit sedan den senaste vaccinationen (mer än 6 månader för barn i ålder 2–6 år) bör grundimmuniseringen förnyas. För detaljer se FASS Det levande försvagade vaccinet Vaxchora är godkänt för samma åldersgrupper och ges per oralt i engångsdos minst 10 dagar före exposition. Vaxchora är kontraindicerat vid immunsuppression. För detaljer se Fass.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för vaccinationer

Senast ändrad