Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Frågor och svar om läkemedelsuppföljning

Vad omfattar läkemedelsstatistiken för data om receptförskrivningen från enskilda mottagningar och kliniker?

I landstingets VAL-databas finns uppgifter om arbetsplatsernas förskrivning på detaljerad arbetsplatsnivå. Den statistik som ligger öppen på Region Stockholms uppföljningsportal är i aggregerad form för hela regionen. Uppgifter om enskilda verksamheter finns att nå efter inloggning.

Kan man få uppgifter om enskilda förskrivares receptförskrivning?

Nej. En enskild förskrivares läkemedelsförskrivning kan endast följas av förskrivaren själv och dennes verksamhetschef. Det görs via eHälsomyndighetens tjänst Min förskrivning.

Vilken statistik finns för läkemedel som rekvirerats?

För rekvirerade läkemedel finns uppgift om sort och mängd. Uppgifter om förbrukaren såsom ålder och kön saknas i läkemedelsstatistiken.

Anges läkemedelskostnader med eller utan moms?

Läkemedel som är lämnas ut mot recept eller säljs till sjukhus är momsbefriade. Kostnader för receptförskrivna läkemedel och för rekvirerade läkemedel anges exklusive moms. På läkemedel som säljs receptfritt är det 25 procent moms.

Hur undviker man i läkemedelsuppföljningen att komma i konflikt med personuppgiftslagen PUL?

Enligt PUL får inte enskilda personliga förhållanden kunna röjas i läkemedelsstatistiken. Om man i en sökning tar fram uppgifter om läkemedelsförbrukningen hos till exempel 104 åriga kvinnor i allmänhet och inom en specifik kommun i synnerhet, skulle det kunna anses vara i strid med PUL. Därför är det viktigt att i sådan läkemedelsstatistik som ska publiceras i någon form, inte göra avgränsningar som skulle kunna bryta mot PUL. Det finns idag inga uttalade spärrar i statistiksystemen. Var och en som söker ut läkemedelsstatistik har därför ansvar att inte publicera statistik som skulle kunna uppfattas som integritetskränkande.

Hur många läkemedel används i Stockholms län?

Totalt används inom Stockholms län närmare 1 700 olika substanser. Antalet olika fabrikat/produkter har under senare år ökat kraftigt på grund av ökad tillgång på så kallade generiska läkemedel. Större delen av läkemedelsförskrivningen avser ganska få läkemedel. En distriktsläkare förskriver oftast kring 400 läkemedel varav cirka 100 läkemedel står för 90 procent av volymen. Totalt inom länet, alla förskrivare inom alla specialiteter, svarar drygt 300 läkemedel för 90 procent av de samlade kostnaderna för receptförskrivna läkemedel. Därutöver svarar omkring 1 100 läkemedel för resterande tio procent, det vill säga läkemedel som förskrivs väldigt sällan och/eller är förhållandevis billiga. För rekvirerade läkemedel svarar drygt 200 läkemedel för 90 procent av kostnaderna och cirka 1 100 läkemedel för de resterande 10 procenten.

Varför är läkemedelsstatistiken i Gemensam uppföljningsplattform SLL på substansnivå?

Läkemedelsrekommendationerna i Kloka Listan är på produktnivå, främst på grund av att generisk förskrivning inte är godkänd. Vid förskrivning av utbytbara läkemedel på recept gäller dock i praktiken förskrivning av substans i och med att apoteken vid receptexpediering är skyldiga att byta det förskrivna läkemedlet mot det billigaste likvärdiga läkemedel som finns tillgängligt. Således sker uppföljningen av läkemedelsförsäljningen oftast som lägst på substansnivå, ibland med produktexempel.

Vad innebär utbyte av läkemedel på apotek?

Vid receptexpediering är apoteken skyldiga att byta det förskrivna läkemedlet mot det billigaste likvärdiga läkemedel som finns tillgängligt. Läkemedelsverket beslutar på produktnivå vilka läkemedel som är utbytbara och publicerar en lista över grupper av utbytbara läkemedel. Varje månad utser TLV vilka varor som för tillfället är billigast (periodens vara) och det är den som vara som apoteken ska erbjuda byte till.

I enskilda fall kan förskrivaren ange på receptet att utbyte inte får ske. Orsaken kan vara känd intolerans hos patienten mot andra utbytbara produkter, oro om bristande följsamhet vid ständiga byten av förpackningar av itererat läkemedel och så vidare. Likaså kan den expedierande farmacevten avstå från att genomföra ett utbyte, om hen bedömer att utbytet skulle kunna innebära en betydande olägenhet för patienten. Om ordinationen på receptet gäller en halv tablett, måste en eventuellt utbytt produkt innehålla delbara tabletter. Patienten kan också välja att mot merkostnad erhålla en dyrare utbytbar vara än vad läkemedelssubventionen medger.

Vad omfattar Region Stockholms kostnadsansvar för läkemedel och läkemedelsnära varor?

  • Kostnaden för den generella subventionen av läkemedel på recept.
  • Direkta kostnader för rekvisition av främst läkemedel till Region Stockholm-drivna verksamheter. Akutsjukhusen har störst kostnadsandel. Indirekta kostnader för motsvarande rekvisitioner till ej Region Stockholm-drivna verksamheter.
  • Kostnader för helt eller delvis fria läkemedel för invånare i Stockholms län. Läkemedel enligt Smittskyddslagen (SML) har störst kostnadsandel.
  • Kostnader för läkemedelsnära hjälpmedel och livsmedel till barn enligt hjälpmedelskort respektive livsmedelsanvisning och som distribueras via apotek.
  • Kostnader för läkemedelsnära varor såsom hjälpmedel vid diabetes och stomiartiklar vilka upphandlas och distribueras av Region Stockholm och dess entreprenör.

Kostnader för vissa läkemedelsanknutna tjänster som utförs av främst apotek, till exempel maskinell dosdelning.

Från och med 2010 infördes ett stegvis decentraliserat kostnadsansvar för läkemedel på recept för vårdgivarna.

Vem betalar för recepten?

Region Stockholm betalar för läkemedelssubventionen. Det är den del av totalkostnaden för läkemedel på recept som omfattas av det allmänna högkostnadsskyddet, vilket under de senaste åren har motsvarat nästan tre fjärdedelar.

Beslut om vilka läkemedel som ska omfattas av läkemedelssubventionen tas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Förutom den allmänna läkemedelsförmånen betalar Region Stockholm även resterande belopp, egenavgiften, till exempel för läkemedel enligt Smittskyddslagen (SML), förmånsläkemedel för barn och ungdomar upp till 18 år och för psykofarmaka till patienter utan sjukdomsinsikt. Regionen får statsbidrag för delar av sina läkemedelskostnader.

Hur fungerar förmånssystemet för läkemedel?

Personer som är bosatta i Sverige, som arbetar här eller har Europeiska sjukförsäkringskortet har rätt till högkostnadsskydd för läkemedel utskrivna på recept i Sverige. Förmånen gäller för ett enskilt läkemedel endast om det finns ett prisbeslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Läkemedlet måste dessutom ha ordinerats vid sjukdom eller för födelsekontroll.

Läs mer om högkostnadsskyddet på TLV:s hemsida.