Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi hos vuxna

Innehållsförteckning

 1. Viktiga telefonnummer
 2. Inledning
 3. Att tänka på vid behandlingsuppehåll
 4. Ersättning av orala antikoagulantia med LMH
 5. Hantering av orala antikoagulantia vid blödning och inför kirurgi
  5.1 Vid mindre allvarlig blödning
  5.1.1 Allmänna råd
  5.1.2 DOAK (Direktverkande orala antikoagulantia)
  5.1.3 Warfarin
  5.1.4. Trombocythämmare
  5.2. Vid allvarlig blödning och inför akut kirurgi
  5.2.1. Allmänna råd
  5.2.2. DOAK
  5.2.3. Warfarin
  5.2.4. Trombocythämmare
  5.2.5. Samtidig behandling med oralt antikoagulantium och ADP-receptorhämmare
  5.2.6. Höftfraktur operation
  5.2.7. Höftfraktur anestesi
  5.3 Uppehåll inför planerad kirurgi eller annan invasiv åtgärd
  5.3.1. Allmänna råd
  5.3.2. DOAK inför planerad operation
  5.3.3. Warfarin inför planerad operation
  5.3.4. Trombocythämmare inför planerad operation
  5.4. Postoperativ handläggning
  5.4.1. Återupptagande av behandling efter kirurgiskt ingrepp som inte kräver postop venös trombosprofylax
  5.4.2. Återupptagande av behandling efter kirurgiskt ingrepp som kräver postop venös trombosprofylax
  5.5. Regional anestesi och lumbalpunktion (LP)
  5.5.1. Spinal- och epiduralanestesi
  5.5.2. Rekommendationer
  5.5.3. Vid akuta situationer
  5.5.4. Perifer nervblockad
  5.5.5. Postoperativ handläggning vid kvarliggande epidural- eller spinal kateter
 6. Läkemedelsfakta
  6.1. DOAK
  6.1.1. Indikationer och dosering
  6.1.2. Kontraindikationer
  6.1.3. Bestämning av plasmakoncentrationen
  6.2. Trombocythämmare
  6.2.1. Indikationer och dosering
  6.2.2. Bestämning av trombocythämning av ASA eller ADP-receptorhämmare
  6.3. Tranexamsyra (Cyklokapron)
  6.4. Desmopressin (Octostim)

Dessa rekommendationer gäller för vuxna.


För barn hänvisas till barnkoagulationskonsult (via Karolinska universitetssjukhusets växel) alternativt koagulationsjour (se Viktiga telefonnummer).


För gravida hänvisas till riktlinjer från Svensk förening för obstetrik och gynekologi och Svensk förening för anestesi och intensivvård.

Direktverkande orala antikoagulantia (DOAK/NOAK*) och warfarin

Eliquis

apixaban

faktor Xa-hämmare

Pradaxa

dabigatran

trombinhämmare

Xarelto

rivaroxaban

faktor Xa-hämmare

Lixiana

edoxaban

faktor Xa-hämmare

Antivitamin K-läkemedel (AVK-medel)

Waran, Warfarin Orion

warfarin

vitamin K-antagonist

*NOAK = Non-vitamin K antagonist orala antikoagulantia (alternativ, äldre terminologi som används bl.a. av Europeiska kardiologsällskapet).

Trombocythämmare

Trombyl

acetylsalicylsyra

COX 1-hämmare

Klopidogrel1

klopidogrel

ADP-receptorhämmare

Prasugrel2

prasugrel

ADP-receptorhämmare

Brilique

tikagrelor

ADP-receptorhämmare

1 Klopidogrel finns som flera synonympreparat: Plavix, Clopidogrel, Cloriocard och Grepid. I dokumentet används genomgående det generiska namnet klopidogrel.
2 Efient, Prasugrel.

1. Viktiga telefonnummer


Gäller vid hänvisning till ”koagulationskonsult”

Koagulationsjour,

Karolinska universitetssjukhuset

07–22 allmänna frågor

obs! dygnet runt besvaras
akuta frågor om
blödarsjuka alt livshotande blödning eller trombos

08-123 726 26

08-123 700 00 växel

Hemostascentrum,

Danderyds sjukhus

vardag 08.30–15

stängt 12–13

08-123 582 37 (konsult)

Koagulationsmottagning,
Södersjukhuset

måndag–fredag 08–16.30

08-123 632 24 (konsult)

08-123 633 18 (mott., telsvar)

Specialkoagulation, Klinisk Kemi,
Karolinska universitetssjukhuset

vardag 08–16.30

072-469 88 71

08-123 731 02

Giftinformationscentralen

(GIC)

jourtelefon för vården

dygnet runt

010-456 67 19

2. Inledning

Antitrombotiska läkemedel ökar risken för blödningskomplikationer, kan förvärra blödningen vid till exempel ett kirurgiskt ingrepp och kan kräva ett behandlingsuppehåll.

Blödningsrisken ökar om flera antitrombotiska läkemedel kombineras.

För mer information se även Aktuella rekommendationer och praktiska råd om orala antikoagulantia och www.ssth.se.

För anestesi finns riktlinjer på www.sfai.se och www.esraeurope.org.

3. Att tänka på vid uppehåll av antitrombotisk behandling

 • Ett uppehåll kan innebära ökad risk för tromboembolisk komplikation.
  Behandlingsuppehåll bör därför göras så kort som möjligt, särskilt vid mekanisk hjärtklaffprotes.
 • I vissa fall bör orala antikoagulantia vid längre uppehåll ersättas med lågmolekylärt heparin (LMH).
 • Trombocythämmare kan inte ersättas med LMH, istället bör uppehållet göras så kort som möjligt.
 • Eliminationsvägar och halveringstider för DOAK anges i tabell 6.
 • Efter två halveringstider återstår cirka 25 procent av läkemedelseffekten. Först efter fem halveringstider är effekten mindre än 5 procent.
 • För trombocythämmare med irreversibel effekt (ASA, klopidogrel och prasugrel) är trombocyternas nybildning, snarare än preparatens halveringstid, av avgörande betydelse för effektdurationen (se tabell 8).
 • Elektiv operation bör om möjligt genomföras efter att tidsbegränsad behandling med antitrombotisk behandling är avslutad.

4. Ersättning av DOAK och warfarin med LMH

Hos patienter med hög trombosrisk (se 5.3.1) kan orala antikoagulantia – i situationer där dessa inte kan ges – tillfälligt ersättas med lågmolekylärt heparin (LMH).

Dosering av LMH får anpassas efter indikation enligt tabell 1. Behandlingen inleds vanligen tidigast 24 timmar efter senaste DOAK-dos, respektive vid PK(INR) <1,8 för warfarin.

Tabell 1. Dosering av tinzaparin (Innohep) respektive dalteparin (Fragmin). Kan ersättas av jämförbar dos enoxaparin (Klexane).

Indikation

Innohep

Fragmin

Profylax mot venös trombos/lungemboli
>3 mån efter insjuknandet

4 500 E x 1
<50 kg ges 2 500 E x 1
>120 kg (eller BMI >35) ges 8 000 E x 11, 2

5 000 E x 1
<50 kg ges 2 500 E x 1
>120 kg (eller BMI >35) ges 7 500 E x 11, 2

Behandling och profylax efter akut venös trombos eller lungemboli, under de första 3 månaderna

175 E/kg kroppsvikt fördelat på en eller två doser1, 2

200 E/kg fördelat på en eller två doser1, 2

Tromboemboliprofylax vid förmaksflimmer eller mekanisk hjärtklaffprotes

130 E/kg fördelat på en eller två doser1, 2, 3, 4

150 E/kg, fördelat på en eller två doser1, 2, 3, 4

1 Doser över 4 500 resp. 5 000 E/dygn reduceras med 50 % vid GFR <30 ml/min, och LMH bör inte användas vid GFR <15 ml/min utan möjlighet att bestämma heparin-effekten med testet LMWH(afXa)-P (se 6.1.3).
2 Dagen före operation ges endast normal profylaxdos d.v.s. 4 500 E Innohep eller 5 000 E Fragmin.
3 Optimal dos osäker. Lägre doser har inneburit otillräckligt skydd.
4 = 0,75 x behandlingsdos. Behandlingsdos: Innohep 175 E/kg, Fragmin 200 E/kg.

5. Hantering av orala antikoagulantia och trombocythämmare vid blödning och inför kirurgi

5.1 Vid mindre blödning

5.1.1 Allmänna råd

 • Gör tillfälligt uppehåll med antikoagulantia/ADP-receptorhämmare.
 • Kontrollera Hb, TPK samt lämpliga koagulationsparametrar (se nedan).
 • Använd kompression och om möjligt lokalt applicerade hemostatika (till exempel Tisseel, Tachosil, Floseal, Spongostan, Cyklokapron med flera).
 • Tranexamsyra (Cyklokapron) per os eller iv, 10–20 mg/kg kan övervägas. Försiktighet vid hematuri då tranexamsyra kan leda till koagelbildning i urinvägar med urinstämma som följd (se 6.3).
 • Utred bakomliggande orsak till blödning, till exempel tumör, och eventuellt behov av längre uppehåll och/eller ändrad dosering av antitrombotiskt läkemedel.

5.1.2 DOAK

 • Kontrollera P-kreatinin och beräkna kreatininclearence (GFR).
 • Bestäm eventuellt plasmakoncentrationen av DOAK (se 6.1.3).
 • Kontrollera APTT och PK(INR). Dessa är relativt okänsliga för DOAK, men kan påverkas vid höga plasmakoncentrationer (se tabell 7).
 • Gör behandlingsuppehåll under 1–2 dygn, till dess blödningskällan är lokaliserad och blödningen är under kontroll.
 • Effekten av DOAK avtar oftast snabbt vid normal njurfunktion och konservativ behandling vid blödning är oftast tillräcklig (se tabell 4 och tabell 6).
 • DOAK kan öka risken för slemhinneblödningar och kan därmed också avslöja en underliggande blödningsorsak, till exempel tumör i magtarmkanalen eller urogenitalt.

5.1.3 Warfarin

 • Kontrollera PK(INR).
 • Gör uppehåll med warfarin någon dag. Bedöm om blödningen upphör spontant eller efter kompression.
 • Vid kvarstående blödning ges K-vitamin (Konakion 10 mg/ml) iv eller po. Intravenös beredning kan användas. Dosering 2–3 mg (0,2–0,3 ml).
  Full effekt först efter cirka 12 timmar.
 • Undvik högre dos av Konakion, då effekten kan bli långvarig och försvåra warfarin-behandling till terapeutisk nivå under flera dygn.

5.1.4 Trombocythämmare

 • Gör kortvarigt uppehåll med ADP-receptorhämmare.
 • Bibehåll ASA så långt möjligt eller gör kort uppehåll.

5.2 Vid allvarlig blödning och inför akut kirurgi

Agera enligt riktlinjer för allvarlig/kritisk blödning (vårdprogram finns på www.ssth.se ”Hemostas vid allvarlig blödning”, avsnitt G).

5.2.1 Allmänna råd

 • Notera tidpunkt för senaste tablettintag.
 • Bedöm kvarvarande läkemedelseffekt (se nedan och tabell 6 och tabell 8).
 • Gör uppehåll med antitrombotiska läkemedel så länge som hemostas inte är säkrad.
 • Avvakta om möjligt med kirurgi/invasivt ingrepp till dess läkemedelseffekten avtagit.
  Välj endoskopisk/endovaskulär åtgärd i stället för öppen kirurgi när detta är tillämpligt.
 • Kontrollera Hb, trombocyter, APTT, PK(INR), fibrinogen, fritt kalcium och kreatinin.
 • Beställ blodgruppering och BAS-test.
 • Kontakta blodcentral, förvarna om risk för/vid stor blödning.
 • Ge tranexamsyra (Cyklokapron) 10–20 mg/kg iv under 10 minuter. Kan upprepas vid fortgående blödning.
  Försiktighet vid pågående blödning i urinvägar. Kan leda till koagelbildning i urinvägar med urinstämma som följd.
  Tranexamsyra har dokumenterad effekt som akut behandling vid stort trauma och obstetrisk blödning, samt vid neuro- och ortopedisk kirurgi. Tveksam effekt vid stor gastrointestinal blödning (se 6.3).
 • Använd om möjligt lokalt applicerade hemostatika (till exempel Tisseel, Tachosil, Floseal, Spongostan, Cyklokapron, med flera).

5.2.2 DOAK

 • Kontrollera P-kreatinin och beräkna GFR.
 • Uppskatta kvarvarande antikoagulationseffekt utifrån senast tagen dos, njurfunktion och beräknad halveringstid enligt tabell 6.
 • Akut bestämning av plasmakoncentration av apixaban, rivaroxaban och dabigatran kan göras. Se 6.1.3.
 • Akut bestämning av edoxaban (Lixiana) kan uppskattas indirekt genom bestämning av lågmolekylärt heparin (lab test Heparin, LMWH(afXa)-P) (se 6.1.3). Resultatet får bedömas i samråd med koagulationskonsult.
 • APTT och PK(INR) är i varierande grad känsliga för DOAK och kan inte användas för att bedöma antikoagulerande effekt. (se tabell 7).
 • Ge aktivt kol om DOAK intagits inom 6 timmar (10 timmar vid överdos).
 • DOAK har relativt kort halveringstid vid normal njurfunktion och konservativ behandling vid blödning är oftast tillräcklig (se tabell 4 och tabell 6).

Reversering av DOAK

 • I en kritisk situation då konservativ behandling inte är tillräcklig reverseras effekten av DOAK. Exempelvis vid:
  • Massiv traumatisk blödning.
  • Massiv näsblödning som inte kan tamponeras.
  • Akut kirurgi.
  • Blödning under operation som inte avstannar.
  • Intrakraniell blödning (tidigt i förloppet).
  • Intramuskulär blödning med hotande kompartmentsyndrom.

Reversering av apixaban (Eliquis), rivaroxaban (Xarelto) och edoxaban (Lixiana)

Faktorkoncentrat (PCC) är inte registrerade för denna indikation men används i klinisk praxis:

Protrombinkomplexkoncentrat (PCC) (Confidex eller Ocplex) har pro-hemostatisk effekt

 • <15 timmar sedan senaste dos av peroral FXa-hämmare ges 2 000 E Ocplex eller Confidex.
 • 15–24 timmar sedan senaste dos av peroral FXa-hämmare ges 1 500 E Ocplex eller Confidex.

Dosen kan upprepas vid behov.


PCC är dosberoende pro-trombotiskt och skall reserveras för akuta situationer. Glöm inte trombosprofylax efter att blödning avstannat/postoperativt.

 • Specifik antidot finns (andexanet alfa, Ondexxya) men rekommenderas inte på grund av tveksam nytta och hög kostnad.

Reversering av dabigatran (Pradaxa) med idarucizumab (Praxbind)

 • Praxbind är en specifik antidot mot dabigatran.
 • Dosering: 5 gram (2 ampuller à 2,5 g) iv under 5–10 minuter.
 • Effekten är omedelbar, men vid hög p-koncentration av dabigatran, till exempel behandling av patienter med dålig njurfunktion, vid överdosering och vid obesitas, kan Praxbind (i samma dosering) behöva upprepas.

Följ APTT och om möjligt läkemedelskoncentrationen av dabigatran akut under närmaste dygnet (se 6.1.3 och tabell 7).

 • Om antidoten Praxbind inte finns tillgänglig, följ rekommendationerna under ”Reversering apixaban, rivaroxaban och edoxaban” med PCC.
 • Reversering ökar trombosrisken, trombosprofylax bör övervägas när hemostas föreligger och tillståndet i övrigt så tillåter.

5.2.3 Warfarin

Effekten av warfarin kan reverseras med K-vitamin och/eller med PCC.
Effekten av PCC är momentan, medan effekten av K-vitamin är fördröjd (upp till 12 timmar).

Dosering

 • K-vitamin (Konakion): 5 mg (10 mg vid allvarlig blödning) iv. Kan vid behov upprepas efter 12–24 timmar om kvarstående högt PK(INR).
 • PCC (Confidex eller Ocplex): Dosen anpassas till PK(INR), enligt tabell 2.

Tabell 2. PCC-dos. Antal enheter vid olika PK(INR)-värden.

Kroppsvikt kg

PK(INR) 1,5–2

PK(INR) 2–3

PK(INR) >3

Upprepad dos om
otillräcklig effekt

40–605001 0001 500500
60–901 0001 5002 0001 000
>901 5002 0002 5001 000

Kontrollera PK(INR) 10–15 minuter efter infusion samt efter 4–6 timmar. Målvärde PK(INR) ≤1,5. OBS! vid intrakraniell blödning är målvärdet ≤1,3.

 • PCC är dosberoende pro-trombotiskt och skall reserveras för akuta situationer.
 • Glöm inte trombosprofylax efter blödningskontroll/postoperativt.

5.2.4 Trombocythämmare

Allmänna råd

 • Specifika antidoter för reversering saknas för samtliga trombocythämmare.
 • Vid samtidig behandling med orala antikoagulantia reverseras effekten av dessa i första hand.
 • Vid massiv blödning, följ riktlinjer vid stor blödning (www.ssth.se) med transfusionspaket som inkluderar trombocytkoncentrat.
 • Grad av trombocythämning kan mätas med till exempel Multiplate eller VerifyNow. Det ger inte ett bra mått på allmän blödningsbenägenhet men kan vara ett hjälpmedel i bedömningen om trombocyt­transfusion kan vara aktuell, till exempel inför neuro- eller thoraxkirurgi.

Trombocyttransfusion

 • Kan övervägas vid allvarlig blödning under dubbel trombocythämmande behandling, särskilt vid trombocytopeni (<50 x 109/l), samt vid vissa typer av blödningskänslig kirurgi, till exempel neurokirurgi.
 • Dokumentationen är svag avseende reverserande effekt vid trombocythämmande behandling, sämre effekt ju kortare tid som förflutit efter senaste intag av irreversibla ADP-receptorhämmare eller vid behandling med tikagrelor.
 • Kan innebära risk för arteriell trombos, särskilt vid nyinsatt koronarstent, vid akut koronart syndrom och ischemisk stroke med avancerad ateromatos.
 • Om trombocytkoncentrat ges till patient med avancerad kranskärlssjukdom eller nylig revaskularisering rekommenderas kontinuerlig hjärtövervakning på grund av risken för akut reocklusion.

ASA

 • Behandling med enbart ASA i lågdos utgör sällan ett problem vid akut kirurgi.
 • Blödning under ASA-behandling kan till viss del motverkas med tranexamsyra (Cyklokapron) och desmopressin (Octostim). Risk för hyponatremi och vätskeretention med desmopressin som bör undvikas vid uttalad hjärt- eller njursvikt (se 6.4).
 • Trombocyttransfusion ges i undantagsfall (se ovan och tabell 3)

ADP-hämmare

Klopidogrel

 • Klopidogrel hämmar trombocyterna irreversibelt. Normal trombocytfunktion återkommer successivt genom nybildning av trombocyter och är återställd inom 7 dagar.
 • Vid akut blödning/kirurgi rekommenderas i första hand tranexamsyra i kombination med kompression, endovaskulär/endoskopisk åtgärd med mera.
 • Desmopressin kan prövas vid allvarlig blödning, men dokumentationen är svag. Risk för hyponatremi och vätskeretention (se 6.4).
 • Trombocyttransfusion ges i undantagsfall (se ovan och tabell 3).
 • Klopidogrel i singelbehandling till patient utan blödningssymptom utgör sällan något större problem vid höftfrakturkirurgi. Viss ökad blödningsrisk, men ej påverkan på morbiditet eller mortalitet (se 5.2.6).

Prasugrel

 • Prasugrel hämmar trombocyterna irreversibelt. Normal trombocytfunktion återkommer successivt genom nybildning av trombocyter och är återställd inom 9 dagar.
 • Akut kirurgi hos patient som behandlas med prasugrel bör om möjligt uppskjutas, helst 7 dagar efter senast intagen dos.
 • Vid akut blödning/kirurgi rekommenderas i första hand tranexamsyra i kombination med kompression, endovaskulär/endoskopisk åtgärd med mera.
 • Desmopressin kan prövas vid allvarlig blödning, men dokumentationen är svag. Risk för hyponatremi och vätskeretention (se 6.4).
 • Trombocyttransfusion ges i undantagsfall (se ovan och tabell 3).

Tikagrelor

 • Tikagrelor ger en reversibel trombocythämning som kvarstår så länge betydelsefull mängd aktiv substans eller aktiv metabolit finns i cirkulationen, vanligen 40–60 timmar.
 • Akut kirurgi hos patient som behandlas med tikagrelor bör om möjligt uppskjutas, helst 3–5 dagar efter senast intagen dos.
 • Vid akut blödning/kirurgi rekommenderas i första hand tranexamsyra i kombination med kompression, endovaskulär/endoskopisk åtgärd med mera.
 • Desmopressin kan prövas vid allvarlig blödning, men dokumentationen är svag. Risk för hyponatremi och vätskeretention (se 6.4).
 • Trombocyttransfusion ges i undantagsfall, se ovan och tabell 3.

Kombinationsbehandling ASA + ADP-receptorhämmare
Behandlas som ovan, ge tranexamsyra, desmopressin, vb kan trombocyttransfusion övervägas.

Tabell 3. Åtgärder vid blödning under inverkan av trombocythämmare

Läkemedel
ASA

ADP-receptorhämmare

Acetylsalicylsyra
(Trombyl m.fl.)

Klopidogrel
(Plavix m.fl.)

Prasugrel

(Efient m.fl.)

Ticagrelor
(Brilique)

Tranexamsyra (Cyklo-kapron) 10–20 mg/kg iv

Ja

Ja

Ja

Ja

Desmopressin (Octostim)
0,3 μg/kg iv
(infusion + 100 ml NaCl)

Ja

Kan övervägas

Kan övervägas

Kan övervägas

Trombocyt-
koncentrat1

Viss effekt2.
Kan övervägas men sällan nödvändigt.

Mindre god effekt om kort tid sedan senaste dos.

Dålig effekt, ffa inom 24–48 timmar efter intag.

Flera enheter kan behövas.

1 Kan övervägas vid stor och/eller allvarlig blödning, vid dubbel trombocythämning, vid blödningskänslig kirurgi (till exempel neurokirurgi) eller trombocytopeni.
2 Ingen gynnsam effekt vid intracerebral blödning under ASA behandling.

5.2.5 Samtidig behandling med oralt antikoagulantium och ADP-receptorhämmare

I första hand reverseras effekten av DOAK eller warfarin enligt 5.2.2 respektive 5.2.3.

5.2.6 Höftfraktur – operation

 • Höftfraktur (cervikal, per- och subtrochantär) bör opereras inom 24(–36) timmar för att undvika medicinska komplikationer som trombos, infektion, trycksår, förvirring med mera.
 • Behandling med orala antikoagulantia är vanligt förekommande i denna population. Sedvanliga utsättningstider kan inte alltid följas eftersom fördröjning av operation innebär hög risk för komplikationer.
 • Tillgänglig dokumentation visar att tidig operation kan genomföras med kortare uppehåll av DOAK än annars rekommenderat (se tabell 4). Operation kan ofta genomföras inom 12–36 timmar beroende på ingrepp och med hänsyn tagen till njurfunktion. Operation bör utföras av van operatör.
 • Ett ökat behov av transfusioner kan föreligga men det anses inte påverka morbiditet eller mortalitet.
 • Cyklokapron bör ges preoperativt (se 5.2.1 och 6.3). Antidot (PCC eller Praxbind) bör finnas tillgänglig; se 5.2.2.
 • Fördröjning av operation på grund av behandling med trombocythämmande läkemedel kan också medföra högre risk än akut operation.
 • Operation kan ofta genomföras trots behandling med klopidogrel, med viss blödningsrisk men utan risk för ökad morbiditet och mortalitet. Operation bör utföras av van operatör.
 • Rekommendationer vid behandling med de mer potenta medlen tikagrelor (Brilique) och prasugrel (Efient) saknas, och den kliniska erfarenheten är begränsad.
 • Individuell bedömning är viktig. Resultat från större kontrollerade studier saknas för närvarande.
 • Glöm inte trombosprofylax efter blödningskontroll/postoperativt, samt i förekommande fall återinsättning av preoperativ antitrombotisk behandling så snart det kliniska tillståndet tillåter.

5.2.7 Höftfraktur – anestesi

 • 30-dagarsmortaliteten efter regional (oftast spinal) anestesi (RA) jämfört med generell anestesi (GA) skiljer inte på gruppnivå enligt tillgängliga studier. Handläggning får baseras på individuell bedömning av den enskilda patienten.
 • I de fall GA bedöms medföra hög risk, rekommenderas expektans för kirurgisk åtgärd. Tidpunkt för operation kan beslutas utifrån beräkning av kvarvarande effekt av antikoagulantium (halveringstid).
 • Analys av läkemedelskoncentration kan ge beslutsstöd. Erfarenheter från svensk sjukvård indikerar att spinal anestesi kan utföras vid koncentrationer av apixaban, rivaroxaban eller dabigatran <50 ng/ml. Engelska riktlinjer rekommenderar operation vid koncentration <50 ng/ml alternativt expektans i två halveringstider före operation/RA.
 • För klopidogrel kan, enligt engelska riktlinjer, spinal anestesi utföras med acceptabel risk inom 24 timmar om risken för generell anestesi (söva patienten) bedöms vara för hög.
 • För tikagrelor (Brilique) och prasugrel (Efient) är erfarenheten mycket begränsad. Följ sedvanliga rekommendationer. Individualiserad bedömning.

5.3 Uppehåll inför planerad kirurgi eller annan invasiv åtgärd

5.3.1 Allmänna råd

 • Bedöm trombos- och blödningsrisk (se nedan).
 • Konsekvenser av behandlingsuppehåll måste noga värderas, där trombosrisk vägs mot risken för blödning och värdet av ingreppet, i synnerhet då trombos- eller blödningsrisk är stor.
 • Kontakta i god tid behandlande läkare eller koagulationskonsult för diskussion om handläggning i tveksamma fall.
 • Kontrollera blodstatus och P-kreatinin.

Hög trombosrisk

 • Förmaksflimmer (CHA2DS2-VASc ≥4) särskilt vid tidigare embolisk TIA/stroke eller perifer emboli.
 • Nyligen (<3 månader) genomgången hjärtinfarkt, venös trombos, lungemboli, TIA, ischemisk stroke eller perifer arteriell emboli, samt vid aktiv cancer.
 • PCI inom 3 månader.
 • Tidigare tromboemboli under behandling med antikoagulantia, eller i samband med kortare behandlingsuppehåll, upprepad tromboembolism.
 • Mekanisk hjärtklaffprotes, särskilt i mitralis- eller tricuspidalisposition. Aortaklaffprotes inklusive så kallad On-X protes i kombination med samtidigt förmaksflimmer, hjärtsvikt eller tidigare tromboemboli/andra tromboemboliska riskfaktorer. Äldre typ av aortaklaffprotes (”ball in cage” eller ”tilting disc”).
 • Vid tillstånd förenade med hög trombosrisk rekommenderas kontakt med koagulationskonsult angående ev. överbryggande behandling (”bridging”) med LMH.

Hög blödningsrisk

 • Större och blödningskänslig kirurgi till exempel neuro-, thorax- och viss bukkirurgi, prostatektomi och ingrepp i bakre ögonkammaren, vävnadsbiopsi från kärlrika organ som inte kan komprimeras, till exempel njure, binjure, lever och lunga.
 • Central nervblockad, lumbalpunktion och vissa perifera blockader (se 5.5).
 • Till ökad blödningsrisk bidrar också individuella faktorer som malnutrition/låg kroppsvikt, hög ålder, anemi, trombocytopeni, samt nedsatt lever- eller njurfunktion.

Låg blödningsrisk

 • Kataraktkirurgi, enklare ”ytlig” kirurgi, ledpunktion, pleura/bukdränage, central venkateter (ultraljudslett), endoskopi utan biopsi, angiografi, tandingrepp av mindre omfattning.

5.3.2 DOAK inför planerad operation

 • Vid normal njurfunktion rekommenderas normalt 2 dagars uppehåll för samtliga DOAK för större kirurgi och central blockad (se tabell 4).
 • För mindre kirurgi kan det räcka med 1–2 dagars uppehåll.
 • Vid njurinsufficiens rekommenderas att uppehållet förlängs enligt nedanstående tabell.

Tabell 4. Rekommenderat behandlingsuppehåll med DOAK inför kirurgi/invasivt ingrepp relaterat till njurfunktion. Uppehållet görs normalt utan överbryggande behandling med LMH.


Dabigatran (Pradaxa)
doseras 2 gånger/dag

Apixaban (Eliquis) doseras 2 gånger/dag

Rivaroxaban (Xarelto) doseras 1 gång/dag
Edoxaban (Lixiana) doseras 1 gång/dag


Låg blödningsrisk

Hög blödningsrisk

Låg blödningsrisk

Hög blödningsrisk

GFR
>80 ml/min

24 h (1 dag)


Hoppa över
2 doser

48 h (2 dagar)


Hoppa över
4 doser

24 h (1 dag)


Hoppa över 1 dos rivaroxaban/edoxaban


Hoppa över
2 doser apixaban

48 h (2 dagar)


Hoppa över
2 doser rivaroxaban/ edoxaban


Hoppa över
4 doser apixaban

GFR
50–80 ml/min

36 h (1,5 dag)


Hoppa över
3 doser

72 h (3 dagar)


Hoppa över
6 doser

GFR
30–50 ml/min

48 h (2 dagar)


Hoppa över
4 doser

96 h (4 dagar)


Hoppa över
8 doser

GFR
15–30
ml/min

Kontraindicerat1


Kontakta behandlande läkare eller koagulationskonsult i god tid inför planerad operation.


48 h (2 dagar)2


Hoppa över 2 doser rivaroxaban och edoxaban


Hoppa över 4 doser
apixaban

72 h (3 dagar)2


Hoppa över 3 doser rivaroxaban och edoxaban


Hoppa över 6 doser apixaban

GFR
<15 ml/min

Pradaxa kontraindicerat och övriga DOAK rekommenderas inte p.g.a. risk för ackumulation. Rådgör med koagulationskonsult i god tid före planerad operation

1 Det kan dröja 4–5 dygn tills kritisk nivå för hemostas kommit under 30–50 µg/l (ng/ml).
2 Data mer osäkra – få patienter i denna grupp har undersökts i studier.

Postoperativ återinsättning av behandling (för handläggning, se 5.4)

5.3.3 Warfarin inför planerad operation

 • Målvärde inför planerad kirurgi med hög blödningsrisk:
  • Neurokirurgi PK(INR) <1,3.
  • Övrig kirurgi PK(INR) <1,5.
 • Warfarin sätts normalt ut 3–5 dagar före planerat ingrepp, beroende på patientens veckodos och aktuellt PK(INR) (ju lägre veckodos – desto längre utsättningstid).
 • PK(INR) kontrolleras dagen före operation. Vid preoperativt INR >1,5 kan reversering med K-vitamin övervägas (Konakion 2 mg iv eller peroralt), och nytt PK(INR) kontrolleras då på operationsdagens morgon.
 • Vid hög trombosrisk (se 5.3.1) diskussion med koagulationskonsult rörande eventuell överbryggande behandling (”bridging”) med LMH när PK(INR) <1,8.
 • Observera att dagen före operation där central /regional blockad planeras ges endast sedvanlig profylaxdos LMH (se tabell 1).

5.3.4 Trombocythämmare inför planerad operation

 • Avbryt behandling med ADP-receptorhämmare 5–7 dagar före operation enligt tabell 5.
 • Behåll ASA fram till dagen före kirurgi. Avstå trombocythämmare på operationsdagen. Längre uppehåll kan behövas inför neurokirurgi eller annan blödningskänslig kirurgi, samt inför större urologisk kirurgi/njurbiopsi.
 • Vid hög trombosrisk (se 5.3.1) bör respektive specialistläkare (kardiolog, strokeansvarig, kärlkirurg, med flera) kontaktas för att diskutera perioperativ handläggning.
 • I vissa fall kan ADP-receptorhämmare ersättas med ASA inför operation.

Tabell 5. Rekommenderat preoperativt uppehåll med trombocythämmare

Läkemedel


ASA
(Trombyl m.fl.)

Klopidogrel
(Plavix m.fl.)

Prasugrel
(Efient)

Ticagrelor
(Brilique)

Uppehåll

12 tim1, 2, 3

5 dagar

7 dagar

5 dagar4

1 Inför neurokirurgi, transuretral prostataresektion (TURP) eller annan särskilt blödningskänslig kirurgi kan uppehållet förlängas till 3 dagar och i vissa fall ännu längre ex. inför njurbiopsi.
2 ASA i lågdos utgör inget hinder för akut kirurgi.
3 ASA i lågdos utgör inget hinder för LP/spinal förutsatt att patienten i övrigt har normal hemostas. Undvik morgondos om möjligt.
4 Kortare tid (3 dagar) kan gälla inför till exempel CABG.

5.4 Postoperativ handläggning

Behandling med DOAK, warfarin eller trombocythämmare återupptas endast under förutsättning att

 • hemostas i operationsområdet är säkrad.
 • eventuell epidural- eller spinalkateter (neuraxial kateter) är avlägsnad.
 • tarmfunktionen är igång.

Så länge patienten har central blockad med kvarliggande kateter (neuraxial kateter) skall endast profylaxdos LMH ges.

5.4.1 Återupptagande av antikoagulantia- / trombocythämmande behandling efter kirurgiskt ingrepp som inte kräver postoperativ venös trombosprofylax

 • Låg blödningsrisk: behandlingen kan vanligen återupptas dagen efter operation, inom 12–24 timmar.
 • Hög blödningsrisk: behandlingen kan vanligen återupptas inom 2–3 dagar efter operation (48–72 timmar). Profylaktisk dos LMH kan övervägas interimistiskt.

5.4.2 Återupptagande av antikoagulantia- / trombocythämmande behandling efter kirurgiskt ingrepp som kräver postoperativ venös trombosprofylax

DOAK

OBS: Ge inte samtidig behandling med LMH och DOAK.

 • Behandling med DOAK återupptas 12–72 timmar postoperativt.
 • I de fall DOAK inte kan återupptas påbörjas profylaxdos med LMH 6–12 timmar postoperativt fram till dess DOAK-behandling åter kan påbörjas.
 • Hos patienter med förmaksflimmer ökas LMH-dosen till dubbel profylaxdos när så är möjligt med avseende på blödningsrisk och njurfunktion, fram till att behandling med DOAK kan återupptas.
 • LMH-behandling avbryts 6–12 timmar (24 timmar vid dubbel profylaxdos) innan DOAK återinsätts. Ett vanligt misstag är att behålla LMH trots samtidig behandling med DOAK!
 • Så länge patienten har neuraxial kateter ska endast profylaxdos LMH ges.

Warfarin

 • Profylax med LMH påbörjas/återupptas 6–12 timmar postoperativt.
 • Hos patienter med förmaksflimmer ökas LMH-dosen till dubbel profylaxdos när så är möjligt med avseende på blödningsrisk och njurfunktion, fram till att behandling med warfarin kan återupptas.
 • Behandling med warfarin återupptas 12–72 timmar post-op.
 • Viktigt att LMH-behandling avbryts när PK(INR) nått terapeutisk nivå det vill säga PK(INR) ≥2.
 • Patient ska sättas in på warfarin först när neuraxial kateter är avlägsnad.

Trombocythämmare

 • Behandling med trombocythämmare i singelterapi (ASA eller klopidogrel) återupptas efter säkrad hemostas under pågående och fortsatt LMH-profylax.
 • Trombocythämmande behandling startas först när neuraxial kateter är avlägsnad.

5.5 Regional anestesi och lumbalpunktion (LP)

Erfarenheten av DOAK och nyare trombocythämmare (prasugrel och tikagrelor) är begränsad. Rekommendationerna grundar sig huvudsakligen på kunskaper om läkemedlens farmakologi.

5.5.1 Spinal- och epiduralanestesi (CNB = central nervblockad samt djupa perifera blockader som till exempel paravertebral, lumbal plexus).

CNB jämställs med större kirurgi och betraktas som ingrepp med hög blödningsrisk på grund av svårigheten att kontrollera en blödning i spinalkanalen samt risken för kvarstående men.

Riskfaktorer

 • Behandling med antitrombotiskt läkemedel.
 • Epiduralanestesi (EDA) medför större blödningsrisk än spinalanestesi.
 • Kvarliggande kateter medför större risk än ”single shot”.
 • Katetermanipulation (lägesjustering eller extraktion).
 • Blod i kateter eller punktionsnål (”bloody tap”).
 • Individuella faktorer ökar risken; till exempel ryggdeformitet (särskilt spinal stenos, Mb Bechterew), hög ålder, osteoporos, låg vikt/malnutrition.

5.5.2. Rekommendationer, gäller även lumbalpunktion (LP)

 • Behandlingsuppehåll som vid ”kirurgi med hög blödningsrisk” (tabell 4 och tabell 5).
 • Vid förekomst av andra riskfaktorer (se ovan 5.5.1) kan uppehållet ökas med en dag.

5.5.3. Vid akuta situationer

 • Välj generell anestesi eller perifer blockad om möjligt.
 • Om risken med att söva patienten är stor, eller perifer blockad inte tillräcklig, får CNB övervägas. Individuell bedömning görs med beaktande av risker i det enskilda fallet.
 • Vid behov av LP är indikationen för ingreppet helt avgörande. Risken med LP vägs mot risken att avstå LP.
 • I dessa fall bör CNB respektive LP utföras av erfaren anestesiolog/specialist.

DOAK

 • Om möjlighet finns – mät koncentration (tabell 6 och 6.1.3). Erfarenheter från svensk sjukvård indikerar att CNB och LP kan utföras vid koncentrationer för apixaban, rivaroxaban eller dabigatran <50 ng/ml. Engelska riktlinjer rekommenderar att CNB och LP kan utföras vid koncentration <50 ng/ml vid höftfraktur, andra riktlinjer rekommenderar konc <30 ng/ml.
 • Reversering kan göras enligt 5.2.2.

Waran

 • Mät PK(INR). För spinal/LP önskas helst PK <1,4 men vid morbiditetsvinst accepteras PK(INR) 1,8 och vid mortalitetsvinst 2,2, om man inte har möjlighet att korrigera PK(INR) före spinal/LP.
 • Reversering kan göras enligt tabell 2.

Trombocythämmare

 • Metod för att mäta koncentration av ADP-receptorhämmare saknas. Mätning av trombocythämmande effekt med till exempel Multiplate eller Verify-Now kan ge viss vägledning (se 6.2.2).
 • För klopidogrel accepterar engelska riktlinjer spinalanestesi inom 24 timmar om risken att söva patienten bedöms vara större än risken för spinalt hematom.
 • För tikagrelor (Brilique) och prasugrel (Efient) föreligger mycket begränsad erfarenhet. Följ rekommendationer enligt kap 5.2.4, tabell 5.
 • Avseende ”reversering” se akut kirurgi (tabell 3).

5.5.4 Perifera nervblockader

Val av perifer blockad får styras av:

 • Bedömning utifrån patientens morbiditets/mortalitetsvinst.
 • Möjligheten att kontrollera eventuell blödning.
 • Ultraljud bör användas ffa vid djupare blockader.

Djup perifer blockad, till exempel paravertebral blockad, eller blockad som kan medföra svårkontrollerad blödning som till exempel supra/infraklavikulär plexus brachialisblockad, används med försiktighet och på stark medicinsk indikation.

Välj företrädesvis ytlig blockad, till exempel femoralis- eller axillarisblockad.
Blockaden bör utföras av erfaren anestesiolog, väl förtrogen med tekniken.

Ytliga perifera blockader (till exempel femoralisblockad, axillär blockad, ankelblockad) samt ytliga fascieblockader kan sannolikt läggas oavsett antikoagulantiabehandling eller trombocythämmare.

5.5.5. Postoperativ handläggning vid kvarliggande epidural- eller spinal kateter

Allmänt

 • Spinalt hematom (SH) är en allvarlig komplikation till CNB, och kan medföra permanent neurologisk skada, framför allt paraplegi. Snabb handläggning vid misstanke om SH är avgörande för att undvika bestående skada.
 • Symtom på SH är tilltagande sensibilitetsrubbning i benen, ryggsmärta, nytillkommen pares, inkontinens. Informera patienten att kontakta personal vid ovanstående symtom, även efter utskrivning från sjukhus.
 • Patient med kvarliggande kateter bör övervakas var 4:e-6:e timme; kontrollera bland annat benstyrka (Bromage-skala) och sensibilitet. Lokala rutiner för kontroller bör finnas.
 • Vid misstanke om blödning eller annat problem; stäng av infusionen och kontakta anestesiolog omedelbart för bedömning. Bedövningseffekt bör avklinga inom 1 timme.
 • Vid progredierande symtom på SH (se ovan) ska MR utföras akut. DT är ett sämre alternativ men kan göras om MR är kontraindicerat/ej tillgängligt.
 • Spinalt hematom med kompressionssymptom bör evakueras inom 12 timmar från debuten; akut kontakt med neuro- eller ryggkirurg.
 • Aspiration av blod via EDA-kateter (om möjligt) kan ge temporär symtomlindring.

Trombosprofylax

 • LMH kan ges i sedvanlig dosering (se FASS). Högre dos ska inte ges så länge patienten har kvarliggande kateter
 • Startas >6 timmar efter ryggstick.
 • Övriga antikoagulantia är kontraindicerade.

Katetermanipulation (extraktion eller lägesjustering)

 • Profylaxdos LMH ges på kvällen och katetern avlägsnas nästföljande morgon, >10 timmar från senaste dos. Detta medför möjlighet att övervaka dagtid för eventuellt spinalt hematom.
 • Även lägesjustering innebär risk för blödning och skall ej utföras <10 timmar från senaste LMH-dos (det vill säga endast på dagtid).
 • Patienten bör övervakas med kontroller (se ovan) minst 24 timmar efter katetermanipulation, om möjligt längre.
 • Vid symtomfrihet (efter extraktion eller manipulation) kan nästa profylaxdos LMH ges efter 6 timmar.

Hantering av orala antikoagulantia och trombocythämmare efter kateterextraktion

 • DOAK i behandlingsdos kan (åter-)insättas efter 24 timmar.
 • Warfarin kan återinsättas direkt.
 • ASA 75–160 mg (lågdosbehandling) kan ges vid nästa ordinarie dostillfälle.
 • Klopidogrel 75 mg kan ges vid nästa ordinarie dostillfälle.
 • Prasugrel (Efient) eller tikagrelor (Brilique) ges tidigast 24 timmar efter kateterdragning.

Behov av högre dos LMH eller insättning av DOAK/trombocythämmare till patient med kvarliggande neuraxial kateter (exempelvis vid lungemboli, djup ventrombos/hjärtinfarkt med mera)

 • Kontakta snarast anestesiolog för individuell handläggning.

Perifer blockadkateter/sårkateter

 • Användning under behandling med DOAK och trombocythämmare får bedömas individuellt.
 • Djup perifer kateter behandlas som epidural/spinal kateter.

6. Läkemedelsfakta

6.1 DOAK

6.1.1. Indikationer och dosering

Apixaban (Eliquis) tablett 2,5 mg och 5 mg

 • Förmaksflimmer 5 mg x 2, alt. 2,5 mg x 2 om minst två av följande kriterier är uppfyllda: ålder ≥80 år, vikt ≤60 kg, P-kreatinin ≥133 μmol/l. Vid GFR <30 ml/min ges 2,5 mg x 2.
 • Behandling av akut venös trombos och lungemboli: 10 mg x 2 under första veckan, därefter 5 mg x 2.
 • Profylax efter elektiv höft- eller knäproteskirurgi med behandlingsstart 12–24 timmar postoperativt: 2,5 mg x 2.

Dabigatran (Pradaxa) kapsel 75 mg, 110 mg och 150 mg

 • Förmaksflimmer: 110 mg x 2 eller 150 mg x 2 beroende på ålder, njurfunktion och blödningsrisk.
 • Behandling av akut venös trombos och lungemboli: 150 mg x 2 eller 110 mg x 2 beroende på njurfunktion efter minst 5 dygns inledande behandling med lågmolekylärt heparin eller heparin.
 • Profylax efter elektiv knä- eller höftproteskirurgi med behandlingsstart 1–4 timmar (6 timmar efter ryggbedövning) postoperativt 110 mg eller 75 mg. Underhålls dos från dag 1: 220 mg x 1 eller 150 mg x 1.

Rivaroxaban (Xarelto) tablett 2,5 mg, 10 mg, 15 mg och 20 mg

 • Förmaksflimmer 20 mg x 1 eller 15 mg x 1 beroende av ålder och njurfunktion, intas tillsammans med föda för att säkra god biotillgänglighet.
 • Behandling av akut venös trombos och lungemboli: 15 mg x 2 i tre veckor, därefter 20 mg x 1 eller 15 mg x 1.
 • Som profylax vid koronar- och/eller perifer artärsjukdom och hög aterotrombotisk risk: 2,5 mg x 2 i kombination med låg dos ASA.
 • Profylax efter elektiv höft- eller knäproteskirurgi med behandlings-start 6–12 timmar postoperativt: 10 mg x 1.

Edoxaban (Lixiana) tablett 60 mg, 30 mg och 15 mg

 • Förmaksflimmer 60 mg x 1 eller 30 mg x 1 beroende av njurfunktion, kroppsvikt och P-glykoprotein-interagerande läkemedel (se FASS).
 • Behandling av akut venös trombos och lungemboli 60 mg x 1 eller 30 mg x 1 beroende av njurfunktion, kroppsvikt och P-glykoprotein-interagerande läkemedel efter minst 5 dygns inledande antikoagulantia­behandling med LMH eller heparin.

6.1.2 Kontraindikationer

 • Mekanisk hjärtklaffprotes eller måttlig/uttalad mitralisstenos.
 • Uttalad njurinsufficiens; GFR <15 ml/min för apixaban, rivaroxaban och edoxaban, GFR <30 ml/min för dabigatran.
 • Svår leverfunktionsnedsättning.
 • Samtidig behandling med LMH.
 • Graviditet, amning.
 • Antifosfolipidsyndrom.

Tabell 6. DOAK:s farmakokinetik

Läkemedelsnamn

Eliquis

Pradaxa

Xarelto

Lixiana

Generiskt namn

apixaban

dabigatran

rivaroxaban

edoxaban

Verknings­mekanism

fXa-hämning

trombinhämning

fXa-hämning

fXa-hämning

Biotillgänglighet (%)

50

6

80–100 (med föda)

65 (utan föda)

60

Proteinbindning (%)

85

35

90–95

55

Distributionsvolym (liter)

20

60–70

50

100

Plasma­koncentrationer
(µg/l = ng/ml )


Dalvärde

Toppvärde

median
(5–95:e percentil)
5 mg x 2:

100 (40–230)

170 (90–320)

median
(10–90:e
percentil)
150 mg x 2:

93 (40–215)

184 (74–383)

medel
(5–95:e
percentil)
20 mg x1:

44 (12–137)

249 (184–343)

median
(5–95:e
percentil)
60 mg x 1:

27 (16–43)

217 (145–288)

Rekommenderade nivåer
för kirurgisk hemostas
(µg/l=ng/ml)1


central nervblockad (CNB)

<50 har använts i klinisk rutin men dokumentation saknas. Höftfraktur har opererats på högre värden.Typen av kirurgiskt ingrepp och möjlighet att blodstilla är av betydelse.
Diskutera vb med koagulationskonsult.

<30 för spinal/LP, högre värde kan accepteras vid morbiditets- eller mortalitetsvinst.
<50 har använts i klinisk rutin men dokumentation saknas.

saknas f.n.

Läkemedelsnamn

Eliquis

Pradaxa

Xarelto

Lixiana

Renal elimination (%)

25

80

35

50

GFR (ml/min)

t1/2 (cirka, timmar)

>50–80

12

12–14

7–11
(11–14 hos äldre)

6–11

30–50

5–13

19–25

10


<302

>17

>25

>10

≈17

1 För tillförlitlig bestämning av plasmakoncentration vid låga nivåer (apixaban och rivaroxaban <20 samt dabigatran <30 krävs masspektrometrisk analys. Utförs på klinisk farmakologi, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge (se nedan).
2 Begränsad dokumentation, stora variationer föreligger, särskilt vid GFR <15.

6.1.3 Bestämning av plasmakoncentration

Akut dygnet runt, 7 dagar i veckan

Apixaban (Eliquis):
Dabigatran (Pradaxa):
Rivaroxaban (Xarelto)

P-apixaban akut
P-dabigatran akut
P-rivaroxaban akut

 • Apixaban akut och rivaroxaban akut analyseras på Karolinska universitetslaboratoriet på KS-Solna och Danderyds sjukhus. Dabigatran akut analyseras bara på KS-Solna.
 • På KS-Solna och Danderyds sjukhus fås svar på cirka 1 timme. Vid behov av akut svar på annat sjukhus, kontakta lab samt begär att provet skickas med separat transport för snabbare handläggning.
 • Vid transport utanför Stockholm skickas plasmaprov i fryspaket med expresspost.
 • Låga DOAK-koncentrationer <20 ng/ml (µg/l) är osäkra.

Edoxaban (Lixiana):

 • Specifik analys för akut bestämning av edoxaban saknas i nuläget. Akut plasmakoncentration kan uppskattas med analysen (Heparin, LMWH(afXa)-P. Diskutera svaret med hemostaskonsult.
 • LMWH(afXa)-P analyseras på Karolinska universitetslaboratoriet i Solna och Huddinge, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.

Icke-akut, svar samma dag om provet ankommer till laboratoriet senast kl. 13 (helg kl. 11). Svar kan fås inom 3 timmar från ankomst till laboratoriet, om laboratoriet kontaktas.

Apixaban (Eliquis):
Dabigatran (Pradaxa):
Rivaroxaban (Xarelto): 
Edoxaban (Lixiana):

P-apixaban koncentration
P-dabigatran koncentration
P-rivaroxaban koncentration
P-edoxaban koncentration

Farmakologisk analys av läkemedelskoncentration av alla DOAK (inklusive edoxaban) kan erhållas på Karolinska universitetslaboratoriet (klinisk farmakologi), Karolinska-Huddinge. Transport av helblod eller plasma till laboratoriet kan ske i rums- eller kyltemperatur. Metoden mäter koncentrationer ner till 2 ng/ml.

Tabell 7. Inverkan av DOAK på rutinprover.
Observera att normalvärden för APTT och PK(INR) inte utesluter terapeutiska koncentrationer av DOAK
. För säker bedömning beställ analys av läkemedelskoncentration.


Eliquis

Pradaxa

Xarelto

Lixiana

APTT*

(+)

++

+

(+)

PK(INR)*

(+)

+

++

+

ACT

(+)

++

(+)

(+)

ROTEM

EXTEM-CT och INTEM-CT påverkas i varierande grad, minst av Eliquis.CFT/Alfa parametrar påverkas ibland, MCF endast vid ”toxiska” nivåer

*Effekten kan variera beroende på vilket reagens respektive laboratorium använder.
(+) Kan öka, stora variationer.
+ Ökar.
++ Ökar, topp-nivåer av läkemedlet i blodet kan ge betydande förhöjning av värdet.

6.2 Trombocythämmare

6.2.1 Indikationer och dosering

ASA (Trombyl) tablett 75 mg och 160 mg

 • Ischemisk hjärtsjukdom eller TIA/stroke 75 mg x 1.
 • Perifer arteriell sjukdom.

Klopidogrel (Plavix, Clopidogrel, m.fl.) tablett 75 mg och 300 mg

 • Ischemisk hjärtsjukdom eller TIA/stroke 75 mg x 1.
 • Perifer arteriell sjukdom.

Prasugrel (Efient) tablett 5 mg och 10 mg

 • Akut koronart syndrom, i kombination med ASA, 5 eller 10 mg x 1 beroende på ålder och kroppsvikt.

Tikagrelor (Brilique) tablett 90 mg och 60 mg

 • Akut koronart syndrom, +/- ASA, 90 mg x 2. I särskilda fall vid förlängd behandling 60 mg x 2.

Tabell 8. Trombocythämmarnas farmakokinetik

Läkemedelsnamn

Trombyl

Plavix m.fl.

Efient

Brilique

Generiskt namn

ASA

Klopidogrel

Prasugrel

Tikagrelor


Direkt-
verkande

Prodrug

Prodrug

Direkt-
verkande

Biotillgänglighet

70 %

50 %

80 %

35 %

Grad av trombocythämning

+

++

+++

+++

Påverkan av genetik

-

+++

+

-

Typ av hämning

Irreversibel

Irreversibel

Irreversibel

Reversibel

Tid till 100 % återhämtning
av trombocytfunktion

7 dagar1

7 dagar1

ca 9 dagar1

5 dagar2

Tid till 50 % återhämtning
av trombocytfunktion

3–4 dagar

ca 3 dagar

ca 6 dagar

ca 3 dagar

Specifik antidot

Saknas

Saknas

Saknas

Under utveckling

1 Effektduration under trombocytens livslängd d.v.s. cirka 7 dagar. Den avtar allteftersom trombocyter nyproduceras vilket är cirka 15 % av cirkulerande trombocytpool dagligen.
2 Effektdurationen är huvudsakligen beroende av medlets halveringstid som, till skillnad från övriga trombocythämmare, har irreversibel effekt.

6.2.2 Bestämning av trombocythämning av ASA eller ADP-receptorhämmare

 • ASA: Multiplate ASPI test (specialrör).
 • Klopidogrel, prasugrel (Efient), tikagrelor (Brilique): Multiplate ADP-test (specialrör).
 • Trombocytopeni medför svårtolkade resultat och även i sig en ökad blödningsrisk.
 • Proven kan inte skickas i rörpost.
 • Multiplate-analysen kan ge en uppfattning om det föreligger en trombocythämning av ASA och/eller av ADP-receptorhämmare.
 • MEN, det finns felkällor och det prediktiva värdet av Multiplate-analys för att bedöma blödningsrisk i olika situationer är osäkert och bristfälligt dokumenterat.

6.3 Tranexamsyra (Cyklokapron, fibrinolyshämmare)

 • Tranexamsyra hämmar fibrinolysen. Bäst effekt kan förväntas vid blödning i fibrinolysaktiv vävnad (slemhinnor i mun, svalg, näsa och urogenitalt), vid tillstånd med ökad generell fibrinolys (trauma, ortopedisk-, hjärt- och leverkirurgi), samt hos blödarsjuka.
 • Vid stora blödningar skall tranexamsyra ges tidigt; inom 3 timmar från akut insjuknandet. Effekten på blödning är sämre senare i tidsförloppet.

Sammanställningen nedan ger en kort översikt av behandling med tranexamsyra.

Lokal applikation (näsa/munhåla)
Exempelvis i näsan med indränkt sudd av tranexamsyra intravenösa administreringsform.

”Bitsudd” efter tandextraktion och som munsköljning utspädd med lika del koksaltlösning.

Brustablett tranexamsyra 1 g löst i 10–20 ml vatten, upprepade munsköljningar.

Obstetrisk blödning
Vid stor postpartumblödning ges tranexamsyra 2 g långsamt iv (injektion på ca 10 – 20 minuter) tidigt i förloppet för bästa effekt. Upprepas vid kvarstående diffus blödning.

Stort trauma
Vid stort trauma med blödning har tranexamsyra 1 g iv bolus följt av 1 g iv infusion under 8 timmar, givet inom 3 timmar, visats minska mortaliteten.

Traumatisk hjärnskada (TBI)
Viss skallskaderelaterad mortalitetsvinst (oberoende av blödning) har visats vid mild – moderat TBI om behandling med tranexamsyra (1 g som bolus åtföljt av ytterligare 1 g som infusion/8 timmar) påbörjas tidigt (<3 timmar) efter traumat.

Gastrointestinal blödning
I en stor kontrollerad studie av akut livshotande övre eller nedre GI-blödning sågs ingen effekt av tranexamsyra 4 g iv under 24 timmar på mortalitet eller blödning. Dock observerades en viss ökad förekomst av venös trombos samt epileptisk kramp.

Tranexamsyra vid övre GI blödning har i metaanalyser verkat ha en fördelaktig effekt avseende re-blödning och behov av kirurgi, men osäker effekt på mortalitet, tromboembolism och behov av blodtransfusion.

Om blödningssparande effekt finns vid GI blödning relaterad till antikoagulantia-behandling eller behandling med trombocythämmande medel är inte studerat i större kontrollerade studier.

Allmänkirurgi
Tranexamsyra 1 g iv som bolus vid start och avslut av kirurgi har undersökts i en stor studie (huvudsakligen patienter utan antikoagulantia eller trombocythämmande läkemedel). En viss blödningssparande effekt noterades utan förekomst av ökad tromboemboliska komplikationer, hjärtinfarkt eller död.

Ortopedisk kirurgi
Tranexamsyra ger minskad perioperativ blödning i samband med höft- och knäproteskirurgi, ryggkirurgi och ortopediskt trauma. Används även vid viss artroskopisk kirurgi för bättre sikt.

CABG
Infusion av tranexamsyra under öppen kranskärlskirurgi har visats minska risken för blödningar krävande re-operation. Inga effekter på kardiovaskulära eller tromboemboliska komplikationer, men ökad förekomst av krampanfall.

Risker med tranexamsyra

 • Snabb iv injektion kan förorsaka blodtrycksfall och illamående.
 • Anuri på grund av koagelbildning i urinvägar vid makroskopisk hematuri.
 • Dygnsdoser över 3–4 gram innebär en ökad risk för epileptiska kramper.
 • Halveringstiden är cirka 3 timmar. Ackumuleras vid nedsatt njurfunktion (P-kreatinin >120 µmol/L). Reducera dos och doseringstillfällen enligt FASS.
 • Risk för trombos, särskilt vid hög dygnsdos och förlängd behandling.

Observera

 • Avsluta behandling med tranexamsyra när blödningen upphört.
 • Överväg tidig trombosprofylax när blödningen avstannat.

6.4 Desmopressin (1-deamino-8-d-arginine vasopressin, DDVP)

 • Är en syntetisk analog till vasopressin, ett antidiuretiskt hormon.
 • Verkar hemostatiskt genom att inom 30–60 minuter öka plasmakoncentration av faktor VIII och av von Willebrandfaktorn.
 • Har även en viss aktiverande effekt på trombocyter.

Desmopressin har visat blödningssparande effekt vid hemofili A, von Willebrand typ 1, vid uremi, trauma, och hjärtoperation. Kan övervägas vid neurokirurgi, vid olika trombocytdefekter, och vid blödning orsakad av ASA; viss evidens finns även för klopidogrel i samband med kirurgi eller skada. Effektduration 8–12 timmar.

Dosering

Octostim ampuller 2 ml med desmopressinacetat 15 mikrogram

 • 0,3 μg/kg utspätt i fysiologisk koksaltlösning till 10 ml som intravenös injektion under 10 minuter (att föredra vid stor blödning).
 • alternativt 0,3 μg/kg som subkutan injektion.

Risker med desmopressin (viss risk för)

 • Cerebral och kardiovaskulär trombos.
 • Blodtrycksstegring (men även blodtrycksfall).
 • Hyponatremi.
 • Minskad urinproduktion och vätskeretention.
 • Epileptisk kramp.

Reviderat av
Inga Fredriksson, överläkare, Anestesi- och intensivvårdskliniken, Danderyds sjukhus

Hans Johnsson, Region Stockholms läkemedelskommitté, plasmaprodukter och koagulationssjukdomar,

Michael Lagerkranser, f.d ledamot av Region Stockholms läkemedelskommittés expertråd för anestetika, vätsketerapi och nutrition

Maria Magnusson, överläkare, sektionschef, Koagulationssektionen, Karolinska universitetssjukhuset

Håkan Wallén, överläkare, Hjärtkliniken, Danderyds sjukhus

Granskat av
Margareta Holmström
, ordförande, Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för plasmaprodukter och vissa antitrombotiska läkemedel, samt Koagulationsmottagningen, Hematologiskt Centrum, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Karolina Nowinski, ordförande, Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar, samt Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset

Paul Hjemdahl, ordförande, Arbetsgruppen för antikoagulationsbehandling i Region Stockholm, samt Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Kontakt
Kontaktperson: Inga Fredriksson, inga.fredriksson@regionstockholm.se

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för hjärt- och kärlsjukdomar
Regionalt programområde hjärt- och kärlsjukdomar, sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Senast ändrad