Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aciklovir

Sammanfattning

Persistens. Aciklovir är potentiellt persistent.

Bioackumulering. Aciklovir har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Aciklovir har låg kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av aciklovir (försäljningsdata Sverige 2019) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.


Denna sammanfattande information kommer från Fass för Geavir (aciklovir).

Detaljerad information

Kommentar om Fass miljöinformation

Aciklovir har olika klassificering på fass.se. Enligt Lif (Läkemedelsindustriföreningen) sammanställer de olika läkemedelsföretagen miljöinformation för sina aktiva substanser baserat på interna studier och publicerade data. Utifrån data, som alltså kan skilja sig åt mellan olika företag, bedömer företagen miljörisken med vägledning av ”Environmental classification of pharmaceuticals at www.fass.se – Guidance for pharmaceutical companies 2012”. Svenska Miljöinstitutet (IVL) granskar bedömningen men har inte till uppgift att samordna/harmonisera miljöinformation från olika läkemedelsföretag för samma aktiva substans.

Fass miljöinformation för Geavir

Fass miljöinformation för Geavir (aciklovir) från Sandoz (hämtad 2022-11-29). Miljöinformationen för aciklovir är framtagen av företaget GlaxoSmithKline för Zovirax (aciklovir).

Fara

Persistens: "Biotic degradation. Ready degradability: 0.7% degradation in 28 days (TAD 3.11). Inherent degradability: 100% primary (loss of parent) degradation in 14 days (OECD 302B).

Abiotic degradation. Hydrolysis: Half-life, pH 7 > 1 year (TAD 3.09). Photolysis: Half-life, pH 7 = 3.5 hours (TAD 3.10).

Aciclovir is not readily biodegradable nor inherently biodegradable. The phrase “Aciclovir is potentially persistent” is thus chosen."

Bioackumulation: "Log Pcalc = -1.55. (Chemaxon)."

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Ceriodaphnia dubia) NOEC > 10 000 mikrog/L. Kommentar: Värden som redovisas som större än är inte enligt riktlinjerna. Det faktiska värdet kan vara lägre.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2019. PEC/PNEC = 0,001 vilket ger risken försumbar.

Fass miljöinformation för Aciclovir Pfizer

Fass miljöinformation för Aciclovir Pfizer från Pfizer (hämtad 2022-11-29).

Fara

Persistens: Det kan inte uteslutas att aciklovir är persistent, då data saknas. 

Bioackumulation: Det kan inte uteslutas att aciklovir kan bioackumuleras, då data saknas. 

Toxicitet: Det kan inte uteslutas att aciklovir är toxiskt, då data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av aciklovir kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Tillverkaren har på fass.se angett att data om miljöpåverkan saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm