Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Akamprosat

Sammanfattning

Persistens. Akamprosat är potentiellt persistent.

Bioackumulering. Akamprosat har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Akamprosat har låg akut toxicitet. Se kommentar om detta under "Detaljerad information".

Risk. Användningen av akamprosat (försäljningsdata Sverige 2018) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.


Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Campral (akamprosat) från Merck (hämtad 2023-03-15).

Fara

Persistens: "Biotic degradation. Ready degradability: Test results 5.6 % degradation in 28 days (guideline FDA TAD 3.11). ... Abiotic degradation. Hydrolysis: Test results < 10 % degradation in 5 days (guideline FDA TAD 3.09). Akamprosat is not readily biodegradable and undergoes no hydrolysis. The phrase “Akamprosat is potentially persistent” is thus chosen."

Bioackumulation: "Log Kow = -2.83 at approx. pH 7 (guideline FDA TAD 3.02)."

Akut toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Daphnia magna) "EC50 48h (Immobilization) = > 989 mg/L (guideline FDA TAD 4.08)." Kommentar: Värden som redovisas som större än är inte enligt riktlinjerna. Det faktiska värdet kan vara lägre.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,00024 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm