Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alfuzosin

Information

Fara 4* P 3* B 0 T 1 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.se, se nedan.

Alfuzosin har hittats i renat avloppsvatten, ytvatten och fisk inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012-2016).

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Xatral OD (alfuzosin) (hämtad 2018-07-04).

Fara

Persistens: "The potential for persistence of alfuzosin cannot be excluded, due to lack of data."

Bioackumulation: "log Kow of 1.51 at pH 7.4."

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst anges för alg (Pseudokirchnerellia subcapitata) 52 700 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,000778 vilket ger risken försumbar.

Referenser

  1. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
  2. Fass.se för vårdpersonal

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-07-04] Finns Fass-info från Sanofi. Ingen assessment report.