Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Alimemazin

Sammanfattning

Fara 9* P 3 B 3* T 3* Risk Se nedan

 

Inga mätningar av alimemazin, i avloppsvatten eller den yttre miljön, har rapporterats varken i Sverige eller utomlands. Effektstudier av alimemazin är mycket bristfälliga. Alimemazin är potentiellt persistent.

I litteraturen finns motstridiga fettlöslighetsdata för alimemazin rapporterade. Flera oberoende källor rapporterar dock en uppskattad fettlöslighet (log Pow) över 4,vilket indikerar att substansen har hög potential att bioackumuleras.

Jämförelser med diazepam och oxazepam

Användning av oxazepam har bedömts kunna utgöra en risk för miljöpåverkan baserat på uppmätta koncentrationer i svenskt ytvatten och i svensk vild fisk. Dessa koncentrationer är mycket nära de som påverkar fiskars beteende. Diazepam metaboliseras till viss del till oxazepam och kan därför bidra till denna risk. Diazepam och oxazepam finns därför med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017-2021.

Alimemazin har inte studerats i miljön, relevanta effektstudier saknas och det finns motstridiga fettlöslighetsdata för alimemazin. Den begränsade data som finns talar dock för att effekter i miljön av alimemazin är fullt möjliga, men ytterligare utredning av alimemazins fettlöslighet bör göras.

Riskbedömningen kan ej uteslutas, enligt Fass.se, beror på toxicitetsstudier är ofullständiga varför en riskberäkning inte har kunnat utföras. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm