Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amiodaron

Sammanfattning

Persistens. Amiodaron är potentiellt persistent.

Bioackumulering. Amiodaron har hög potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Amiodaron har hög kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av amiodaron (försäljningsdata Sverige 2021) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Cordarone (amiodaron) från Sanofi AB (hämtad 2023-10-04).

Fara

Persistens: "Test showed 0% degradation in 28 days (OECD 301B). Amiodarone fails to pass the criteria for ready biodegradability which justifies the phrase “Amiodarone is potentially persistent”."

Bioackumulation: Log Pow = 7,96 (Protokoll: OECD 123).

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste alg (Pseudokirchneriella subcapitata) NOEC 72 timmar = 12 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2021. PEC/PNEC = 0,044 vilket ger risken försumbar.

Analyser av läkemedel i vattenmiljön

Amiodaron har analyserats men inte hittats i renat avloppsvatten, ytvatten eller dricksvatten inom Region Stockholm vid mätningar under senare tid. Amiodaron har detekterats tidigare i Stockholmsområdet och funnits med i nationella screeningprogram men då varit under detektionsgränserna.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm