Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amiodaron

Sammanfattning

Fara 8 P 3 B 3 T 2 Risk Låg 

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Cordarone (amiodaron) (hämtad 2018-08-20).

Fara

Persistens: "Test showed 0% degradation in 28 days (OECD 301B). Amiodarone fails to pass the criteria for ready biodegradability which justifies the phrase “Amiodarone is potentially persistent”."

Bioackumulation: Log Pow = 7,57 "(experimental data, method unknown)."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste alg (Pseudokirchneriella subcapitata) NOEC 72 timmar = 12 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,18034 vilket ger risken låg.

Analyser av läkemedel i vattenmiljön i Stockholms län

Amiodaron har analyserats men inte hittats i renat avloppsvatten, ytvatten eller dricksvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm