Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Amiodaron

Sammanfattning

Fara 8 P 3 B 3 T 2 Risk Låg 

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Cordarone (amiodaron) (hämtad 2018-08-20).

Fara

Persistens: "Test showed 0% degradation in 28 days (OECD 301B). Amiodarone fails to pass the criteria for ready biodegradability which justifies the phrase “Amiodarone is potentially persistent”."

Bioackumulation: Log Pow = 7,57 "(experimental data, method unknown)."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste alg (Pseudokirchneriella subcapitata) NOEC 72 timmar = 12 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,18034 vilket ger risken låg.

Analyser av läkemedel i vattenmiljön i Stockholms län

Amiodaron har analyserats men inte hittats i renat avloppsvatten, ytvatten eller dricksvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-11-21] Enligt instruktionen "Om toxicitetsdata saknas för en eller två trofinivåer omräknas tillgängliga data med en säkerhetsfaktor enligt följande: •Toxicitetsdata där en trofinivå saknas omräknas med en faktor 2.•Toxicitetsdata där två trofinivåer saknas omräknas med en faktor 5." Gäller generellt och inte specifikt för resp. akut och kronisk toxicitet enligt Marlene Ågestrand vid möte 2018-11-20. Det finns data från 3 trofinivåer. Från Fass för Cordarone: The PNEC (μg/L) = lowest EC50/50 was calculated using results from the most sensitive toxicity endpoint and an assessment factor of 50 (two long-term results from species representing two trophic levels), to add a safety margin to the toxicity endpoint. The most sensitive species was Pseudokirchneriella subcapitata for which the NOEC 72 h was 12 μg/L, vilket ger T = 2 och utan osäkerhet, dvs. asterisk. [Helena Ramström 2018-08-20] Finns Fass-info för Cordarone från Sanofi. Ingen assessment report. Riskbedömt ändrat från 2011 till 2015. Finns kronisk toxicitet för två trofinivåer, lägst för alg 12 mikrog/L delat med 2 = 6 mikrog/L ger T =3*, dvs. ingen ändring mot nuvarande. [Siv Martini 2016-03-24] Ändrad klassificering [Ann-Sofie Mangs 2015-07-13] Kollad av ASM. Övrigt (ej publicering) Rekommenderas i Kloka Listan 2016 för specialiserad vård i andra hand vid strukturell hjärtsjukdom i avsnittet Hjärta och kärl.. Is recommended in The Wise List 2016 for "Specialised Care" for Second-Line Treatment in structural heart coronary disease in the therapy section "Cardiovascular Disease (CVD)."