Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aripiprazol

Sammanfattning

Persistens. Aripiprazol bryts ned långsamt i miljön.

Bioackumulering. Aripiprazol har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Aripiprazol har mycket hög kronisk toxicitet.

Risk. Användningen av aripiprazol (försäljningsdata Sverige 2022) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från utredningsrapport och Fass. Risken kommer från Fass.

Detaljerad information

Allmänt om utredningsrapporter

Sedan 2006 finns krav på att det företag som ansöker om godkännande för försäljning av läkemedel inom EU ska göra en miljöriskbedömning (ERA) för de aktiva läkemedelssubstanserna. Delar av miljödata finns i den publika utredningsrapporten (PAR/EPAR för centralt godkända läkemedel). Miljöhänsyn vägs inte in i nytta-/riskförhållandet för humanläkemedel och miljöaspekter ingår inte heller i efterkontrollsystemet. Det finns således inget krav på företagen att hålla sig informerade om utvecklingen för deras substanser från miljösynpunkt och att därmed uppdatera miljöriskbedömningen vartefter ny information tillkommer.

Utredningsrapport Abilify Maintena

Utredningsrapport för Abilify Maintena (aripiprazol), Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, 19 September 2013, EMA/737723/2013.

Fara

Persistens: OECD 308: "DT50, whole system = 177 and 30.9 days % shifting to sediment = 68.7 and 37.7 % at day 14."

Bioackumulation: "log Kow pH 5 = 2.70, log Kow pH 7 = 2.95, log Kow pH 9 = 2.86."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Daphnia sp.) NOEC 2,61 mikrog/L.

Risk

Risken, PEC/PNEC, uträknad från data i utredningsrapport från ett europeiskt perspektiv:

PEC = Inga data.

PNEC = Lägsta NOEC, 2,61mikrog/L/10 (bedömningsfaktorn (AF) för 3 kroniska studier) = 0,261 mikrog/L

PEC/PNEC = Inget värde eftersom data saknas om PEC.

Utredningsrapport Abilify typ II-ändring

Utredningsrapport för Abilify (aripiprazol), Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd, 15 September 2016, EMA/702260/2016.

"During the procedure, the applicant was requested to discuss the possible significant environmental exposure conditioned by the increase of the therapeutic use (adolescents in the 13–15 age range). The applicant updated the ERA and PEC/PNEC ratios were recalculated taking into account the addition of both PECssurface water: paediatric population and adult / adolescent population. Having reviewed the data, the CHMP concluded that no significant increase of environmental exposure to this medicinal product was to be expected."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Abilify från Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd (nedladdad 2024-04-12).

Fara

Persistens: "DT50 values for aripiprazole (total system) were 30.9 and 177 days for the two sediments (higher vs. lower organic carbon content). ... Based on the two DT50 values, aripiprazole is considered to be slowly degraded in the environment."

Bioackumulation: "The Log Kow (< 3) indicates little potential for bioconcentration in aquatic species. Therefore, based on the low Log Kow value, a bioconcentration study was not considered to be required. The estimated BCF is 53.9 –85.7. ... Since estimated BCF < 500 and log Dow < 4 at pH 7, aripiprazole is considered to have “low potential for bioaccumulation”."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste kräftdjur (Daphnia magna) NOEC 2,61 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2022. PEC/PNEC = 0,03926 vilket ger risken försumbar.

Rapport från Goodpoint om jämförelse med flupentixol, haloperidol och risperidon

Både haloperiodol och risperidon har rapporterats i vild svensk fisk i halter som överstiger terapeutiska koncentrationer i människa, vilket också är rimligt baserat på deras höga fettlöslighet och uppmätta koncentrationer i svenskt avloppsvatten. Det finns också en risk att flupentixol kan ansamlas i fisk till nära terapeutisk koncentration. Flupentixol, haloperidol och risperidon finns alla tre med i Region Stockholms förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017–2021. Risken att aripripazol ska ansamlas i fisk i potenta nivåer bedöms lägre.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm