Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Aripiprazol

Sammanfattning

Fara 9* P 3 B 3* T 3 Risk Försumbar

Inga mätningar av aripripazol, i avloppsvatten eller den yttre miljön, har rapporterats varken i Sverige eller utomlands. Orsaken kan dock vara att ingen letat specifikt efter substansen. Aripiprazol bryts ned långsamt i miljön.

I litteraturen finns motstridiga fettlöslighetsdata för aripiprazol rapporterade. Flera oberoende källor rapporterar dock en uppskattad fettlöslighet (logPow) över 4, vilket indikerar att substansen har hög potential att bioackumuleras.

Jämförelse med flupentixol, haloperidol och risperidon

Både haloperiodol och risperidon har rapporterats i vild svensk fisk i halter som överstiger terapeutiska koncentrationer i människa, vilket också är rimligt baserat på deras höga fettlöslighet och uppmätta koncentrationer i svenskt avloppsvatten. Det finns också en risk att flupentixol kan ansamlas i fisk till nära terapeutisk koncentration. Flupentixol, haloperidol och risperidon finns alla tre med i Stockholms läns landstings förteckning över läkemedel med risk för miljöpåverkan enligt miljöprogrammet 2017-2021. Risken att aripripazol ska ansamlas i fisk i potenta nivåer bedöms lägre.

Riskbedömningen försumbar, enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2015 och substansens toxicitet.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm