Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Artemeter

Sammanfattning

Fara 9 P 3 B 3 T 3 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation Riamet (artemeter, lumefantrin) för artemeter (hämtad 2018-06-26).

Fara

Persistens: "8.0 % degradation in 28 days, not readily biodegradable (OECD302C). Artemether does not pass the criteria for ready biodegradation."

Bioackumulation: Log Pow = 4,4

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för alg (Selenastrum capricornutum) 0,33 mg/L.

PBT-/vPvB-bedömning

"Artemether fulfils the screening criteria for a persistent and bioaccumulative substance. Moreover, toxicity to aquatic species has been found in acute toxicity studies. However, as no chronic environmental toxicity data is available no definitive assessment of the T criteria can be made and artemether can therefore not be considered a potential PBT substance."

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,0000545 vilket ger miljörisken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm