Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atenolol

Sammanfattning

Fara - P - B 0 T - Risk Se nedan

Underliggande data för P, B och T kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Atenolol Takeda från Takeda Pharma (hämtad 2019-07-09).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "Log Pow = 0,16 (method used: Calculation of octanol-water coefficient by fragments using the
CLOGP Software). Since log Pow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av atenolol kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Läkemedel i vattenmiljön i Region Stockholm

Atenolol har hittats i renat avloppsvatten och ytvatten inom Region Stockholm under 2018.

Rapport Goodpoint 2016

Atenolol är väl undersökt vad gäller miljöfarlighet och uppmätta halter i miljön i Sverige. Utifrån detta bedöms säkerhetsmarginalen för miljöpåverkan vara god.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-07-09] Finns Fass-info från Takeda. Finns ingen assessment report. Atenelol har uppmätts i utgående avloppsvatten och i ytvatten 2018 för Region Stockholm. Eftersom endast data för bioackumulation finns har P=3* ändrats till P="-" och T=1* ändrats till T="-". Datum för faropoäng ändrats från 2004-12-01 till 2019-07-09. Ändrat reviderat datum från 2018-03-09 till 2019-07-09. [Siv Martini 2018-02-19] Kolla Cajsa Wahlbergs kommentar i sammanställning av provtagningar. Kanske kan man skriva lite om försäljningen jämfört med vad som hittats i miljön [Siv Martini 2015-11-26] SLL2004u, Nycomed 2011 april (risk). Fass.se 2015 har inga data (Pfizer).