Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atorvastatin

Sammanfattning

Denna sammanfattande information om persistens, bioackumulering och toxicitet kommer från tidigare miljöinformation på Fass.se. Miljöinformation saknas på fass.se för atorvastatin (2021-06-11). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. Risken är från rapporten av Goodpoint.

Persistens. Atorvastatin bryts ner långsamt i miljön.
Bioackumulering. Atorvastatin har inte potential att lagras i vattenlevande organismer.
Toxicitet. Atorvastatin har måttlig akut toxicitet.
Risk. Se rapporten från Goodoint nedan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Lipitor (atorvastatin) från Pfizer (hämtad 2011-04-14).

Fara

Persistens: Substansen bryts ner långsamt i miljön.

Bioackumulation: OECD 107: pH 4,0 = 3,18 och pH 7,4 = 1,42.

Toxicitet: Man uppger att det finns data för 3 trofinivåer och skriver att känsligaste var alg = 24 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2004. PEC/PNEC = 0,0036 vilket ger risken försumbar.

Rapport Goodpoint 2016

Försäljningen av atorvastatin i Region Stockholm har under senare år ökat, men mätningar under samma tidsperiod har visat att det är god marginal mellan halter i miljön och den mängd som ger miljöpåverkan.

Rapport Goodpoint 2019

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, pravastatin samt ezetimib.

"Även om det finns kunskapsluckor särskilt med avseende på relevanta toxicitetsstudier finns det ingen uppenbar miljörisk med någon av de undersökta blodfettssänkande substanserna i svenska vattendrag givet dagens kunskapsläge. Inga utbyten förordas därför ur miljösynpunkt. Risken förefaller helt försumbar för den mycket vattenlösliga substansen rosuvastatin. Mer fettlösliga statiner (simvastatin, atorvastatin) kan vara tämligen potenta och utgör (tillsammans med ezetimib) en något högre risk än övriga, men sannolikt är halterna i miljön ändå väl under de koncentrationer som ger upphov till effekter. Fler effektstudier behövs dock. För ezetimib och pravastatin är effektdata än mer bristfälliga. För pravastatin bedöms dock risken som låg baserat på dess relativt låga fettlöslighet (och därmed förmåga att ansamlas i biota) i relation till dess potens i människa. Ezetimib är mer fettlösligt, men avskiljs åtminstone till del i avloppsreningsverken, hur mycket är oklart på grund av höga detektionsgränser. Baserat på uppmätt biokoncentrationspotential finns en viss, men låg risk för denna substans."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm