Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atorvastatin

Information

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Se nedan

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass (Lipitor hämtad 2011-04-14).

Fass miljöinformation för Lipitor

Fass miljöinformation för Lipitor (atorvastatin) från Pfizer (hämtad 2011-04-14).

Fara

Persistens: Substansen bryts ner långsamt i miljön.

Bioackumulation: OECD 107: pH 4,0 = 3,18 och pH 7,4 = 1,42.

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste alg 24 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2004. PEC/PNEC = 0,0036 vilket ger risken försumbar.

Fass miljöinformation för Atorvastatin Actavis

Fass miljöinformation för Atorvastatin Actavis från Teva (hämtad 2019-10-30).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Inga data.

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av atorvastatin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Rapport Goodpoint 2016

Försäljningen av atorvastatin i Region Stockholm har under senare år ökat, men mätningar under samma tidsperiod har visat att det är god marginal mellan halter i miljön och den mängd som ger miljöpåverkan.

Rapport Goodpoint 2019

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin, pravastatin samt ezetimib från ett svenskt perspektiv.

"Även om det finns kunskapsluckor särskilt med avseende på relevanta toxicitetsstudier finns det ingen uppenbar miljörisk med någon av de undersökta blodfettssänkande substanserna i svenska vattendrag givet dagens kunskapsläge. Inga utbyten förordas därför ur miljösynpunkt. Risken förefaller helt försumbar för den mycket vattenlösliga substansen rosuvastatin. Mer fettlösliga statiner (simvastatin, atorvastatin) kan vara tämligen potenta och utgör (tillsammans med ezetimib) en något högre risk än övriga, men sannolikt är halterna i miljön ändå väl under de koncentrationer som ger upphov till effekter. Fler effektstudier behövs dock. För ezetimib och pravastatin är effektdata än mer bristfälliga. För pravastatin bedöms dock risken som låg baserat på dess relativt låga fettlöslighet (och därmed förmåga att ansamlas i biota) i relation till dess potens i människa. Ezetimib är mer fettlösligt, men avskiljs åtminstone till del i avloppsreningsverken, hur mycket är oklart på grund av höga detektionsgränser. Baserat på uppmätt biokoncentrationspotential finns en viss, men låg risk för denna substans."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-10-30.] Står 2004. Finns Fass-info från Actavis. Ingen utredningsrapport. Finns i rapporten Stockholms vattenmiljö, IVL:s rapporter och har mätts i Region Stockholm. Ändrat försumbar till se nedan. Ändrat revideratdatum 2018-03-01 till 2019-10-30. [Siv Martini 2016-07-27] Pfizer har tagit bort sin info från fass.se. Arkivdokumnetation finns från 2011-04-14