Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Atovakvon

Sammanfattning

Fara 9* P 3* B 3 T 3* Risk Kan ej uteslutas

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass.se, se nedan.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för atovakvon, Malarone (atovakvon, proguanil) (hämtad 2018-06-26).

Fara

Persistens: "Det kan inte uteslutas att atovakvon är persistent, då data saknas."

Bioackumulation: Log Kow = 5,31 vid pH 7.

Kronisk toxicitet: Finns NOEC 8 dagar för 1 trofinivå: kräftdjur 0,083 mikrog/L.

PBT-/vPvB-bedömning

"The appropriate degradation data are not available to assign PBT/vPvB criteria."

Risk

"Risk of environmental impact of atovaquone cannot be excluded, since there is not sufficient ecotoxicity data available."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm