Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Azelainsyra

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att azelainsyra är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att azelainsyra bioackumuleras, då data saknas.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att azelainsyra är toxiskt, då data saknas.
Risk. För azelainsyra finns inget som tyder på en miljörisk.

Miljöinformation saknas på fass.se för azelainsyra (2022-06-30). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk och risk för resistensselektion vid human användning av ivermektin, metronidazol, lymecyklin och azelainsyra.

"Risken är klart högst för användning av lymecyklin baserat på uppmätta koncentrationer av tetracyklin i orenat avloppsvatten som överstiger experimentellt etablerade selektiva nivåer för antibiotikaresistens i bakterier. En liknande men lägre riskbild finns för metronidazol baserat på total användning, men med betydligt lägre empiriskt stöd avseende effektnivån. Den topikala användningen av metronidazol medför försumbar risk för resistensselektion i reningsverk. Risken för effekter av human användning av ivermektin är också låg given ett förväntat bidrag till exponering i akvatiska miljöer i sub ng-nivå, och en majoritet av effektstudier som visar på effektnivåer som är betydligt högre. Då det finns (åtminstone) en studie som rapporterar effekter vid 1 pg/L kan man dock inte helt utesluta risk. För azelainsyra finns inget som tyder på en miljörisk."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm