Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Beklometasondipropionat

Information

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet.

Uppgifterna om fara baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Tillverkaren Teva har för AeroBec (beklometasondipropionat) miljöinformation angivit att data saknas (hämtad 2019-12-13). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Becotide Nasal (beklometasondipropionat) från GlaxoSmithKline (hämtad 2013-09-04).

Fara

Persistens: "Ready Biodegradation = 3% in 28d (TAD 3.11, Jenkins 1995). This substance is not readily biodegradable."

Bioackumulation: Log Pow = 3,49.

Toxicitet: Det finns data för 1 trofinivå kräftdjur (Daphnia magna) "EC50 48 h > 3,74 microg/L (highest concentration testedsolubility limit) microg/L."
Kommentar. Värden som redovisas som större än är inte enligt riktlinjerna. Det faktiska värdet kan vara lägre.

Risk

Risk för miljöpåverkan av beklometason kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data.

Läkemedelsrester i vattenmiljön i Region Stockholm

Beklometason har hittats i renat avloppsvatten inom Region Stockholm under 2018. Koncentrationer upp till 33 ng/L har uppmätts.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-12-13] Finns Fass-info från AeroBec. Ingen utredningsrapport. Finns i IVL:s mätrapport 2010 och 2014. Bland ej detekterade för Region Stockholm 2012-2016, 2017 och 2018. Har detekterats i utgående renat avloppsvatten 2018. Revideratdatum ändrat från 2017-12-21 till 2019-12-13. [Siv Martini 2015-08-19] Kollat. Finns i kombination med formoterolfumaratdihydrat