Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Benserazid

Sammanfattning

Persistens. Benserazid bedöms inte vara persistent.

Bioackumulering. Benserazid har låg potential att bioackumuleras.

Toxicitet. Benserazid har hög akut toxicitet.

Risk. Användningen av benserazid (försäljningsdata Sverige 2021) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.


Med undantag för persistens kommer denna sammanfattande information från Fass. Utgående från Fass miljöinformation bedöms benserazid inte vara persistent enligt expert (Forskare vid Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES), Stockholms universitet 2018-12-05).

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för benserazid från Madopark (benserazid, levodopa) från Roche (hämtad 2023-02-06).

Fara

Persistens: "Biotic Degradation - Ready biodegradability: 2% after 28 days of incubation BOD/ThOD (OECD 301 F), 48% after 28 days of incubation DOC/TOC (OECD 301 F), 100% after 28 days of incubation Parent (OECD 301 F). Inherent biodegradability: 84% after 7 days of incubation DOC (OECD 302 B), 93% after 14 days of incubation DOC (OECD 302 B), 93% after 28 days of incubation DOC (OECD 302 B). Other degradation information: ND. Abiotic Degradation - Photodegradation: 58% (120 h, 22 °C, light), Hydrolysis: 52% (120 h, 22 °C, in the dark). Benserazide is not readily degradable, but inherently biodegradable according to OECD 302 B. This justifies the phrase 'Benserazide hydrochloride is slowly degraded in the environment."

Bioackumulation: log Kow ≤ 0,5 QSAR benserazid, BCF < 10 QSAR benserazid.

Akut toxicitet: Data finns för 3 trofinivåer, lägst för grönalg (Desmodesmus subspicatus) "ErC50 72 h (growth rate)" = 2 660 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2021. PEC/PNEC = 0,019 vilket ger risken försumbar.

Bedömning av persistens enligt expert

Utgående från Fass miljöinformation enligt ovan bedöms benserazid inte vara persistent enligt expert (Forskare vid Department of Environmental Science and Analytical Chemistry (ACES), Stockholms universitet 2018-12-05).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm