Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bensoylperoxid

Sammanfattning

Persistens. Bensoylperoxid, vattenfri bryts ned i miljön.
Bioackumulering. Bensoylperoxid, vattenfri har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Bensoylperoxid, vattenfri har mycket hög akut toxicitet.
Risk. Användningen av bensoylperoxid (försäljningsdata Sverige 2019) har bedömts medföra medelhög risk för miljöpåverkan.

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Duac (bensoylperoxid, vattenfri; klindamycin) från GlaxoSmithKline (hämtad 2022-06-30).

Fara

Persistens: "Ready biodegradation = 83% 20 day MITI Test, OECD 301C."

Bioackumulation: Log Pow = 3,43. "Since log Kow < 4, the substance has low potential for bioaccumulation."

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för Green Algae (Selenastrum capricornutum) 70 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2019. PEC/PNEC = 1,20 vilket ger risken medelhög.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm