Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bikalutamid

Sammanfattning

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Casodex (bikalutamid) (hämtad 2018-10-30).

Fara

Persistens OECD 308: "Although there was evidence of both dissipation and degradation of bicalutamide from the overlying waters, there was little evidence of degradation in the sediment. The results indicate that bicalutamide is unlikely to persist in the aqueous phase, however once adsorbed to the sediment phase bicalutamide is unlikely to undergo degradation and is expected to remain unchanged. As such, although the total system DT50 is <120 days, a precautionary approach has been taken and the substance has been assigned the risk phrase “Bicalutamide is potentially persistent”.

Bioackumulation: Log P = < 4 vid pH 7.

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för fisk (Pimephales promelas) 10 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,098 vilket ger risken försumbar.

Artikeln Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals

Critical effect concentration (CEC) för bikalutamid är 239 446 ng/L.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm