Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bisoprolol

Information

Fara 3 P 3 B 0 T 0 Risk Försumbar

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Emconcor (bisoprolol) (hämtad 2011-04-06).

Fara

Persistens: "Substansen är potentiellt persistent."

Bioackumulation: "Substansen har inte potential att lagras i vattenlevande organismer."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligast grönalg (Desmodesmus subspicatus) NOEC = 1,78 mg/L.

Risk

PEC/PNEC = 0,00081 vilket ger risken försumbar. Observera att risken är uträknad för flera år sedan.

Övrigt

Miljöinformation saknas på fass.se i dagsläget (2018-07-06). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-11-22] Enligt instruktionen "Om toxicitetsdata saknas för en eller två trofinivåer omräknas tillgängliga data med en säkerhetsfaktor enligt följande: •Toxicitetsdata där en trofinivå saknas omräknas med en faktor 2.•Toxicitetsdata där två trofinivåer saknas omräknas med en faktor 5." Gäller generellt och inte specifikt för resp. akut och kronisk toxicitet enligt Marlene Ågestrand vid möte 2018-11-20. Data finns för 3 trofinivåer, känsligast är alg "long-term NOEC" = 1,78 mg/L, dvs. T ändrat från 1 till 0. [Helena Ramström 2018-07-06] Ingen ny Fass-info. Ingen assessment report. Finns arkivinfo från 2011. [Siv Martini 2015-08-20] Kollat. Övrigt (ej publicering) Rekommenderas i Kloka Listan 2015 i avsnittet Hjärta och kärl. Is recommended in The Wise List 2015 in the therapy section "Cardiovascular Disease."