Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bisoprolol

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Persistens. Bisoprolol bryts ned i miljön.
Bioackumulering. Bisoprolol har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Bisoprolol har låg kronisk toxicitet.
Risk. Användningen av bisoprolol (försäljningsdata Sverige 2018) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Emconcor (bisoprolol) från Merck (hämtad 2021-07-06).

Fara

Persistens: "DT50 in water: 3.7 and 8.4 days. DT50 total system: 8.6 and 27.7 days. Since the DT50 is ≤ 32d in both systems and there is <15% remaining parent compound at the end of the 50 study in both systems (approx. 5% for Dausenau and approx. 10% for Burgen) the phrase “The substance is degraded in the environment” is chosen."

Bioackumulation: "Log Kow = -0.86 at pH 7 (guideline OECD 107)."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligast (Desmodesmus subspicatus) NOEC = 1,78 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,0003 vilket ger risken försumbar.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Bisoprolol har uppmätts i utgående avloppsvatten upp till 96 ng/L och ytvatten upp till 34 ng/L i Sverige. Resultat från regionala screeningundersökningar redovisas också i IVL:s rapport från 2014.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-07-06] Har tidigare mätts i Stockholm. Finns i IVL:s mätrapporter men inte i läkemedelsrester i Stockholm. Finns ingen utredningsrapport. Finns Fass-info från Merck. Revideratdatum 2018-11-22 ändrat till 2021-07-06. Ändrat datum för miljörisk 2011-01-01 till 2018-01-01. [Helena Ramström 2018-11-22] Enligt instruktionen "Om toxicitetsdata saknas för en eller två trofinivåer omräknas tillgängliga data med en säkerhetsfaktor enligt följande: •Toxicitetsdata där en trofinivå saknas omräknas med en faktor 2.•Toxicitetsdata där två trofinivåer saknas omräknas med en faktor 5." Gäller generellt och inte specifikt för resp. akut och kronisk toxicitet enligt Marlene Ågestrand vid möte 2018-11-20. Data finns för 3 trofinivåer, känsligast är alg "long-term NOEC" = 1,78 mg/L, dvs. T ändrat från 1 till 0. [Helena Ramström 2018-07-06] Ingen ny Fass-info. Ingen assessment report. Finns arkivinfo från 2011. [Siv Martini 2015-08-20] Kollat. Övrigt (ej publicering) Rekommenderas i Kloka Listan 2015 i avsnittet Hjärta och kärl. Is recommended in The Wise List 2015 in the therapy section "Cardiovascular Disease."