Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bromokriptin

Sammanfattning

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Underliggande information för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Pravidel (bromokriptin) (hämtad 2018-10-31).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "A computed Log P of 3,8 (XLogP3) indicates that bromocriptine has low potential for bioaccumulation. Log P < 4 which justifies the phrase “Bromocriptine has low potential for bioaccumulation”."

Toxicitet: Inga data.

Risk

"According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of bromocriptine is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0,01 μg/L. Risk för miljöpåverkan av bromokriptin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Analyser av läkemedel i vattenmiljön

Bromokriptin har hittats i slam (6,3 mikrog/kg) och renat avloppsvatten (5,6 ng/L) vid nationella mätningar 2010 men inte 2014. Reduceringsgraden har angivits till mellan 55 och 75 procent. Bromokriptin har varit under LOQ (kvantifieringsgränsvärdet) vid mätningar av renat avloppsvatten inom Stockholmsregionen 2012-2016 likaså vid mätningar 2017 av renat avloppsvatten, ytvatten och dricksvatten. I rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö har bromokriptin hittats i renat avloppsvatten från Henriksdals avloppsreningsverk och i rötslam från samma reningsverk.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-01-21] Ändrat tillbaka P och T, dvs. "-" eftersom data saknas. Tagit bort Ficks artikel om 500 pharmaceuticals. [Helena Ramström 2018-10-31] Finns Fass-info från Meda men ingen assessment report. Finns med i Lms-rester Stockholm vatten, IVL 2010, IVL 2014 (ej över LOQ), SLL:s rapport 2012-2016 och för mätningarna 2017. Riskbedömt ändrat från 2013 till 2014. Lagt till en asterisk för P. B=3 osäker ändrat till B=0. Lagt till osäker för T=3. [Siv Martini 2015-08-21] Kollat. Riskbedömt av SLL. Övrigt (ej publicering) Rekommenderas i Kloka Listan 2015 för specialiserad vård i avsnitteten Endokrinologi och Gynekologi och obstetrik. Is recommended in The Wise List 2015 for "Specialised Care" in the therapy sectios "Endocrinology" and "Gynechology and Obstetrics."