Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bupropion

Sammanfattning

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Se nedan

Data om P, B och T kommer från assessment report för Mysimba (naltrexon/bupropion) 18 december 2014, EMA/805547/2015 men också från Fass miljöinformation för Voxra (bupropion) (hämtad 2018-05-29) vad gäller bedömningen av P. T avser kronisk toxicitet.

Halter i miljön har varit långt under lägsta effektkoncentrationer. Har hittats i vild fisk, dock ganska långt under terapeutiska koncentrationer. Mekanismbaserade effektdata saknas.

Bupropion har hittats i renat avloppsvatten och ytvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012-2016).

Rekommenderas i Kloka Listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka Listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Assessment report

Assessment report för Mysimba (naltrexon/bupropion) 18 december 2014, EMA/805547/2015.

Fara

Persistent: "OECD 301: 1,21 % in 14 days. Not ready biodegradable. OECD 301B: 0,2–1,0 % CO2. Not ready biodegradable. OECD 302: 90 % in 14 days. Inherent biodegradable. [---] CHMP recommends the following points for further investigation: The Applicant is requested to perform all the planned studies for the environmental risk assessment for bupropion (e.g. OECD 106, 210 and 211) and naltrexone (OECD 106, 201, 209, 210, 211 and 301) as well as OECD 308 for both compounds, should the results from the respective OECD 301 studies deem this necessary." Enligt representant för Läkemedelsverket har inga nya data inkommit (mejl 2018-09-04).

Bioackumulation: log Kow pH 5: -0,207, pH 7: 1,83, pH 9: 3,18. Konklusion: inte B.

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste alg (Pseudokirchneriella sucapitata) NOEC = 11,1 mikrog/L.

Risk

Risken, PEC/PNEC, uträknad från data i assessment report från ett europeiskt perspektiv:

PEC = 0,068 mikrog/L

PNEC = Lägsta NOEC, 11,1 mikrog/L/50 (bedömningsfaktorn (AF) för två kroniska studier) = 0,222 mikrog/L

PEC/PNEC = 0,306 ger riskbedömningen låg

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Voxra (bupropion) (hämtad 2018-05-29).

Fara

Persistent: "This substance is not inherently biodegradable." Bupropion anges som potentiellt persistent.

Bioackumulation: Log Dow = 1,54 vid pH 7,4 (TAD 3.02)

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligast fisk NOEC = 100 mikrog/L.

Risk

Riskbedömningen försumbar, enligt Fass.se, (PEC/PNEC = 0,0186) är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2014 och substansens toxicitet, det vill säga hänsyn har inte tagits till uppmätta halter i miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-01-16] En fråga om persistens för bupropion. Information från assessment report för Mysimba [bupropion, naltrexon]) 18 december 2014, EMA/805547/2015, http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003687/WC500185582.pdf) om persistens för bupropion: ”OECD 301: 1,21 % in 14 days. Not ready biodegradable. OECD 301B: 0,2–1,0 % CO2. Not ready biodegradable. OECD 302: 90 % in 14 days. Inherent biodegradable. [---] CHMP recommends the following points for further investigation: The Applicant is requested to perform all the planned studies for the environmental risk assessment for bupropion (e.g. OECD 106, 210 and 211) and naltrexone (OECD 106, 201, 209, 210, 211 and 301) as well as OECD 308 for both compounds, should the results from the respective OECD 301 studies deem this necessary.” Finns resultat från OECD 308-testet eller vad gäller? Enligt mejl Birger Scholz, LV, 2018-09-04 har inga nya data inkommit. [Helena Ramström 2018-11-21] Finns data för tre trofinivåer, lägst NOEC för alg 11,1 mikrog/L. Ändrat T = 3 osäker till T = 2. [Helena Ramström 2018-09-05] Mejl till LV 2018-08-29.En fråga om persistens för bupropion. Information från assessment report för Mysimba [bupropion, naltrexon]) 18 december 2014, EMA/805547/2015, http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/003687/WC500185582.pdf) om persistens för bupropion: ”OECD 301: 1,21 % in 14 days. Not ready biodegradable. OECD 301B: 0,2–1,0 % CO2. Not ready biodegradable. OECD 302: 90 % in 14 days. Inherent biodegradable. [---] CHMP recommends the following points for further investigation: The Applicant is requested to perform all the planned studies for the environmental risk assessment for bupropion (e.g. OECD 106, 210 and 211) and naltrexone (OECD 106, 201, 209, 210, 211 and 301) as well as OECD 308 for both compounds, should the results from the respective OECD 301 studies deem this necessary.” Finns resultat från OECD 308-testet eller vad gäller? Svar från Birger Scholz 2018-09-04: 1. Mysimba: Nej, ingen ny data har kommit in. [Helena Ramström 2018-09-05] Enligt mejl från Marlene 2018-09-05 "... men svårare att säga något for bupropion. Jag skulle då välja P med tanke på försiktighetsprincipen." [Helena Ramström 2018-09-04] Enl. referensgruppens möte 2018-08-27 ska Marlene Ågerstrand titta på persistens igen. [Helena Ramström 2018-05-29] Miljörisken försumbar ändras till "Se dokumentet" + att riskbedömt år 2013 ändras till 2016 (Goodpoints rapport). [Helena Ramström 2018-03-12] Finns miljöinformation om Voxra (GSK) 2018-03-12. "Fathead minnow (Pimephales promelas): Chronic toxicity NOEC 32 days (growth) = 100 μg/L (OECD 210) (Reference 14)" Detta ger en 3 för toxiciteten enligt Marlene Ågerstrands förslag. Kolla att det blir så efter referensgruppens möte i april 2018. Finns också assessment report för Mysimba. Har ändrat att risken bygger på försäljningsdata från 2014. [Siv Martini 2018-02-27] Borde kanske förtycligas med halter har funnits i miljön I SVERIGE, (om det är så) [Siv Martini 2017-01-10] Är fortfarande inte miljöbedömd på fass.se. [Siv Martini 2015-11-26] Är inte mijöbedömd i fass 2015. Referens i excellfilen är GlaxoSmithKline 2013.