Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Celecoxib

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Låg

Miljöinformation saknas på fass.se (2019-11-06). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Vetenskaplig diskussion inför godkännande av Onsenal (celecoxib)

Onsenal är inte längre godkänt. "This scientific discussion has been updated until 1 May 2004. No particular risks to the environment of celecoxib use in FAP (familjär adenomatös polypos, red anm) can be foreseen.

Rapport Goodpoint 2019

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av diklofenak, naproxen, ibuprofen, ketoprofen, etoricoxib, celecoxib samt paracetamol (Rapport Goodpoint 2019). "Tillgänglig data pekar entydigt på att diklofenak utgör högst risk av de undersökta NSAID/analgetika. [...] Från miljörisksynpunkt rekommenderas utbyte av diklofenak mot vilken som helst av övriga undersökta NSAID/analgetika. Paracetamol är ett mycket säkert alternativ från miljösynpunkt. Även övriga bedöms medföra låg miljörisk, men något förhöjd för ketoprofen. Riskbilderna för ketoprofen, naproxen, ibuprofen, celecoxib, etoricoxib och paracetamol bedöms inte så stora att ett utbyte mot någon annan substans förordas. Mätningar i miljö samt effektstudier av både celecoxib och etoricoxib efterfrågas."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-11-07.] Ändrat risk Kan inte uteslutas till låg. [Helena Ramström 2019-11-06.] Finns ingen Fass-info. Finns ingen aktuell utredningsrapport hos EMA. Inget i några mätrapporter. Lagt till Joakims rapport. Ändrat revideratdatum 2019-01-24 till 2019-11-06. [Helena Ramström 2019-01-17] Finns i artikeln Fick J et al 2010 med 500 pharmaceuticals men ska inte användas enligt Marlene Ågerstrand, mejl 2018-12-17. [Helena Ramström 2018-11-19] Finns ingen Fass-info. Finns assessment report som är tillbakadragen. Inget i några mätrapporter. Finns i artikeln Fick J et al 2010 med 500 pharmaceuticals. Hur ska log P, som anges till 3,5, tolkas? "Gråzon" mellan 3,0 och 4,5. Fråga till referensgruppen.