Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Celecoxib

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att celecoxib är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att celecoxib bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att celecoxib är toxiskt, då data saknas.

Risk. Miljörisken bedöms inte så stor.

 

Information om risken kommer från utredningen av Goodpoint 2019. Miljöinformation saknas på fass.se (2023-03-16). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Vetenskaplig diskussion inför godkännande av Onsenal (celecoxib)

Onsenal är inte längre godkänt. "This scientific discussion has been updated until 1 May 2004. No particular risks to the environment of celecoxib use in FAP (familjär adenomatös polypos, red anm) can be foreseen." Kommentar: PEC-värdena som används för uträkning av risk i tillverkarnas utredningsrapporter baseras på beräknad användning av den läkemedelsprodukt som utredningen avser, inte av alla läkemedel som innehåller samma aktiva substans.

Rapport Goodpoint 2019

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av diklofenak, naproxen, ibuprofen, ketoprofen, etoricoxib, celecoxib samt paracetamol (Rapport Goodpoint 2019). "Tillgänglig data pekar entydigt på att diklofenak utgör högst risk av de undersökta NSAID/analgetika. [...] Från miljörisksynpunkt rekommenderas utbyte av diklofenak mot vilken som helst av övriga undersökta NSAID/analgetika. Paracetamol är ett mycket säkert alternativ från miljösynpunkt. Även övriga bedöms medföra låg miljörisk, men något förhöjd för ketoprofen. Riskbilderna för ketoprofen, naproxen, ibuprofen, celecoxib, etoricoxib och paracetamol bedöms inte så stora att ett utbyte mot någon annan substans förordas. Mätningar i miljö samt effektstudier av både celecoxib och etoricoxib efterfrågas."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm