Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Desloratadin

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

Information

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Aerius (desloratadin) (hämtad 2018-07-03).

Fara

Persistens: "Desloratadine is hydrolytically stable with greater than 90% of the initial concentrations remaining after 5 days at 50°C. It has a half-life of greater than 1 year at 25°C (FDA 3.09). Desloratadine is not considered degradable, thus the phrase “desloratadine is potentially persistent” is chosen."

Bioackumulation: "Log Kow = 1.24 at pH 7."

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för grönalg (Pseudokirchneriella subcapitata) 360 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 0,0014 vilket ger risken försumbar.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Desloratadin har hittats i renat avloppsvatten i koncentrationer upp till 15 ng/L och i ytvatten 1,1 ng/L inom Region Stockholm 2018.

Rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö. Desloratadin har hittats i renat avloppsvatten upp till 12 ng/L och i rötslam upp till 0,048 mg/kg TS (torrsubstans).

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2019-07-10

[Helena Ramström 2019-07-10] Tagit med rapporten Lmsrester i Stockholms vattenmiljö. Ändrat revideratdatum från 2018-07-05 till 2019-07-10. Sparat ny version. [Helena Ramström 2018-07-03] T ändrat från 2 till 1 med avseende på NOEC-värden. Riskbedömt ändrat från 2014 till 2016. [Siv Martini 2016-03-29] Ändrad klassificering