Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dimenhydrinat

Sammanfattning

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Dimenhydrinat är ett 1:1 salt av difenhydramin och 8-kloroteofyllin. Se också difenhydramin.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Calma (dimenhydrinat) (hämtad 2018-10-25).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Log Kow = -0,39.

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av dimenhydrinat kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

"According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of dimenhydrinate is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0,01 μg/L."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-01-21] Ändrat tillbaka P och T, dvs. "-" eftersom data saknas. [Helena Ramström 2018-10-25] Fass-text finns men ingen assessment report. Faropoäng som - ändrat till P=3 osäker, B=0, T=3 osäker.