Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Donepezil

Sammanfattning

Denna sammanfattande information om persistens och toxicitet kommer från tidigare miljöinformation på fass.se (2011-04-29). Information om bioackumulering och risk kommer från utredningen från Goodpoint.

Persistens. Donepezil är potentiellt persistent.
Bioackumulering. "Med ett log P kring 4,7 för donepezil kan en kraftig biokoncentration förväntas."
Toxicitet. Data om akut toxicitet finns endast för kräftdjur. Med en omräkningsfaktor 5, när data för två trofinivåer saknas, ger det en mycket hög akut toxicitet.
Risk. Viss miljörisk.

Detaljerad information

Fass miljöinformation för Aricept (donepezil) från Pfizer (hämtad 2011-04-29)

Fara

Persistens: "64 day Screen: Some evidence of biodegradation over 64 days in sludge." Substansen anges vara potentiellt persistent.

Bioackumulation: Log D = 2,00 vid pH 7.

Akut toxicitet: Det finns data för 1 trofinivå, kräftdjur (Daphnia magna) 48 timmars EC50 4300 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige. Det framgår dock inte för vilket år. PEC/PNEC = 0,016. "Tillgängliga ekotoxikologiska data utesluter inte risk för miljöpåverkan."

Fass miljöinformation för Aricept (donepezil) från Pfizer (hämtad 2021-04-08)

Fara

Persistens: Det kan inte uteslutas att donepezil är persistent, då data saknas.

Bioackumulation: Det kan inte uteslutas att donepezil kan bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av donepezil kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Läkemedelsrester i vattenmiljön i Region Stockholm

Donepezil har mätts i renat avloppsvatten och ytvatten inom Region Stockholm men var 2020 under kvantifieringsgränsen.

Rapport från Goodpoint 2020

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av läkemedel vid behandling av Alzheimers sjukdom/demens (memantin, donepezil, rivastigmin, galantamin).

"Alla undersökta substanser förekommer sannolikt i koncentrationer nära eller under 20 ng/L i svenska vattenmiljöer exponerade för renat avloppsvatten. Miljörisken är mycket låg för galantamin och rivastigmin, baserat på förväntad vattenexponering i relation till både potential för biokoncentration och potens i människa (fiskplasmamodellen) samt tillgänglig ekotoxdata. Miljörisken är också låg för memantin även om den ekotoxiska informationen är mer knapphändig. Användning av donepezil är dock förenad med en viss miljörisk. Risken grundar sig på substansens höga fettlöslighet och därmed höga potential att biokoncentrera i akvatisk biota, tillsammans med substansens höga potens i människa. Baserat på uppmätta avloppsvattenkoncentrationer och 10 gångers spädning i recipient beräknas halten i blodplasma hos exponerad fisk kunna uppgå till ca 4 % av Cmax i blodplasma hos behandlade patienter, vilket ger viss möjlighet för farmakologiska effekter att uppstå (Cuklev et al, 2011). Mätningar av donepezil i lever hos fisk exponerad för (utländskt) kommunalt avloppsvatten stödjer denna riskbild. Förväntade effekter är primärt på beteende. Dock saknas ekotoxikologiska studier som syftar till att etablera lägsta effektkoncentrationer.

Rekommendation

Användning av galantamin, rivastigmin och memantin bedöms inte utgöra någon miljörisk. En förhöjd risk finns för donepezil, men pga. avsaknad av ekotoxiska studier bedöms det vetenskapliga stödet i dagsläget inte vara tillräckligt starkt för att förorda ett utbyte. Fortsatta mätningar av donepezil i renat avloppsvatten förordas tillsammans med mätningar i exponerad biota."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm