Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Duloxetin

Sammanfattning

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Låg

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Duloxetins miljöpåverkan är dåligt studerad enligt rapport LS 2016–0634.

Assessment report

Assessment report för Duloxetine Lilly 23 oktober 2014, EMA/753230/2014.

Fara

Persistens och bioackumulation: Inga data redovisas. "The data showed that duloxetine would not persist or accumulate in aqueous, sediment or soil compartments."

Kronisk toxicitet: Inga data.

Risk

Finns inga data om PEC/PNEC. "Additionally, the predicted environmental concentrations of duloxetine were lower than the predicted no-effect concentrations calculated from ecotoxicity data with sentinel species. The conclusions in the environmental risk assessments state that human excretion of duloxetine and its metabolites is not expected to result in any significant environmental risk."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Cymbalta (duloxetin) (hämtad 2018-09-17)

Fara

Persistens: "Since the calculated DT50 in one sediment system was less than 120 days (78,2 days) and the other was greater than 120 days (240.7 days), duloxetine is considered to be slowly degraded in the environment."

Bioackumulation: log Kow vid pH 7 = 1,54.

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för alg (Pseudokirchneriella subcapitata) 4,3 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2014. PEC/PNEC = 0,23 vilket ger risken låg.

Analyser av läkemedel i vattenmiljön i Stockholms län

Substansen har hittats i råvatten och dricksvatten inom Stockholms län under perioden 2012-2016. Duloxetin detekterades inte vid SLL:s senaste mätning av läkemedelsrester i vatten 2017.

Analyser av läkemedel i vattenmiljön nationellt

Nivåerna av duloxetin vid nationella mätningar av koncentrationer i vattenmiljön var under detektionsgränserna vid screening 2014 medan nivåer upp till 14 ng/L noterades vid en tidigare screening av utgående avloppsvatten. Mängder som då uppmättes i slam var upp till 28 mikrog duloxetin/kg.

Kloka listan

Rekommenderas i Kloka listan. Miljöklassificering av läkemedelssubstanser beaktas, ibland tillsammans med andra miljöaspekter, vid val av läkemedel till Kloka Listan. När läkemedel som jämförs är likvärdiga avseende medicinsk effekt, säkerhet och farmaceutisk ändamålsenlighet beaktas miljöpåverkan och pris.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm