Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ekonazol

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att ekonazol är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att ekonazol kan bioackumuleras, då data saknas.
Toxicitet. Ekonazol har mycket hög akut toxicitet.
Risk. Användningen av ekonazol (försäljningsdata Sverige 2015) har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas (2022-06-30). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se. 

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Pevisone (ekonazol, triamcinolonacetonid) från Janssen (hämtad 2018-07-12).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Inga data.

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för alg (Pseudokirchneriella subcapitata), ErC50 72 timmar = 0,17 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,2755 vilket ger risken låg.

Läkemedelsrester i vattenmiljön i Region Stockholm

Ekonazol finns med i rapporten "Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö".

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm