Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Empagliflozin

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass och utredningsrapport.

Persistens. Empagliflozin bryts ned i miljön. Empagliflozin bildar dock en persistent metabolit (M3).
Bioackumulering. Empagliflozin har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Empagliflozin har låg kronisk toxicitet.
Risk. Användningen av empagliflozin (försäljningsdata Sverige 2019) har bedömts medföra försumbar risk för miljöpåverkan.

Detaljerad information

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Glyxambi (empagliflozin, linagliptin) 15 September 2016, EMA/749639/2016.

Fara

Persistens modersubstansen: DT50, vatten = 2,3/2,1 d (r/p), DT50, sediment = 4,9/3,6 d (r/p), DT50, hela systemet = 2,5/2,5 d (r/p), r=flod, p=damm, DT50-värden korrigerade till 12°C. Konklusion: inte P.
Persistens metabolit M3: DT50, sediment = 169/125 (r/p), DT50-värden korrigerade till 12°C. Konklusion: P. "Empaglifozin forms a persistent metabolite (M3)."

Bioackumulation: Log Kow = 1,73, dvs. inte B.

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för tre trofinnivåer, lägst NOEC för fisk 2400 mikrog/L.

Risk

Risken, PEC/PNEC, uträknad från data i assessment report från ett europeiskt perspektiv:
PEC = 0,125 mikrog/L.
PNEC = Lägsta NOEC, 2400 mikrog/L/10 (bedömningsfaktorn (AF) för kroniska studier med tre trofinivåer) = 240 mikrog/L.
PEC/PNEC = 0,00052 vilket ger risken försumbar.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Jardiance (empagliflozin) från Boehringer Ingelheim (hämtad 2021-09-29).

Fara

Persistens: "Since Empagliflozin has a DT50 of ≤ 32d and with < 15% remaining as parent compound at the end of the study in the two systems, Empagliflozin is considered to be degraded in the environment."

Bioackumulation: "Based on the data from the OECD Guideline 107 study with an n-octanol/water partition coefficient of 1.73 at pH 7.0, Empagliflozin is considered to have low potential for bioaccumulation."

Kronisk toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk (Danio rerio) "NOEC 35d (length, wet weight, dry weight)" = 2400 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2019. PEC/PNEC = 1,17 x 10-4 vilket ger risken försumbar.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-09-29] Finns Fass-info från Boehringer Ingelheim. Finns utredningsrapporter. Inget i några mätrapporter. Ändrat revideratdatum 2018-05-16 till 2021-09-29 och ändrat datum för miljörisk 2016-01-01 till 2019-01-01. [Helena Ramström 2018-05-16] Ändrat riskbedömt från 2018 till 2016 enligt assessment report. Jardiance godkändes 2014 och risken där är beräknad utifrån förväntad försäljning efter lansering. [Helena Ramström 2018-04-05] EPAR för Empagliflozin (Glyxambi 2016) Log Kow = 1.73, dvs. B=0, DT50, whole system = 2.5/2.5 d, dvs. P=0 och NOEC för tre trofinivåer 2,4 mg/L, dvs. T=0. Kolla att Marlenes kategoriindelning för NOEC blir accepterad på referensgruppens möte den 24 april 2018 innan publicering. [Helena Ramström 2017-12-21] Hej igen, Det första testet som presenteras under nedbrytning är ett ”ready biodegradability”-test (OECD 301B) vilket substansen inte klarar. Där mäter man ren nedbrytning/mineralisering. Sedan presenterar de även info från en simuleringsstudie (OECD 308) som är ett test som kollektivt tar hänsyn både till nedbrytning/mineralisering, biologisk eller kemisk transformering samt irreversibel bindning till slamfasen. Detta test ”klarade” substansen tydligen så pass att det kunde motivera frasen ”...bryts ned i miljön”. Se ”Justification of chosen degradation phrase” längst ned i stycket om nedbrytning. Om du har tillgång till guiden som företagen använder sig av när de utformar miljödokumenten (Environmental classification of pharmaceuticals at www.fass.se – Guidance for pharmaceutical companies 2012) så kan du läsa mer på sidorna 14-16. Vänliga hälsningar Linda Örtlund, IVL [Siv Martini 2017-11-29] BCFvärdet väger tyngre än logP enl IVL [Siv Martini 2017-10-10] På Fass.se anges Based on these data Empagliflozin is not readily biodegradable. Ändå har man i bedömningen skrivit bryts ner miljön. Helena frågar IVL vad som stämmer. 2017-10-10