Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Enalapril

Fara 3* P 3* B 0 T 0* Risk Kan ej uteslutas

Information

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Renitec (enalapril) (hämtad 2018-09-04).

Fara

Persistens: "As no degradation studies are available, the phrase, “The potential for persistence of enalapril cannot be excluded”, is thus chosen."

Bioackumulation: "Log Kow = 0.59 (method not provided)."

Akut toxicitet: Finns data för 2 trofinivåer, lägst för kräftdjur (Daphnia magna) EC50 48 timmar (dödlighet) 346 mg/L (OECD 202).

Risk

Försäljningsdata i Sverige finns för år 2015. "As data are not available for three trophic levels, an environmental risk classification is not possible."

Analyser av läkemedel i vattenmiljön i Stockholms län

Enalapril har tidigare hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län 2007. Enalapril har inte analyserats under senare år.

Rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö

Reduktionsgraden för enalapril i avloppsreningsverk inom Stockholms län är mellan 96 och 99 %.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-09-06

[Helena Ramström 2018-09-05] Nej, vad gäller svar på frågan från 2018-07-03, se minnesanteckningar från referensgruppens möte 2018-08-27. [Helena Ramström 2018-07-03] Finns Fass-info från MSD. Ingen assessment report. Riskbedömt ändrat från 2011 till 2015. Anges i Fass As data are not available for three trophic levels, an environmental risk classification is not possible. Kan väl räknas ut? Till referensgruppen.