Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Estriol

Sammanfattning

Miljöinformation saknas på fass.se för estriol (2021-04-21). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö. Estriol har uppmätts i renat avloppsvatten i koncentrationer upp till 20 ng/L. Reduktionsgraden i avloppsreningsverken Henriksdal och Bromma anges till 98 %.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-04-21] Finns ingen Fass-info eller utredningsrapport. Inget i IVL:s rapporter. Revideratdatum 2020-01-16 ändrat till 2021-04-21. [Helena Ramström 2020-01-16] Finns ingen Fass-info eller utredningsrapport. Finns med i broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015. Finns med i Stockholm vattenrapport, Region Stockholms mätningar 2005-2012 och 2017 (<LOQ). Finns inte med längre bland de läkemedel som analyseras. Har inte med om detta eftersom det kanske då kan missuppfattas. Ändrat revideratdatum 2016-03-29 till 2020-01-16.