Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etoricoxib

Sammanfattning

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Låg

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass. Risken kommer från rapporten Goodpoint 2019.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Arcoxia (etoricoxib) från MSD (hämtad 2019-11-07).

Fara

Persistens: "No study has shown an appreciable degradation of etoricoxib. The phrase “Etoricoxib is potentially persistent” is thus chosen."

Bioackumulation: Log Kow = 2,3 vid pH 7 (OECD 107).

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för kräftdjur (Daphnia magna) 750 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,001 vilket ger risken försumbar.

Rapport Goodpoint 2019

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av diklofenak, naproxen, ibuprofen, ketoprofen, etoricoxib, celecoxib samt paracetamol (Rapport Goodpoint 2019). "Tillgänglig data pekar entydigt på att diklofenak utgör högst risk av de undersökta NSAID/analgetika. [...] Från miljörisksynpunkt rekommenderas utbyte av diklofenak mot vilken som helst av övriga undersökta NSAID/analgetika. Paracetamol är ett mycket säkert alternativ från miljösynpunkt. Även övriga bedöms medföra låg miljörisk, men något förhöjd för ketoprofen. Riskbilderna för ketoprofen, naproxen, ibuprofen, celecoxib, etoricoxib och paracetamol bedöms inte så stora att ett utbyte mot någon annan substans förordas. Mätningar i miljö samt effektstudier av både celecoxib och etoricoxib efterfrågas."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-11-07.] Finns inte med i rapporten läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö. Finns Fass-info från MSD. Ingen utredningsrapport. Risken försumbar ändrad till låg enligt Joakims rapport 2019. Revideratdatum ändrat från 2018-09-24 till 2019-11-07. Datum för miljörisk ändrat från 2015-01-01 till 2019-11-07. [Helena Ramström 2018-09-24] Finns Fass-text från MSD. Ingen assessment report. Finns inte med i SLL:s provtagningar av vatten. Finns inte i IV:s rapporter B2014 eller C135. Riskbedömt ändrat från 2011 till 2015. Tagit bort asterisken för T.