Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etoricoxib

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

Information

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Arcoxia (etoricoxib) (hämtad 2018-09-24).

Fara

Persistens: Tester OECD 314 och OECD 308. "No study has shown an appreciable degradation of etoricoxib. The phrase “Etoricoxib is potentially persistent” is thus chosen."

Bioackumulation: Log Kow = 2,3 vid pH 7 (OECD 107).

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för kräftdjur (Daphnia magna) 750 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2015. PEC/PNEC = 0,001 vilket ger risken försumbar.

Rapport Goodpoint 2018

Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av diklofenak, naproxen, ibuprofen, ketoprofen, etoricoxib samt paracetamol.

Log P för diklofenak från PubChem anges vara 3,9-4,51. "Tillgänglig data pekar entydigt på att diklofenak utgör högst risk av de undersökta NSAID/analgetika." De NSAID-preparat (ibuprofen, ketoprofen och naproxen) + paracetamol som rekommenderas i Kloka Listan är alla bättre från miljösynpunkt än diklofenak. Paracetamol är ett mycket säkert alternativ från miljösynpunkt. Även övriga bedöms medföra en låg miljörisk, något förhöjd för ketoprofen.

Referenser

  1. Fass.se för vårdpersonal
  2. Goodpoint. Jämförande bedömning av miljörisk vid användning av diklofenak, naproxen, ibuprofen, ketoprofen, etoricoxib samt paracetamol. Stockholm; Goodpoint; 2018.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-09-24

[Helena Ramström 2018-09-24] Finns Fass-text från MSD. Ingen assessment report. Finns inte med i SLL:s provtagningar av vatten. Finns inte i IV:s rapporter B2014 eller C135. Riskbedömt ändrat från 2011 till 2015. Tagit bort asterisken för T.